Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

ИНФОРМАЦИЯ за състоянието на пазара на труда в община Сливен през м.Май 2019г.

25 юни 2019 14:52, Галина Димова (ДБТ - Сливен)
Излъчване: Бюро по труда-Сливен преди 3 седмици, брой четения: 180

БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА И РАВНИЩА НА БЕЗРАБОТИЦА

През МАЙ броят на регистрираните безработни в Бюрото по труда е 3814. Спрямо АПРИЛ 2019г. те намалят с 151 лица /3,8 на сто/. Сравнението със МАЙ 2018г. показва намаление с 486 души, или с 10,2 на сто.

Броят на новорегистрираните /376 души/ се е увеличил с 5 души /1,35 на сто/ от предходния месец. Сравнение с миналата година е налице намаление с 26 лица.

Безработните младежи до 24 годишна възраст с регистрация в Бюрото по труда през м. МАЙ отчитат спад /с 10 лица до 224 души/ и са 5,87 на сто от всички безработни. В сравнение със съпоставимия месец на 2018г. броят им намалява /с 10 лица/, при спад на относителният им дял с 4,2 процентни пункта.

Безработните от възрастовата група до 29 години са 345 души през наблюдавания месец. За едномесечен период те намаляват числено с 56 лица и относително от 9 % до 8,7 на сто от всички клиенти на Бюрото по труда. Сравнението със същия месец на 2018г. показва редуциране на броя им с 56 души и по-нисък относителен дял с 0,3 процентни пункта.

Безработните с повече от една регистрация намаляват на месечна база с 3,84 на сто до 3360 души. За 12 месечен период промяната също е в намаление - с 693 души /с 17,1 на сто/.

При продължително безработните клиенти се утвърждава тенденцията за намаление /с 14 лица/, а спрямо МАЙ 2018 г. те са с 585 души по-малко.

Равнището на безработица в края на месеца е 7,22 на сто, което е спад от 0,29 пункта, спрямо предходния месец, и намаление с 1,18 процентни пункта от съпоставимия месец на миналата година. Сравнението с показателя за страната /5,34%/ показва ниво, по-високо с 1,88 процентни пункта.

 

 

 

ОБЯВЕНИ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА И ЗАПОЧНАЛИ РАБОТА БЕЗРАБОТНИ

През МАЙ2019г. в Бюро по труда – Сливен са заявени общо 281 работни места, от които 278 на първичен пазар /в несубсидирана заетост/. При сравнение със съпоставимата година се наблюдава намаление с 5 работни места и намаление от 98 работни места - спрямо предходния месец. Свободните позиции за неквалифициран персонал са 163 на сто от общото търсене, а 259 са от частния сектор. Заети са 284 места, едно от които е по Програми и мерки за заетост и обучение.

Постъпили на работа през месеца са 247 души, като 85,8 на сто от тях /212 души/ са устроени чрез посредничеството на Бюрото по труда. От тях на първичен пазар са се реализирали 189 души, а на субсидирани работни места – 23 души. Съпоставката с МАЙ 2018г. отчита намаление в общия брой започнали работа /с 37 лица/. С 7 души повече, отколкото през предходния месец, са постъпилите на работа. Броят на започналите работа, ползвали посредничеството на Бюрото по труда се е увеличил от предходен съпоставим месец с 11 лица. 46,96 на сто от наетите са безработни без квалификация, а 14,98% от тях са младежи до 29-годишна възраст.

През месеца продължава изпълнението на договорите по Проект „Обучение и заетост за младите хора” – Компонент ІІ, при което са обработени са 12 Искания за плащане по 7 обслужвани договора.

По Проект „Обучение и заетост” - Компонент ІІ са работили 48 лица. Обработени са 65 Искания за плащане и са осъществени 15 проверки, от които 13бр. финансови.

По Схема „Младежка заетост” през месец МАЙ са приети 2 заявки за 2 работни места и са подписани 5 договора. През месеца по схемата са работили 37 лица по 28 договора с работодатели.

По Проект „Родители в заетост” са работили са 14 детегледачи.

През месец МАЙ2019г. по Проект „Ваучери за заети лица” приетите заявления са 17 бр. в ДБТ-Сливен, електронно подадени - 2. Издадените уведомления са 18. Издадени са 26 ваучера.

По Проект „Работа” са работили 251 лица, 91 от които са при работодатели от частния сектор.