Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Заповед на кмета Йордан Лечков регламентира разлепването на агитационни материали за изборите за народни представители на 5 юли 2009 година

29 юни 2009 11:47, Връзки с обществеността (Община Сливен)
Излъчване: Община Сливен преди 9 години, брой четения: 530
Агитационни табла на главната улица

З А П О В Е Д

№ РД-15-934

Сливен, 26.06.2009 г.

 

На основание чл.44, ал.2, 4 от ЗМСМА, и чл.58, ал.3 и ал. 8 от Закона за избиране на народни представители

З А П О В Я Д В А М:

 

1. ОПРЕДЕЛЯМ специално поставените осем /8/ табла на пешеходната зона на бул. „Цар Освободител” като места за разлепване на агитационни материали на регистрираните партии, коалиции и независими кандидати за участие в изборите за народни представители на 05.07.2009 г.

2. Разпределението на таблата между кандидатите да става в съответствие с изтегления жребий .

3. Забранявам поставянето на агитационни материали на сгради общинска собственост, независимо от съгласието на наематели или концесионери.

4. Забранявам поставянето на агитационни материали на автобусни спирки и електрически стълбове, както и в превозните средства на общинския транспорт.

5. За поставянето на агитационни материали на сгради, витрини и др., които не са общинска собственост, е необходимо съгласието на собственика или управителя на имота.

6. Кметовете на кметства и кметските наместници да определят със своя заповед местата за поставяне на агитационни материали на територията на населените места.

7. Агитационните материали, поставени на неразрешени места , по решение на РИК се премахват или изземват от служителите на ГД „ЛТБ БЪЛГАРИЯ ХГ” .

8. В срок до 9.07.2009 г. задължавам всички партии и коалиции да премахнат поставените от тях материали.

9. Политическите партии и коалиции, които ще участват в изборите, да внесат в сметката на Община Сливен -ТБ Инвестбанк АД, IBAN BG54IORT80293301001600, BIC 10RTSF, депозит в размер на 500 лв. за премахване на агитационните им материали.

10. Депозитите да бъдат върнати на политическите партии и коалиции, които спазят разпоредбите на т.8 от заповедта.

11. Нарушителите на настоящата заповед да се санкционират за всяко едно нарушение поотделно по реда на ЗАНН.

 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на РИК, кметовете и кметските наместници и средствата за масово осведомяване.

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на Петя Руменова - секретар на Община Сливен.

сд/

 

 

 

ЙОРДАН ЛЕЧКОВ

КМЕТ