Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

О Б Я В А от "Пазар за плодове, зеленчуци и цветя" АД - гр. Сливен

06 февруари 2018 12:46, Юра Йовкова (ППЗЦ гр. Сливен)
Излъчване: ППЗЦ - Сливен преди около 1 година, брой четения: 314
PPZC AD

На основание Решение на общо събрание от 20.06.2012г.,

Писмо изх.№ 70-3016/17.08.2012г. на Министъра на земеделието и храните, Протокол № 113/ 28.07.2014 г. на Съвета на директорите и Заповед № 05/06.02.2018 г. на Изпълнителния директор,

 

“ПАЗАР ЗА ПЛОДОВЕ, ЗЕЛЕНЧУЦИ И ЦВЕТЯ” АД – гр. СЛИВЕН

 

ОТКРИВА процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на незастроен поземлен имот № 67338.601.240, находящ се в гр.Сливен, кв.4 по плана на Промишлена зона, с обща площ 6856 кв.м. (шест хиляди, осемстотин петдесет и шест квадратни метра), с общо отреждане „За производствена и складова дейност“.

В търга могат да участват физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по Търговския закон.

Началната тръжна цена на предложения незастроен имот е 78 400 лв.(седемдесет и осем хиляди и четиристотин лева), формирана съгласно изготвена експертна оценка.

Размерът на депозита за участие в търга е в размер на 20 на сто от началната тръжна цена на имота. Върху депозита не се начислява лихва и не подлежи на връщане при отказ от кандидата за сключване на договор. Банковото бордеро за внесения депозит се представя заедно с документите за участие в търга (в оригинал).

Условия за плащане на депозита. Плащането на депозита да се извършва в български лева по банковата сметка на „Пазар за плодове, зеленчуци и цветя” АД-гр. Сливен, в периода от 06.02.2018 г. до 20.02.2018 г. Основание за плащане : депозит за участие в търг.

Дата, място и час на провеждане на търга.

Търгът ще се проведе на 21.02.2018 г. от 10:00 часа в административната сграда на „Пазар за плодове, зеленчуци и цветя” АД-гр. Сливен, находяща се в гр.Сливен, бул. „Старозагорско шосе”, ет. II, тел. 044/66 20 81.

Място и срок за получаване на утвърдената тръжна документация за участие в търга.

Документите за участие в търга се получават в административната сграда на „Пазар за плодове, зеленчуци и цветя” АД-гр. Сливен, находяща се в гр.Сливен, бул. „Старозагорско шосе”, ет. II, тел. 044/66 20 81, всеки работен ден от 8:30 ч. до 16:00 часа, в срок от 06.02.2018 г. до 20.02.2018 г.

Място и срок за подаване на утвърдената тръжна документация за участие в търга.

Документите за търга се подават в административната сграда на „Пазар за плодове, зеленчуци и цветя” АД-гр. Сливен, находяща се в гр.Сливен, бул. „Старозагорско шосе”, ет. II, всеки работен ден от 8:30 ч. до 16:00 часа, в срок от 06.02.2018 г. до 20.02.2018 г.

Изп. директор на „Пазар за плодове, зеленчуци и цветя” АД-гр. Сливен от изтичане на крайния срок за подаване на заявленията за участие в търг, назначава със заповед състава на тръжната комисия. В 7-дневен срок комисията разглежда заявленията, класира предложенията и обявява спечелилия търга кандидат.

Място за обявяване на протокола за резултатите от търга – гр. Сливен, бул.“Старозагорско шосе“, административната сграда на „Пазар за плодове, зеленчуци и цветя” АД-гр. Сливен.

Оглед на имота ще се извършва по искане на кандидат, всеки работен ден до датата на провеждането на търга.

Ден, място и час за повторно провеждане на търга

В случай, че не се яви кандидат на обявената дата за търга, повторен търг ще се проведе на 21.03.2018 г. от 10:00 часа в административната сграда на „Пазар за плодове, зеленчуци и цветя” АД-гр. Сливен, находяща се в гр.Сливен, бул. „Старозагорско шосе”, ет. II, тел. 044/66 20 81.