Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Анкета на потребителите на НСИ: Все повече българи в градовете обмислят да си купят вила

09 август 2019 14:24, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 година, брой четения: 318
Къща, дом

През юли 2019 г. показателят за общото доверие на потребителите се увеличава с 0,8 процентни пункта спрямо нивото му преди 3 месеца, което се дължи изцяло на повишеното доверие сред градското население, съобщи Националният статистически институт.

Общата оценка на потребителите за развитието на икономическата ситуация в страната през последните 12 месеца отбелязва известно подобрение - увеличение на показателя за баланс с 2,6 процентни пункта. В същото време прогнозите им през следващите 12 месеца са по-благоприятни в сравнение с предишното проучване.

По отношение на финансовото състояние на домакинствата, както оценките, така и очакванията на градското население леко се подобряват, докато мненията за живот в селата са малко по-негативни. Преобладаващата част от потребителите смятат, че през последните 12 месеца има леко повишение на потребителските цени, тъй като техните инфлационни очаквания се запазват за следващите 12 месеца.

Що се отнася до безработицата в страната, прогнозите са за известно намаляване на персонала през следващите 12 месеца, тъй като според селското население това ще бъде с по-висок процент. През юли мнозинството от потребителите продължават да оценяват икономическата ситуация в страната като неблагоприятна за спестяване, въпреки че относителният им дял намалява в сравнение с преди 3 месеца. Последното разследване обаче регистрира малко по-положително отношение към намеренията на градското население да правят разходи за основни покупки на стоки за дълготрайна употреба и за „купуване или изграждане на дом (вила)“ през следващите 12 месеца.

Проучването е част от хармонизираната програма на Европейския съюз за анкети на бизнеса и потребителите и е представително за населението на 16 и повече години.

Лицата на възраст 16 и повече години са обект на изследването; методът на извадката е случаен, групиран, пропорционален на населението по региони, вкл. градски / селски жители (154 клъстера с 8 души на клъстер). Методът за интервю е лице в лице. Въпросникът съдържа стандартизирани въпроси за финансовото състояние на домакинствата, общата икономическа ситуация, инфлацията, безработицата, спестяванията, намеренията за големи покупки на стоки с дълготрайна употреба или покупка / строеж на жилище или закупуване на автомобил. Предлаганите варианти на отговори дават възможност да ги подредите от оптимистични, през неутрални до песимистични. Балансът на мненията се изчислява като разлика между относителните дялове на положителните мнения и относителните дялове на отрицателните мнения, тъй като има една спецификация: на силните положителни мнения и на силните отрицателни мнения се дава коефициент 1, а на по-умерените положителни и отрицателни мнения - коефициент 0,5.

Резултатите от проучването се използват за улавяне на посоката на промяна на изследваните променливи вкл. нивото на доверие на потребителите, което дава възможност да се анализират тенденциите в развитието на общественото мнение за значими икономически явления. Индикаторът за доверие на потребителите е средноаритметична стойност на баланса на очакванията за развитието през следващите 12 месеца на финансовото състояние на домакинствата, общата икономическа ситуация, спестяванията и безработицата, като последният се приема с отрицателен знак.

Източник:
Sofia Photo Agency
www.novinite.com
Снимка: pixabay.com