Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Споразумението за цифровизация на достъпа до правосъдие ще бъде от полза за гражданите

30 юни 2020 14:15, Людмила Калъпчиева
Излъчване: Туида Нюз преди около 1 седмица, брой четения: 82
Европейският парламент

Новите правила увеличават правната сигурност, спомагат за намаляване на забавянията и неоправданите разходи за гражданите

Приблизително 3,4 милиона граждански и търговски съдебни производства през 2018 г. са имали трансгранични последици

Във вторник преговарящите от Парламента и Съвета на ЕС постигнаха споразумение, което прави достъпа до правосъдие по-бърз, по-евтин и по-удобен за гражданите и предприятията на ЕС.

 

Двата законодателни акта, договорени между двамата законодатели на ЕС, съответно относно събирането на доказателства и връчването на съдебни документи, целят да направят съдебното трансгранично сътрудничество между националните съдилища по-ефективно чрез цифровизацията на граждански и търговски дела.

 

Цитати

 

Емил Радев (ЕНП, България), докладчик за Сътрудничество между съдилища на държавите членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела заяви: „Разпоредбите, които приехме, ще окажат реално влияние върху ежедневието на нашите европейски граждани. Те имат за цел да осъществят пряко, бързо и надеждно предаване на исканията за събиране на доказателства между съдилищата на държавите членки, като насърчават използването на видеоконферентни връзки. По този начин ще спестим много време и средства на европейските граждани.“

 

 

Франко Роберти (С&Д, Италия), докладчик за Връчване в държавите членки на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела каза: „Това споразумение е крачка напред в европейското съдебно пространство по граждански дела, основаващо се на принципите на взаимно доверие и взаимно признаване на съдебните решения. То премахва административните пречки и предлага правна сигурност на гражданите и предприятията, че документите имат същите правни последици във всеки съд на ЕС. Това не беше лесна задача, като се има предвид множеството правни системи и традиции, които съществуват съвместно в ЕС.“

 

Основни елементи от споразумението:

 

Съдилищата ще могат да обменят документи по електронен път: промените в двата регламента създават децентрализирана ИТ система, която ще позволи по-бърз, по-сигурен и ефективен обмен на документи между държавите членки;

 

Децентрализираната ИТ система ще се състои от национални, оперативно съвместими ИТ системи, без участието на институции на ЕС;

 

Защита на данните: информацията ще бъде строго поверителна, а личните данни и личния живот ще бъдат защитени при предаване на документи и вземане на доказателства; личните данни, които се считат за ирелевантни за конкретен случай, ще бъдат изтрити незабавно;

 

По-голямо използване на комуникацията от разстояние: съвременните комуникационни технологии, като например видеоконферентна връзка, които могат да намалят разходите и да помогнат за по-бързото вземане на доказателства, ще бъдат използвани по подходящ начин и със съгласието на лицето, което се изслушва.

 

По-голямата правна сигурност, съчетана с прости и цифровизирани процедури, ще насърчи физическите лица и предприятията да участват в трансгранични транзакции, като по този начин ще засили търговията в ЕС и следователно функционирането на вътрешния пазар.

 

Следващи стъпки

 

Сега Парламентът и Съветът на ЕС трябва да одобрят окончателния вариант на споразумението, преди то да бъде публикувано в Официален вестник на Европейския съюз. Двата регламента влизат в сила 20 дни след публикуването им.

 

Бързи факти

 

Двете предложения представляват пакет за модернизиране на съдебното сътрудничество по граждански и търговски дела и заместват по-ранната международна, по-сложна система от Хагските конвенции между държавите членки.

 

Съществуващият регламент относно връчването на документи създава ускорена и стандартизирана процедура за предаване на документите между съдилища и други страни в различни страни от ЕС. Регламентът за събиране на доказателства предоставя рамка за трансгранична съдебна помощ между държавите от ЕС, като улеснява събирането на доказателства в чужбина.