Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Резултати от извършения одит на сметната палата за финансовото управление на ДФ „Земеделие”

03 февруари 2010 13:17,
Излъчване: Област Сливен преди 14 години, брой четения: 1481
пресконференция

Основните изводи от приключилата проверка на Сметната палата за периода 01.01.2008 г. – 30.06.2009 г. са:

1. Ниска усвояемост на средствата по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г. и почти нулева обработка на заявленията по програмата до юни 2009 г.

 

Проверката на Сметната палата показва, че от бюджета на ПРСР за 2008 г. и 2009 г. – до юни месец, са усвоени средно едва 8.71% от договорените средства по програмата.

Незначителният процент на усвояване на средствата е резултат от неподходящи управленски решения за отваряне на всички мерки по програмата накуп при недостатъчен административен капацитет за качествено и бързо обработване на проектите и при наличие на корупционни практики.

За периода на проверката от 01.01.2008 г. до 30.06.2009 г. продължителността на обработката на един проект от подаването до одобрението му според установеното от Сметната палата е средно 237 календарни дни като сроковете за обработка по наредба пак за същия период са спазени едва в 25% от проверените досиета.

 

2. Злоупотреби при провеждането на процедурите по Закона за обществените поръчки.

 

Процедурите по ЗОП в периода до юни 2009 г. са провеждани без да

се поставят конкретни изисквания към икономическото и финансово състояние на участниците. При провеждане на процедурите не са поставяни и конкретни изисквания за технически възможности и квалификация на участниците.

За периода от 1 януари 2009 до 30 юни 2009 г., например, са сключвани договори за хотелско настаняване за провеждане на семинари и обучения само на база докладни без процедура по реда на ЗОП или съответно на НВОМП. Услугите, предоставяни от хотели и ресторанти са посочени в приложение №3 към чл. 5, ал. 1, т.2 от ЗОП и представляват обект на обществена поръчка. Без да се спазват тези нормативи общо за одитирания период са похарчени над 300 хил. лв. без ДДС по договори за хотелско настаняване.

Пропуски са допускани и при възлагането на процедури по реда на Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки. Един от основните изводи на одиторите от Сметната палата е, че в ДФЗ не са били предвидени никакъв ред и отговорни длъжностни лица за контрол при възлагането на малки обществени поръчки, който да гарантира че е спазвана процедурата за събиране на три оферти.

 

3. Неправомерно раздавани заплати на служителите на фонда и липса на контрол при разходването на средствата за издръжка на фонда.

 

По отношение на финансовото управление на фонда е констатиран слаб контрол върху ведомостите за заплати и възнаграждения на фонда. През Декември 2008 г., например, е допуснато изплащане на над 2 млн. лв. допълнителни възнаграждения във фонда без заповед на изпълнителния директор и без да са спазени вътрешните правила. От Сметната палата установяват, че като почти през целия одитиран период не е осъществяван предварителен контрол при изплащането на заплати и други възнаграждения като не е прилагана системата на двойния подпис върху ведомостите за начислени заплати и възнаграждения.

Най- големи възнаграждения са си раздавали служителите от отдел „Рибарство и аквакултури”, а както знаете все още Оперативна програма „Рибарство” не е тръгнала и има риск прилагането й да бъде блокирано от Брюксел. Според констатациите на Сметната палата за одитирания период един служител е получил средно 20 хил. лв. възнаграждение при обработени 0.5 заявления.

По отношение на имуществото на фонда не са открити нарушения – като цяло констатациите се свеждат до това, че има пропуски при осчетоводяването на ДМА.

 

 

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ДРУГИ ПРОВЕРКИ

 

В резултат от проверката за конфликт на интереси, разпоредена от изпълнителния директор на фонд „Земеделие” в края на октомври, към днешна дата от длъжност са отстранени общо 18 служители на фонда, както следва:

 

 Уволнени двама служители от областната структура на ДФЗ в Благоевград заради свързаност с консултантски фирми – самите служители неправомерно са и извършвали и частна консултантска дейност по проекти на бенефициенти на фонда - по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.

 

 Уволнени трима служители от Техническия инспекторат на ДФЗ в Монтана заради роднински връзки с бенефециенти – същите са проверявали проекти на бенефециенти на фонда, с които са в роднински връзки, без да декларират наличието на конфликт на интереси като са прикрили нарушения по изпълнението на проекти – по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.

 

 Уволнени двама служители от областната структура на ДФЗ в Силистра заради извършвана частна счетоводна дейност по проекти на бенефициенти на фонда – по различни схеми и мерки за подпомагане на ДФЗ

 

 Уволнени двама служители от Централно управление на ДФЗ – Сектор „Вино” – Селскостопански пазарни механизми заради грешни изчисления на субсидии в полза на бенефициенти на фонда

 

 Уволнен Главен експерт от Отдела за Борба с измамите и противодействие на корупцията „БИПК” от Централно Управление на ДФЗ заради издадени указания за изплащане на проект с констатирани нередности – по програма САПАРД

 

Останалите служители са отстранени заради различни нарушения на административните разпоредби, касаещи дейността на ДФ „Земеделие”, както и заради неизпълнение на служебните им задължения. В рамките на проверката за конфликт на интереси всички служители на ДФЗ бяха задължени да подпишат отново декларации за конфликт на интереси. В допълнение, припомняме, че със Заповед на Изпълнителния директор на всички служители на ДФ „Земеделие” беше забранено да извършват, каквато и да било възмездна частна консултантска дейност по проекти.

 

За установени нарушения от служители свързани с управлението на ДФ „Земеделие” и прилагането на програма САПАРД и ПМРСР към днешна дата са изпратени на Прокуратурата по компетентност и общо 5 броя сигнали, както следва:

 

 Един брой за нарушения свързани с провеждане на процедура и изпълнение на обществена поръчка, където са договорени 300 хил. за извършване на консултантска и практическа дейност във връзка с подобряване на политиката на управление за човешките ресурси за периода 2008 - 2011 в ДФЗ, за която сигнал до прокуратурата е подаден и от Сметната палата.

 Два броя за нарушения на служители злоупотребили със служебното си положение и превишили правата си (БИПК, ПМРСР).;

 Един брой за извършени неправомерни действия от бивши и настоящи служители на ДФ „Земеделие” в нарушение на чл. 32 от Конституцията на Република България и съставени по чл. 339А от Наказателния кодекс. В периода 29.07.2009 – 31.07.2009 г. в ДФЗ е проведена е среща с ОЛАФ и ВКП, на която са обсъждани конкретни наказателни производства (касаещи вписването на 98 фирми в книгата на длъжниците по САПАРД). По разпореждане на бившия изпълнителен директор на ДФЗ всички разговори са записани, без съгласието и знанието на участниците, не са ясни подбудите и мотивите за извършването на звукозаписа, както и евентуалното му използване в бъдеще;

 Сключени 12 договора за поръчка от бившия изпълнителен директор на ДФ „Земеделие” със служители на фонда с предмет – проверка относно законосъобразността на процедури за възлагане на обществени поръчки, проведени от общини сключили договори по програма САПАРД. Поетите задължения по договорите са в кръга на преките функционални задължения на въпросните служители, нарушен е ЗОП, в следствие, на което са нанесени финансови щети на фонда в размер общо на 60 хил. лв.