Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Всички държави членки трябва бързо да ратифицират Истанбулската конвенция

13 март 2018 16:01, Людмила Калъпчиева
Излъчване: Туида Нюз преди около 1 година, брой четения: 407
Европейският парламент

• Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие влезе в сила през 2014 г.;

• До момента 11 държави – членки на ЕС, все още не са я ратифицирали;

• Всяка трета жена в ЕС е била обект на физическо и/или сексуално насилие.

 

Евродепутатите призоваха единадесетте държави членки, които не са ратифицирали Истанбулската конвенция, да го направят. Това стана в дебат с комисар Ансип в понеделник.

 

До момента единадесет държави – членки на ЕС, все още не са ратифицирали Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие, известна като Истанбулска конвенция. Това са България, Хърватия, Чехия, Гърция, Унгария, Ирландия, Латвия, Литва, Люксембург, Словакия и Великобритания.

 

По време на дебата с Европейската комисия огромно мнозинство от евродепутатите изразиха съжаление относно факта, че тези държави (сред които и България, която понастоящем държи ротационното председателство на Съвета) не разглеждат тази конвенция като най-добрия възможен инструмент за борба с насилието над жените. Те подчертаха, че нежеланието на някои държави да ратифицират текста често се базира на погрешно разбиране и подвеждащи аргументи относно термина „социален пол“ (gender), използван в Конвенцията. Те призоваха Комисията и Съвета да предприемат реални мерки, за да може оставащите държави членки да ратифицират текста възможно най-бързо.

 

Някои евродепутати категорично се противопоставиха на това, което определят като идеологическа обремененост на текста и неговата дефиниция за социален пол. Те също така посочиха, че ЕС няма компетентност по въпроса, и призоваха за зачитане на вътрешния ред на всяко общество.

 

Комисар Андрус Ансип отново заяви, че Конвенцията има за цел предотвратяването на насилието над жените и няма никакви други скрити цели. Той изрази надежда, че държавите членки, които все още не са убедени в необходимостта от пълното прилагане на Конвенцията, ще вземат предвид основната ѝ цел: защитата на жените, жертви на насилие.

 

Контекст

 

Истанбулската конвенция, най-изчерпателният международен договор за борба с насилието над жени, беше приета от Съвета на Европа през 2011 г. Тя влезе в сила през август 2014 г. и е подписана от ЕС през юни 2017 г.

 

Според Европейската комисия всяка трета жена в ЕС е била жертва на физическо и/или сексуално насилие след навършване на 15 години. Над половината от жените са били жертви на сексуален тормоз, а една на всеки двадесет е била изнасилена.

 

 

* * *

 

 

ВРЪЗКИ

 

Истанбулската конвенция, таблица с подписи и ратификации

https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/210/signatures

 

Резолюция на ЕП относно сключването от ЕС на Истанбулската конвенция (12.09.2017)

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0329+0+DOC+XML+V0//BG

 

Брифинг на ЕП: Истанбулската конвенция, инструмент за борба с насилието над жените и момичетата (ноември 2017 г.)

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/608814/EPRS_ATA%282017%29608814_EN.pdf

 

Безплатни снимки и аудиовизуални материали

https://multimedia.europarl.europa.eu/bg/home