Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

ОБЯВА за отдаване под наем на помещения в СБР-Котел ЕООД

12 януари 2016 15:16, Радостина Петрова (СБДПЛР Котел)
Излъчване: СБР - Котел преди 3 години, брой четения: 1379

 

О Б Я В А

 

На основание чл. 15, ал.2 във вр. чл. 14 и сл. от ПРУПДТДДУК и заповед № РД-08-03/08.01.2016г. на Управителя на СБР-Котел ЕООД, “Специализирана болница за рехабилитация – Котел “ ЕООД, представлявана от Управителя д-р ЦВЕТАН ГЕОРГИЕВ ВЛАХОВ,

 

О Б Я В Я В А

 

ПРОВЕЖДА търг за отдаване под наем на недвижими имоти , част от имот Частна Държавна Собственост , построен в поземлен имот , с идентификатор 39030.505.71 , с адрес гр. Котел , Област Сливен , ул. „Изворска№ 85 ,

за медицинско обслужване на гражданите от региона.

 

1. Самостоятелни помещения от ІІ-ри етаж , представляващи лекарски кабинети

1.1. Лекарски кабинет за специализирана медицинска помощ с полезна площ от 19,88 кв.м.

 

2.Самостоятелни помещения от партерен етаж,представляващи комплекси от кабинети както следва:

2.1.Комплекс от кабинети в западната част на партерен етаж за отделение по „Образна диагностика” с полезна площ 161,72 кв.м

2.2.Комплекс от кабинети в източната част на партерен етаж за „Клинична лаборатория” с полезна площ 64,43кв.м

 

3. В обектите следва да се извършва медицинско обслужване на живеещи и временно пребиваващи в региона по ред и начин ,определени в действащата нормативна уредба за здравното осигуряване и тази на НЗОК ,както и на пациенти на СБР-Котел ЕООД и изнесеното в гр.Котел ВО на МБАЛ ”Д-р Иван Селимински”-гр.Сливен

4. Вид на процедурата – публично оповестен търг с явно наддаване по реда на чл.15д от ПРУПДТДДУК. Вид на заседанието – открито.

7. ДАТА на провеждане на търга 29.01.2016г

8. НАЧАЛЕН ЧАС за провеждане на конкурса 10.00ч

9. МЯСТО на провеждане на конкурса гр. Котел , Област Сливен , ул. „Изворска” № 85

10. НАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА – 2.50лв/кв.м с вкл.ДДС.

ПЪРВАТА стъпка трябва да бъде най-малко 2% над минимално определената от експертната оценка начална тръжна цена.

11. За да се участва в конкурсната процедура е необходимо да се закупят конкурсни документи и се подава заявление за участие.

12. Оглед на обектите се извършва всеки ден от 8.00ч. до 12.00 часа в периода от 13.01.2016 г. до 28.01.2016г., след представяне на документ за закупена тръжна документация, в присъствието на служител от дружеството.

 

14. Срокът за представяне на заявление за участие в конкурса и приложенията към него е до 12.00ч на 28.01.2016г, които следва да се подадат лично или по пощата , с обратна разписка на адреса на дружеството.

15. Депозитът за участие в конкурсната процедура е в размер на 20.00лева, който следва да се плати в касата на дружеството , до деня предхождащ конкурса.

Документ за платения депозит се прилага към документите по заявлението за участие в конкурсната процедура.

16. Ако за някой от помещенията не се яви кандидат или има подадено заявление, но не отговаря на изискванията ,определени в настоящата заповед , ще се проведе втори конкурс , при същите условия , от същата комисия на 01.02.2016г.

 

Допълнителна информация може да бъде получена в офиса на дружеството или на телефон за контакти0889880211 и 0453/42473 всеки работен ден от 8.00ч до 16.00ч

 

УПРАВИТЕЛ: Д-Р Цв. Влахов