Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Внедряване на иновативен, автоматизиран и ресурсноефективен процес за производство на дамски облекла от „ЛГРП“ ЕООД

08 юли 2020 14:37, Людмила Калъпчиева
Излъчване: Сп. "Текстил и облекло" преди 2 месеца, брой четения: 271
лого

Проект „Внедряване на иновативен, автоматизиран и ресурсноефективен процес за производство на дамски облекла от "ЛГРП" ЕООД“ се осъществява в рамките на договор BG16RFOP002-3.004-0194-C01, процедура BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Проектът стартира на 27.11.2018 г. със срок за изпълнение 20 месеца. Общата му стойност е 1 426 000.00 лв., в това число 998 200.00 лв. безвъзмездна финансова помощ.

Общата цел на проекта е оптимизиране на производствения процес за дамски облекла във фирма „ЛГРП“ ЕООД и повишаване ресурсната ефективност на предприятието.

Специфичните цели на проекта се състоят в: 1. Осигуряване на техническа обезпеченост като база за имплементиране на пилотната ресурсноефективна технология в производството на „ЛГРП” ЕООД; 2. Намаляване на влаганите в производството основни материали и спомагателни суровини, ограничаване на количеството образувани отпадъци и свеждане до минимум на генерирания брак; 3. Ограничаване на вредното влияние върху околната среда вследствие на производствения процес; 4. Осигуряване на устойчива конкурентоспособност и повишаване на производствения капацитет на „ЛГРП” ЕООД. Като резултат от изпълнението на проекта, в предприятието беше внедрена пилотна за България технология, основана на пълна автоматизация на основните производствени етапи - настилане и кроене, шиене и гладене, и на ефективно управление на влаганите суровини и генерираните отпадъци.

Технологиите, които бяха внедрени в рамките на проекта, част от иновативното технологично решение, адресират всеки един от етапите на производствения процес, както следва: 1) Кроене, базирано на Индустрия 4.0-отнася се до четвъртата индустриална революция. Кроенето, базирано на Индустрия 4.0 е най-иновативното достижение на съвременните технологии в областта на шевната индустрия. Използвайки тази технология, процесът „Кроене” освен оптимизиран, благодарение на възможността за рязане „по ръба”, е и изключително гъвкав, позволяващ наблюдение и контрол от всяка точка на света посредством Интернет връзка. 2) Автоматизирана нискоотпадна шевна технология – тя е базирана на изцяло дигитализирано управление, което осигурява автоматизация на операциите съгласно предварително зададени параметри. По този начин става възможно предотвратяването на излишното потребление на ресурсите, намаляването на образуваните отпадъци, както и образуването на брак. 3) Вакуумна технология на гладене – тя позволява гладене на изделия с намалени резерви на детайлите. Използвайки точна настройка на подаваните количества вакуум и въздух се постига качествено разглаждане на шевове и изделия с най-различни форми, с намалени резерви. Благодарение на тази технология бракуваната продукция може да бъде намалена наполовина. Обединявайки тези отделни технологии в едно цяло технологично решение, „ЛГРП“ ЕООД постигана ресурсна ефективност при всеки един етап, както и пълна оптимизация на производството в предприятието.

С цел реализирането на иновативната ресурсноефективна технология за производство на дамски облекла по проекта беше закупено следното специализирано оборудване от най-ново поколение, използващо прецизна и нискоотпадна технология:

 

Прочетете пълната статия:

https://tok.fnts.bg/%d0%b2%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d1%80%d1%8f%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b7%d0%b8/

Снимки

Внедряване на иновативен, автоматизиран и ресурсноефективен процес за производство на дамски облекла от „ЛГРП“ ЕООДВнедряване на иновативен, автоматизиран и ресурсноефективен процес за производство на дамски облекла от „ЛГРП“ ЕООДВнедряване на иновативен, автоматизиран и ресурсноефективен процес за производство на дамски облекла от „ЛГРП“ ЕООД