Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Проведено съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие (РСР) и Регионалния координационен комитет (РКК) на Югоизточен район (ЮИР)

08 октомври 2014 13:49, Областна администрация Сливен
Излъчване: Област Сливен преди 6 години, брой четения: 460
Среща на РСР и РКК

На 8 октомври от 10.00 ч. в залата на Областна администрация Ямбол се проведе заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Югоизточен район под председателството на инж. Николай Пенев - областен управител на област Ямбол. Участие взеха заместник-министърът на труда и социалната политика Румяна Георгиева, областни управители и кметове на общини в Югоизточен район, експерти от различни министерства, представители на Управляващите органи на Оперативните програми и Областния информационен център-Ямбол, на синдикални и браншови организации и на академичните среди.

На заседанието бе представена информация от Управляващите органи на Оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС, относно напредъка в усвояването на СКФ в Югоизточен район към месец октомври 2014г. Общият брой сключени договори по Оперативните програми в ЮИР е 1 052 бр. на стойност - 2 734 596 117 лв. Най-голям брой проекти са сключени в област Бургас - 372 бр, следвана от област Стара Загора - 332 бр., област Ямбол - 177 бр. и област Сливен - 150 бр. С най-много проекти е ОП „Човешки ресурси” - 481 броя, а с най-висок относителен дял от реализираните средства е ОП „Транспорт” с 36 % (982 084 650 лева), ОП „Околна среда” - 32 % (880 122 255 лева) и ОП „Регионално развитие” - 17 % (452 560 033 лева).

Управителят на Областния информационен център - Ямбол представи Споразумението за партньорство на Република България 2014 - 2020г. Това е националният стратегически документ, очертаващ рамката за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове в България през периодa 2014г. -2020г. Споразумението за партньорство определя четири стратегически приоритета, чрез които в страната да се изпълняват Кохезионната политика на ЕС, Общата селскостопанска политика и Общата политика в областта на рибарството:

• Образование, заетост, социално включване и здравеопазване за приобщаващ растеж;

• Научни изследвания, иновации и инвестиции за интелигентен растеж;

• Свързаност и зелена икономика за устойчив растеж;

• Добро управление и достъп до качествени обществени услуги.

На срещата бяха обсъдени предстоящите дейности по изготвянето на Последващата оценка на Регионалния план за развитие на Югоизточен район за периода 2007-2013 г. Оценката за изпълнението на Регионалния план за развитие има за цел да представи точна информация на заинтересованите страни (министерства и ведомства, регионални и областни съвети за развитие, регионални и местни власти, икономически и социални партньори, неправителствени организации, граждански сдружения и др.) за общото въздействие и степента на постигане целите и приоритетите за развитието на Югоизточен район, за ефективността и ефикасността на използваните ресурси. Резултатите от Последващата оценка ще осигурят формулиране на изводи и препоръки относно необходимостта от актуализация на приетата стратегическа рамка за регионално развитие и провеждане на политиката за регионално и местно развитие от гледна точка на натрупания опит, актуалните проблеми, потенциала, възможностите и рисковете за периода до 2020г.

Членовете на съвета обсъдиха и приеха Годишната индикативна програма за дейността на Регионалния съвет за развитие на Югоизточен район през 2015 г.

Участниците в заседанието бяха запознати с Оперативната програма по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица за периода 2014 - 2020 г. Програмата е на обща стойност 241 177 455 лева, в т.ч. 85% европейско финансиране - 205 000 837 лв. и 15 % национално финансиране - 36 176 618 лв. и предвижда предоставяне на хранителни продукти на лица с висок риск от бедност. По този начин ще бъдат постигнати конкретни резултати по отношение на мерките, предвидени в Националната стратегия за намаляване на бедността и ще бъде даден принос към изпълнение на препоръките към страната по отношение на бедността и социалното включване.