BG-Котел

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

СБДПЛР-Котел ЕООД, гр.Котел ,ул.Изворска №85, За: Радостина Петрова ,, България 8970, Котел, Тел.: 0889 880211, E-mail: dsbr_kotel@abv.bg, Факс: 0453 42473

Място/места за контакт: гр.Котел,ул. Изворска №85

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.sbdplr-kotel.org.

Адрес на профила на купувача: http://sbdplr-kotel.org/index.php?ccat=2&title=%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

“ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ, ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ – КОТЕЛ” ЕООД, финансирана от бюджета на болницата, по обособени позиции: Обособена позиция №1: Доставка на мляко и млечни продукти; Обособена позиция №2: Доставка на хляб и хлебни изделия; Обособена позиция №3: Доставка на пресни и замразени плодове и зеленчуци; Обособена позиция №4: Доставка на месо, месни продукти и риба; Обособена позиция №5: Доставка на бакалски стоки. Хранителните продукти, които следва да бъдат доставени са изчерпателно изброени в Количествено-стойностните сметки за всяка обособена позиция – Приложение №11, които са неразделна част от Документацията за участие в обществената поръчка. Доставката следва да включва всички видове хранителни продукти от позицията, за която се кандидатства, изрично посочени в Приложенията, заедно с отразеното количество, единична цена и обща стойност за всеки от тях. Количествата, посочени в Приложение №11 са ориентировъчни за периода, съвпадащ със срока за изпълнение на поръчката и са съобразени със заложените в бюджета на лечебното заведение – възложител средства. Възложителят си запазва правото да увеличава или намалява количествата, според необходимостта, както и да не заяви целия асортимент, според конкретните /специфични/ нужди на лечебното заведение-възложител.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

15000000

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

2. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА Прогнозната стойност за изпълнение на поръчката е в размер на 54301 лв. без вкл. ДДС по обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1: Доставка на мляко и млечни продукти - 10628,33лв без ДДС; Обособена позиция №2: Доставка на хляб и хлебни изделия - 8800лв без вкл. ДДС; Обособена позиция №3: Доставка на пресни и замразени плодове и зеленчуци-9632,50лв без вкл.ДДС ; Обособена позиция №4: Доставка на месо, месни продукти и риба- 10780лв без вкл. ДДС Обособена позиция №5: Доставка на бакалски стоки- 14460лв без вкл.ДДС Участниците задължително изготвят офертите си при съобразяване с прогнозната стойност на поръчката, като включително при непредвидени разходи, прогнозната стойност е максималния финансов ресурс, предвиден от Възложителя.Хранителните продукти, които следва да бъдат доставени са изчерпателно изброени в Количествено-стойностните сметки за всяка обособена позиция – Приложение №11, които са неразделна част от Документацията за участие в обществената поръчка. Доставката следва да включва всички видове хранителни продукти от позицията, за която се кандидатства, изрично посочени в Приложенията, заедно с отразеното количество, единична цена и обща стойност за всеки от тях. Количествата, посочени в Приложение №11 са ориентировъчни за периода, съвпадащ със срока за изпълнение на поръчката и са съобразени със заложените в бюджета на лечебното заведение – възложител средства. Възложителят си запазва правото да увеличава или намалява количествата, според необходимостта, както и да не заяви целия асортимент, според конкретните /специфични/ нужди на лечебното заведение-възложител.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

54301 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Хранителните продукти се доставят до склада на възложителя, находящ се в гр.Котел, обл.Сливен, ул.”Изворска”№85. Срокът за доставка не може да бъде по-дълъг от 24 часа от заявката на домакина на „СБДПЛР-Котел” ЕООД за доставяне на конкретни количества хранителни продукти.

NUTS:

BG342

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Хранителните продукти трябва да отговарят на БДС или на еквивалентни стандарти и да са придружени с необходимите сертификати. Останалите изисквания са публикувани на електронен адрес:http://sbdplr-kotel.org/index.php?ccat=2&title=%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%,където ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е посочил и КСС,придружени с Техничски спецификации-общи за всяка позиция и конкретни за някои продукти

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Оценката на офертите се извършва от комисия, назначена от Възложителя, като се съпоставя предлаганата цена за всяка обособена позиция поотделно и на първо място се класира офертата с най-ниска цена. Критерият за оценка на предложенията се основава на оценка по обективни показатели, като по този начин се гарантира на Възложителя, както точна оценка, така и успешно изпълнение на поръчката от страна на потенциалния изпълнител. В случай, че на първо място се класират два или повече участника, посочили равни най-ниски цени, Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител по реда на чл.71, ал.5, т.1 от ЗОП

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

21/08/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

ОФЕРТИТЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ СЕ ПРИЕМАТ всеки работен ден от 9.00 ч. до 16.00 ч. на следния адрес: гр.Котел, общ.Котел, обл.Сливен, п.к. 8970, ул „Изворска”№ 85, Тел.: 0889880211 от Радостина Петрова – организатор стопански дейности. Информация относно провежданата процедура може да се получи всеки работен ден от 9.00 ч. до 16.00 ч. на телефон 0889880211. Краен срок за приемане на офертите – 16,00 ч. на 21.08.2015г. Офертите ще бъдат разгледани от Комисия за разглеждане, оценка и класиране, назначена със Заповед на възложителя, която ще започне своята работа на 31.08..2015 г. от 10.00 ч. в заседателната зала на административния сектор на болницата, находящ се в основната сграда на „СБДПЛР-Котел”ЕООД, на адрес: гр.Котел, ул.”Изворска”№85. Комисията съставя протокол за получаването, разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците, който се представя на Възложителя за утвърждаване, след което в един и същи ден се изпраща на участниците и се публикува в профила на купувача при условията на чл.22б, ал.3 от ЗОП. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: Документацията е публикувана в раздел ”Профил на купувача” на електронната страница на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ : www.sbdplr-kotel.org Тел. за контакти -045342473; 0889880211 –служител ”Организатор стопански дейности” - Радостина Петрова - всеки работен ден от 9.00 ч. до 16.00 ч. Е-mail: dsbr_kotel@abv.bg Документацията за участие в процедурата може да бъде изтеглена в електронен вариант от страницата на СБДПЛР-Котел ЕООД www.sbdplr-kotel.org и по- конкретно на линка към раздел "Публична покана" от Профила на купувача в електронната страница на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: http://sbdplr-kotel.org/index.php?ccat=2&title=%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8 Комуникацията и действията на Възложителя и на участниците свързани с настоящата процедура са в писмен вид. Участникът може да представя своите писма и уведомления, чрез препоръчано писмо с обратна разписка и по факс, като същите следва да бъдат адресирани до: „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ, ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ – КОТЕЛ”ЕООД, с адрес: гр.Котел, п.к. 8970, ул.”Изворска” №85. Решенията на Възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, се връчват лично срещу подпис или се изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка, по факс или по електронен път на посочен от него в документацията за участие електронен адрес

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

21/08/2015