Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

ИНФОРМАЦИЯ за състоянието на пазара на труда в община Сливен през м.Януари 2019г.

26 февруари 2019 11:39, Галя Николова (ДБТ - Сливен)
Излъчване: Бюро по труда-Сливен преди около 1 година, брой четения: 601

Дирекция „Бюро по труда” гр. Сливен

 

ИНФОРМАЦИЯ

за състоянието на пазара на труда в община Сливен

през м.Януари 2019г.

 

 

БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА И РАВНИЩА НА БЕЗРАБОТИЦА

През ЯНУАРИ броят на регистрираните безработни в Бюрото по труда е 4305. Спрямо ДЕКЕМВРИ 2018г. те нарастват с 232 лица /5,7 на сто/. Сравнението със ЯНУАРИ 2018г. показва намаление с 700 души, или с 14,0 на сто.

Броят на новорегистрираните /648 души/ е нарастнал с 196 души /43,4 на сто/ от предходния месец. Сравнение с миналата година нарастването е с 70 лица /или с 12,1 на сто/.

Безработните младежи до 24 годишна възраст с регистрация в Бюрото по труда през м. ЯНУАРИ отчитат ръст /с 28 лица до 293 души/ и са 6,8 на сто от всички безработни. В сравнение със съпоставимия месец на 2018г. броят им остава непроменен, а относителният им дял се увеличава с 1,0 процентни пункта.

Безработните от възрастовата група до 29 години са 736 души през наблюдавания месец. За едномесечен период те нарастват числено с 55 лица и увеличават относителния си дял от 16,7% до 17,1 на сто от всички клиенти на Бюрото по труда. Сравнението със същия месец на 2018г. показва редуциране на броя им с 42 души и по-висок относителен дял с 1,6 процентни пункта.

Безработните с повече от една регистрация нарастват на месечна база с 6,0 на сто до 3757 души. За 12 месеца се отчита намаление от 651 души /с 14,8 на сто/.

Продължително безработните клиенти продължават тенденцията за регистриране на спад /от 17 лица/, а спрямо ЯНУАРИ 2018 г. те са с 474 души по-малко.

Равнището на безработица в края на месеца е 8,15 на сто, което е ръст от 0,44 пункта, спрямо предходния месец, и спад от 1,33 процентни пункта от съпоставимия месец на миналата година. Сравнението с показателя за страната /6,38%/ показва ниво, по-високо с 1,77 процентни пункта.

 

 

 

ОБЯВЕНИ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА И ЗАПОЧНАЛИ РАБОТА БЕЗРАБОТНИ

През ЯНУАРИ 2019г. в Бюро по труда – Сливен са заявени общо 169 работни места, от които 148 на първичен пазар /в несубсидирана заетост/. Сравнението със съпоставимия месец от предходната година показва слаб ръст в броя на общо обявените работни места /с 8 броя/. Спрямо предходния период също се отчита нарастване /от 73 работни места/. Свободните позиции за неквалифициран персонал са 39,6 на сто от общото търсене, а 121 са от частния сектор. Заети са 66 места, 23 от които са по Програми и мерки за заетост и обучение.

Постъпили на работа през месеца са 166 души, като 80,1 на сто от тях /133 души/ са устроени чрез посредничеството на Бюрото по труда. От тях на първичен пазар са се реализирали 108 души, а на субсидирани работни места – 25 души. Съпоставката с ЯНУАРИ 2018г. отчита слабо увеличение в общия брой започнали работа /с 14 лица/. С 8 души повече, отколкото през предходния месец, са постъпилите на работа през месеца. Броят на започналите работа, ползвали посредничеството на Бюрото по труда е намалял с 11,3 на сто от предходен съпоставим месец. 42,8 на сто от наетите са безработни без квалификация, а 19,9% от тях са младежи до 29-годишна възраст.

През месеца по Проект „Обучение и заетост за младите хора” – Компонент ІІ е подписан двустранно един договор с работодател и е наето едно безработно лице.

По Проект „Обучение и заетост” са работили 63 лица, от които 34 – по Компонент ІІ.

По Схема „Младежка заетост” през месец ЯНУАРИ са приети 4 заявка за 8 работни места и са подписани 4 договора. През месеца по схемата са работили 39 лица по 30 договора с работодатели.

По Проект „Родители в заетост” са работили са 7 детегледачи. През месеца стартира ІІІ Процедура по изпълнението на Проекта, с което започна прем на заявления от родители и безработни лица.

През месец ЯНУАРИ 2019г. по Проект „Ваучери за заети лица” са проведени 3 броя обучения на заети лица.

По Проект „Работа” са работили 254 лица, 93 от които са при работодатели от частния сектор.

 

Файлове

obstina [82.5KB]

Microsoft Word Document