Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

ИНФОРМАЦИЯ за състоянието на пазара на труда в Сливенска област през ЯНУАРИ 2019 година

26 февруари 2019 11:36, Галя Николова (ДБТ - Сливен)
Излъчване: Бюро по труда-Сливен преди около 1 година, брой четения: 587

ИНФОРМАЦИЯ

 

за състоянието на пазара на труда в Сливенска област

през ЯНУАРИ 2019 година

 

БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА И РАВНИЩЕ НА БЕЗРАБОТИЦА

През ЯНУАРИ 2019 г. броят на регистрираните безработни лица в бюрата по труда от област Сливен е 8215 д. Сравнението с предходния месец показва увеличение от 665 д. (с 8.8%), което е характерно за този месец от годината, когато предлагането на заетост е силно свито. Спрямо същият месец на 2018 г. регистрираните безработни в областта са по-малко с 1035 д. или с 11.2%. В трите дирекции Бюро по труда” в областта безработни лица са съответно - 4305 д в Сливен, 1856 д. в Нова Загора и 2054 д. в Котел, като в сравнение с ДЕКЕМВРИ навсякъде се отчита ръст съответно с 232, 217 и 216 д. Спрямо ЯНУАРИ преди една година в две от трите бюра по труда от областта (Сливен и Нова Загора), регистрираните безработни са по-малко със 700 и 409 д., а в Котел те са със 74 д. повече.

Равнището на безработица за месеца е 10.5%, като по този показател областта е на 22-ро място по ниска безработица след област Шумен (10.4%) и пред област Разград (10.7%).

Спрямо предходния месец се отчита нарастване от 0.8 процентни пункта, спрямо същият месец на 2018 г. – намаление от 1.3 процентни пункта, а сравнението с показателя за страната (6.4%) показва по-високо с 4.1 процентни пункта ниво.

В регионален мащаб, равнището на безработица през ЯНУАРИ 2019 г. е най-ниско в общините Нова Загора (5.8%) и Сливен (8.2%), а в Твърдица и Котел то е по-високо. Спрямо ДЕКЕМВРИ навсякъде се отчита ръст на равнището на безработица, а спрямо ЯНУАРИ 2018 г. намаление в Сливен, Нова Загора и Твърдица и ръст в Котел.

 

ОБЯВЕНИ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА И ЗАПОЧНАЛИ РАБОТА БЕЗРАБОТНИ

През първия месец на 2019 год. в бюрата по труда от област Сливен са заявени общо 497 работни места (РМ), от които 463 на първичния пазар на труда (несубсидирани). В сравнение с предходния месец броят на общо заявените работни места расте с 296, тези на първичния пазар са повече с 314, а на вторичния са по-малко с 18. Спрямо ЯНУАРИ 2018 г. общо заявените работни места са повече (със 137), като нарастват както обявените за първичния, така и разкритите за вторичния пазар.

Най-много работни места на първичния пазар през месеца са заявени в отраслите "Държавно управление" (227), "Преработваща промишленост" (97), "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети" (35), "Транспорт, складиране и пощи" (24), "Професионални дейности и научни изследвания" (20), "Селско, горско и рибно стопанство" (15), "Образование" (15), "Хотелиерство и ресторантьорство" (11).

Длъжностите, за които са обявени най-много работни места са за личен асистент, работник, общ работник, монтажник, шофьор, обслужващ бензиностанция, арматурист, кофражист, настройчик фрезмашини, учител. Списъкът с търсените от работодателите професии се допълва от десетки други длъжности, за които са обявени под 10 РМ.

Започналите работа безработни лица през месеца са общо 437, от които 389 на първичния пазар на труда. В субсидирана заетост са включени 48 безработни, като от тях 46 са наети на работа по проекти на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и 2 по програми и мерки за заетост от Закона за насърчаване на заетостта.

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЕКУЩИ И ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

 

АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ ОТ РАБОТНА РЪКА

Агенцията по заетостта стартира третото поред и първо за 2019 г. проучване на потребностите на работодателите в България от работна сила. То се провежда на основание чл. 10 от Закона за насърчаване на заетостта съвместно с Комисиите по заетост към Областните съвети за развитие в 28-те области в страната.

През миналата година Агенцията проведе две проучвания, във всяко от които се включиха над 5000 работодатели в страната. Обобщените резултати за търсените от бизнеса професии и умения са публикувани на официалния сайт на институцията в рубрика „Проучване за потребностите от работна сила”.

Първото тазгодишно проучване ще се извърши сред работодатели от формирана национално представителна извадка. Ще бъдат обхванати всички сектори на икономиката, различни по статут и големина предприятия с териториално разпределение във всички области в страната.

Работодателите от статистическата извадка ще имат възможност да попълнят онлайн анкетен формуляр, в който да посочат от какви специалисти със средно и висше образование ще имат нужда, както и какви са потребностите им от работници без специална квалификация и кадри, притежаващи специфична правоспособност. Те ще могат да посочат и кои са най-необходимите умения, които трябва да притежава търсеният от тях персонал.

Получените резултати за потребностите на бизнеса и администрацията ще очертаят нуждите им от работна сила през следващите 6 месеца. Данните ще бъдат използвани при подготовката на краткосрочните мерки и програми за организиране и провеждане на подходящи обучения за професионални и ключови умения с цел те да бъдат ориентирани спрямо изискванията на работодателите.

Чрез проучването анкетираните могат да посочат и очакванията си за необходимите им специалисти с висше и средно образование след 3 до 5 години. Набраната информация ще се използва при определяне на приоритетите на областната и националната политика в сферата на образованието, обучението и насърчаване на заетостта.

Агенцията по заетостта очаква поканените за участие в проучването работодатели да се включат активно, тъй като резултатите ще бъдат от полза за всички участници в трудовия пазар и за развитието потенциала на работната сила. Анкетният формуляр ще може да се попълва до 22 март 2019 г.

Работодатели, непопадащи в статистическата извадка, но желаещи да участват в проучването, след 11.03.2019 г. ще могат да заявят потребностите си от работна сила чрез аналогичен on-line формуляр, който ще бъде достъпен на сайта на Агенцията по заетостта.

 

ПРОЕКТ „РОДИТЕЛИ В ЗАЕТОСТ” ПО ОП РЧР

През м. януари Агенцията по заетостта стартира нов разширен прием на заявления по проект „Родители в заетост”. Проектът е съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и подпомага родителите за по-доброто съвместяване на професионалния с личния живот, като същевременно предоставя възможност за заетост на безработни лица за полагане на грижи за отглеждане на деца.

По време на новия прием право да подават заявления по проекта имат родители на деца от 0 до 12 години. Родителите, които могат да се възползват от услугата и желаят да подадат своите документи за участие при новия старт, трябва да бъдат от следните групи:

- Родители на деца от 0 до 5 годишна възраст, незаписани в детска ясла/градина, които имат осигурено работно място по трудово/служебно правоотношение или са самонаети/самоосигуряващи се лица, но към момента полагат грижа за децата си и не са се върнали на работа;

- Многодетни родители на деца от 0 до 12 годишна възраст, които са се върнали на работните си места, и децата посещават детски ясли/градини, както и училище.

За целите на процедурата, многодетни родители са тези, които имат три или повече деца на възраст до 12 г.;

- Безработни лица, регистрирани в бюрото по труда, които са родители на деца от 0 до 5 годишна възраст, незаписани в детска ясла/градина, или многодетни родители на деца от 0 до 12 годишна възраст, посещаващи детски ясли/градини, както и училище.

Важно е да се знае, че тези родители, които дългосрочно ползват отпуск или отсъстват от работа поради отглеждане на дете/деца от 0 до 5 години и имат осигурено работно място (по трудово правоотношение или като самонаети/самоосигуряващи се лица), не следва да са се върнали на работа до получаване на одобрение за включване в проекта.

Безработните родители трябва да започнат работа при работодател или като самонаето/самоосигуряващо се лице в рамките на 4 (четири) месеца от получаване на услугата за отглеждане на дете. След като започнат работа, договорът на детегледача може да бъде удължен и така той да полага грижа за детето в срок до 18 месеца.

Максималният срок за получаване на услугата „детегледач” е до 18 месеца или до навършване на 5 или 12 години на детето/децата.

Бюрата по труда ще продължат да извършат подбор сред регистрираните безработни лица за детегледачи, като ги насочват за одобрение от родителите.

Заявления от родители се приемат до 28 февруари 2019 г., на хартиен носител, лич-но във всички бюра по труда в страната или на имейл: roditeli-v-zaetost@az.government.bg (сканирани с подпис или електронно подписани), в работни дни между 8.30 и 17.00 часа.

Подробна информация по проект „Родители в заетост” и образец на Заявление може да намерите на сайта на Агенция по заетостта.

 

ПРОГРАМИ И МЕРКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ЗАЕТОСТ

В периода от 07.02.2019 г. до 15.02.2019 г. включително в бюрата по труда се приемаха заявки за разкриване на работни места за ползване на преференции по насърчителни мерки за заетост и Програмата за обучение и заетост на продължително безработни лица. Процедурата продължава с оценка и класиране на подадените заявки.

След сключване на договорите с одобрените от Съветите за сътрудничество работодатели бюрата по труда ще публикуват актуална информация на информационното си табло и на интернет страницата на Агенцията по заетостта за неусвоените финансови средства по насърчителни мерки. Работодателите отново ще могат да кандидатстват за ползване на субсидии, а заявките им ще се одобряват по реда на постъпването им до изчерпване на свободните средства.

 

Файлове

oblast [91.5KB]

Microsoft Word Document