Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

#Brexit: Седем неща, които предприятията в ЕС-27 трябва да знаят, за да се подготвят за Брексит

26 февруари 2019 11:30, Людмила Калъпчиева
Излъчване: Туида Нюз преди около 1 година, брой четения: 351
Brexit

Обединеното кралство ще напусне Европейския съюз (ЕС) на 29 март 2019 г., петък, в полунощ. Това е точно две години, след като то уведоми Европейския съвет за намерението си да се оттегли от Съюза.

 

От 30 март 2019 г. нататък Обединеното кралство ще се смята за трета държава.

 

За предприятията в ЕС е наложително да започнат да се подготвят за оттеглянето на Обединеното кралство, ако все още не са направили това.

 

1. ТРЯБВА ДА СЕ ПОДГОТВИТЕ ЗА 30 МАРТ 2019 Г.

 

Ако споразумението за оттегляне бъде ратифицирано преди 30 март 2019 г., повечето от правните последици от Брексит ще настъпят на 1 януари 2021 г., т.е. след преходен период от 21 месеца, условията за който са посочени в проекта на споразумението.

 

При липса на споразумение за оттегляне няма да има преходен период и правото на ЕС ще спре да се прилага спрямо Обединеното кралство и на неговата територия от 30 март 2019 г.

 

Преговорите между ЕС и Обединеното кралство относно условията на споразумението за оттегляне все още продължават. След като преговорите приключат, споразумението за оттегляне ще трябва да бъде ратифицирано. Бъдещите отношения между ЕС и Обединеното кралство могат да бъдат договорени едва след като Обединеното кралство напусне ЕС.

 

Освен това дори ако споразумението за оттегляне бъде ратифицирано и по време на преходния период бъде сключено споразумение относно бъдещите отношения, тези отношения няма да са същите като между държава-членка и ЕС.

 

Поради това всички засегнати предприятия трябва да се подготвят, да вземат всички необходими решения и да извършат всички необходими административни действия преди 30 март 2019 г., за да избегнат сътресения.

 

2. ОТГОВОРНОСТИ В РАМКИТЕ НА ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИ

 

Съгласно правото на ЕС предприятията имат различни отговорности в зависимост от това къде се намират във веригата на доставки (напр. производител, вносител, дистрибутор на едро и т.н.). Например след Брексит, ако предприятия от ЕС-27, които купуват стоки от Обединеното кралство, се смятат за вносители за целите на законодателството на ЕС в областта на продуктите, те ще имат други задължения съгласно правото на ЕС. Ако получавате продукти от Обединеното кралство, сега е моментът да оцените своите отговорности съгласно правото на ЕС.

 

3. СЕРТИФИКАТИ, ЛИЦЕНЗИ И РАЗРЕШЕНИЯ

 

Ако вашата дейност се основава на сертификати, лицензи или разрешения, които са издадени от органи на Обединеното кралство или органи, установени в Обединеното кралство — или са притежавани от лица, установени в Обединеното кралство — възможно е те вече да не са валидни в ЕС след Брексит. Може да се наложи да ги прехвърлите или да ви бъдат издадени нови от орган в ЕС-27. Това се отнася по-специално за сертификатите, лицензите и разрешенията, издадени за стоки (например в автомобилния сектор или сектора на медицинските изделия) и услуги (например в сектора на транспорта, сектора на радио- и телевизионното разпръскване или финансовия сектор). Трябва да предприемете всички необходими стъпки, за да прехвърлите издадените в Обединеното кралство сертификати, лицензи или разрешения в ЕС-27 или да се сдобиете с нови.

 

4. МИТА, ДДС И АКЦИЗИ

 

Що се отнася до митата и косвените данъци, има голяма разлика в зависимост от това дали движението на стоки е в рамките на ЕС или към/от трета държава. След Брексит извършването на стопанска дейност с предприятия от Обединеното кралство ще стане по-сложно по отношение на митническите процедури и процедурите по ДДС. Ако търгувате с предприятия от Обединеното кралство, трябва да се запознаете с процедурите и правилата на ЕС, които ще се прилагат след Брексит, особено ако имате малък опит или изобщо нямате опит в търговията с трети държави.

 

5. ПРАВИЛА ЗА ПРОИЗХОД

 

Когато изнасят стоки за трети държави, с които ЕС има споразумение за свободна търговия, износителите могат да се ползват от преференциални митнически ставки, ако стоките имат достатъчно „съдържание от ЕС“ в съответствие с правилата за произход. След Брексит ресурсите с произход от Обединеното кралство, вложени в крайния продукт, вече няма да се смятат за „съдържание от ЕС“. Затова трябва да разгледате вашата верига на доставки и да започнете да третирате вложените ресурси с произход от Обединеното кралство като такива „без произход“, за да сте сигурни, че вашите стоки наистина са с преференциален произход от ЕС.

 

6. ЗАБРАНИ И ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ВНОС/ИЗНОС НА СТОКИ

 

С цел защита на здравето, безопасността и околната среда, с правилата на ЕС се ограничава вноса/износа на някои стоки от/за трети държави – например на живи животни и продукти от животински произход, както и на някои растения и растителни продукти, например дървен опаковъчен материал. Вносът/износът на определени стоки подлежи на специални разрешения или уведомления, например вносът/износът на радиоактивни материали, отпадъци или някои химикали. След Брексит стоките предназначени за Обединеното кралство или идващи от там ще бъдат обект на тези правила на ЕС. Трябва да предприемете необходимите стъпки за спазване на забраните и ограниченията на ЕС относно вноса/износа.

 

7. ПРЕДАВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

 

В момента личните данни могат да се движат свободно между държавите от ЕС. След Брексит предаването на лични данни от ЕС към Обединеното кралство все още ще е възможно, но ще подлежи на специфични условия, определени в правото на ЕС. Предприятията, които понастоящем изпращат лични данни към Обединеното кралство, трябва да са наясно, че това ще се превърне в „предаване“ на лични данни към трета държава. Ако равнището на защита на личните данни в Обединеното кралство по същество е равностойно на това в ЕС и са изпълнени определени условия, Европейската комисия може да приеме решение относно адекватното ниво на защита, което ще даде възможност за предаване на лични данни към Обединеното кралство без ограничения. Предприятията обаче трябва да преценят дали при липсата на подобно решение ще са необходими мерки, за да е възможно такова предаване на данни.

 

КЪДЕ МОГА ДА НАМЕРЯ ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ И КОЙ МОЖЕ ДА МИ ПОМОГНЕ

 

На уебсайта на Европейската комисия има над 60 известия във връзка с готовността за Брексит в широк кръг от икономически сектори. Те имат за цел да помогнат на всички участници на пазара да се подготвят. Вижте уебсайтовете на ведомствата и агенциите на Европейската комисия, които работят в областта на вашата дейност.

 

За допълнителна информация и помощ се обърнете към националните органи във вашата страна, местната търговско-промишлена палата или промишлената асоциация, в която членувате.

 

Настоящият документ е представен само за информация и не следва да се разглежда като правен текст. Цялата отговорност за съдържанието на материала е на Europe Direct Сливен. При никакви обстоятелства съдържанието в настоящата публикация не трябва да се приема за официална позиция на Европейския съюз.

 

Информационен център "Европа Директно - Сливен" е част от информационната мрежа Europe Direct и се поддържа от Фондация Европейски младежки инициативи, съфинансиран от Европейския съюз.

 

Мисията на центъра е да иформира гражданите на територията на Сливен и Сливенска област за Европейския съюз и да насърчава активното гражданско участие на местно и регионално ниво.

 

EuropeDirect е информационен център, който помага на гражданите да намерят отговорите на своите въпроси за Европейския съюз. Центърът предлага всякакъв вид информация, свързана с Европейския съюз, включително за това какви са Вашите права и възможности като гражданин на Европейския съюз и как да ги използвате. Центърът може да предложи отговори на общи въпроси, а така също ако имате съвсем конкретен и специфичен въпрос може да Ви насочи към най-добрия източник на информация и консултации на европейско, национално, регионално и местно ниво.

За общи въпроси относно ЕС, можете да се свържете също и с Центъра за връзка EuropeDirect или да се обадите на безплатната телефонна линия от всяка точка на Европа 00 800 67 89 10 11.

 

Помощ и съвети за Вашия живот, работа и пътувания в ЕС може да намерите в портала«Вашата Европа» - той Ви помага да научите за правата си и да намерите практически съвети, когато пътувате из ЕС: http://europa.eu/youreurope/citizens/index_bg.htm

Снимки

Обединеното кралство ще напусне Европейския съюз (ЕС) на 29 март 2019 г., петък, в полунощ. Това е точно две години, след като то уведоми Европейския съвет за намерението си да се оттегли от Съюза.   От 30 март 2019 г. нататък Обединеното кралство ще се с