Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Областният управител проведе работна среща във връзка с процеса на разработване на Областна стратегия за развитие ...

30 юли 2010 14:16, Цветана Ненова (Област Сливен)
Излъчване: Област Сливен преди 11 години, брой четения: 846
снимка

Областният управител проведе работна среща във връзка с процеса на разработване на Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Сливен

На 29.07.2010 г. /четвъртък/ от 11.00 ч. в заседателната зала на Областна администрация се проведе работна среща на областния управител г-н Марин Кавръков с Областната работна група за планиране и разработване на Стратегия за развитие на социалните услуги в област Сливен. Областната работна група включва представители на четирите общини от областта, институции, неправителствени организации, имащи отношение към развитието на социалните услуги.

На срещата присъства и г-жа Венелина Богданова – експерт „Социални услуги” Техническо звено по деинституционализация към УНИЦЕФ.

В рамките на работната среща бяха обсъдени изводите и заключенията в разработения Областен доклад за анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в област Сливен, който е основа за предстоящото планиране на социалните услуги. Представени бяха препоръките към Областната стратегия, изведени на база направения анализ. Проведена беше дискусия и постигнато съгласие по представените изводи и препоръки.

Областният управител припомни на представителите на четирите общини от областта, че следва Общинските съвети да приемат разработените Общински анализи на ситуацията и в последствие Общинските стратегии за развитие на социалните услуги, тъй като финансиране от републиканския бюджет и европейските фондове ще могат да получат единствено дейностите и проектите, заложени в стратегиите за развитие на социалните услуги на общините.

Сформирани бяха три тематични работни групи по приоритетните направления на стратегията:

1. Повишаване качеството на живот на децата и техните семействата;

2. Грижа за старите хора;

3. Социално включване на лица с увреждания, уязвими хора и общности в неравностойно положение.

Представени и обсъдени бяха ценностите и принципите на Стратегията. Проведе се групова работа по тематични направления, в резултат на която бяха формулирани общите и специфични цели, в съответствие с националните приоритети и реалните потребности на местно ниво. Взето беше решение да се даде на Областната работна група едноседмичен срок за коментари и предложения по така формулираните цели.

В края на срещата беше представен и обсъден План за работа и предстоящи дейности, свързани с процеса на стратегическо планиране на социалните услуги в област Сливен.

Снимки

снимкаснимка