Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии на микро, малки и средни предприятия

10 август 2020 23:36, Камен Едрев (Сливен НЕТ)
Излъчване: Сливен НЕТ преди около 1 месец, брой четения: 1864
Ваучерна схема 1

„Сливен Нет“ ООД и „ДейтаМплант“ ООД, като одобрени кандидати за доставчици на ИКТ услуги за ваучер тип 1(ваучери за web-базирани ИКТ услуги – платформи, web-сайтове и/или мобилни приложения) и за ваучер тип 2( ваучери за ИКТ услуги за дигитален маркетинг, оптимизиране на процеси и/или осигуряване на кибер и информационна сигурност) се обръщат към Вас с покана да ползвате техните услуги при реализирането на Вашите проекти по започващата на 17 август програма.

 

Контакти:

„Сливен Нет“ ООД

тел.: 044/ 624 708

e-mail: webmaster@sliven.net

 

„ДейтаМплант“ ООД

Офис Ямбол:

Адрес: Ямбол 8600 ул. "Бузлуджа" 3-5

Tелефон: +359 89 860 8628; +359 89 860 8622

e-mail: office@datamplant.com

 

Офис Сливен:

Адрес: Сливен 8801, ул. "Д-р Константин Стоилов" 9/А/4, ПК: 1247

Tелефон: +359 44 625 611

e-mail: office@datamplant.com

 

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия /ИАНМСП/ подписа Договор с наименование „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (ИКТ услуги) на микро, малки и средни предприятия (МСП)“ по процедура – Подкрепа за растеж на малките и средни предприятия (МСП) чрез пилотно прилагане на ваучерни схеми от ИАНМСП по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. Ваучерната схема за подобряване използването на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) е насочена към улесняване достъпа на малките и средните предприятия (МСП) до цифрово ноу-хау и технологии, като се предоставят стимули за свързване с доставчиците на услуги в областта на ИКТ. Целта е да се насърчи използването на нови, базирани на ИКТ бизнес модели и да се активизира цифровизацията на МСП, което да допринесе за развитието на бизнеса им.

Допустимост на кандидатите

Допустими по схемата са кандидати, които отговарят на следните критерии:

да са регистрирани в България търговци по смисъла на Търговския закон;

да са микро, малко или средно предприятие по смисъла на Закона за малките и средни предприятия (представят Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП – попълнена по образец) и да не са предприятие (и на ниво група) в затруднено положение;

да не попадат в забранителните режими на Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014 от 17 юни 2014 година, Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г., Регламент (ЕС) № 1301/2013 на Европейския парламент и на Съвета, Закон за управление на средствата от Европейките структурни и инвестиционни фондове;

да развиват своята основна икономическа дейност в една от групите дейности, определени в Националната стратегия за насърчаване на МСП 2014-2020 като високотехнологични, средно високотехнологични, нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства или интензивни на знание услуги, както следва:

Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства:

С20 „Производство на химични продукти“; C21 „Производството на лекарствени вещества и продукти“; C26 „Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“; С27 „Производство на електрически съоръжения“; С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“; С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“; С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“.

Интензивни на знание услуги:

J58 „Издателска дейност“; J59 „Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“; J60 „Радио- и телевизионна дейност“; J61 „Далекосъобщения“; J62 „Дейности в областта на информационните технологии“; J63 „Информационни услуги“; М72 „Научноизследователска и развойна дейност“.

Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства:

С10 „Производство на хранителни продукти“; С11 „Производство на напитки“; С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“; С14 „Производство на облекло“; С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм“; С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“; С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“; С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“; С19 „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти“; С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“; С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“; С24 „Производство на основни метали“; С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“; С31 „Производство на мебели“; С32 „Производство, некласифицирано другаде“; С33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“.

Кандидат за получаване на ваучер по настоящата ваучерна схема може да бъде само отделното предприятие. Не се допускат за финансиране съвместни проекти, в които участват и партньори.

Стойност на ваучера

Предлаганите ваучери във ваучерната схема ще бъдат разделени на следните 2 типа ваучери, според фиксираната им номинална стойност:

Ваучери – тип 1: ваучери за web-базирани ИКТ услуги – платформи, web-сайтове и/или мобилни приложения:

Ваучери с фиксирана номинална стойност в лева 5 000 лв. без ДДС и 6 000 лв. с ДДС, за следните ИКТ услуги, избирани и заявявани от кандидата за ваучера (МСП) в процеса на кандидатстване в електронно базирания формуляр за кандидатстване, генериран в ИСУН 2020:

решения и платформи за електронна търговия, базирани на ИКТ бизнес решения;

фирмени/корпоративни web-сайтове с адаптивен дизайн, достъпен както от компютри, така и от мобилни устройства;

фирмени/корпоративни web-сайтове за електронна търговия с адаптивен дизайн, достъпен както от компютри, така и от мобилни устройства, в т.ч. web-дизайн;

опростени мобилни/таблет приложения за електронна търговия и/или ИКТ бизнес решения.

Ваучери – тип 2: ваучери за ИКТ услуги за дигитален маркетинг, оптимизиране на процеси и/или осигуряване на кибер и информационна сигурност:

Ваучери с фиксирана номинална стойност в лева 20 000 лв. без ДДС и 24 000 лв. с ДДС.

 

Цялата информация за ваучерната схема може да видите на следния линк в сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия https://www.sme.government.bg/?page_id=43321

 

 

За повече информация можете да се обърнете към Областен информационен център Сливен

https://www.eufunds.bg/bg/node/48

Адрес: Бул. „Цар Освободител” № 1, Гр. Сливен 8800

Тел./факс: 044 611 145

 

„Сливен Нет“ ООД - одобрен кандидат за доставчик на ИКТ услуги за ваучер тип 1(ваучери за web-базирани ИКТ услуги – платформи, web-сайтове и/или мобилни приложения)

„ДейтаМплант“ ООД - одобрен кандидат за доставчик на ИКТ услуги за ваучер тип 2( ваучери за ИКТ услуги за дигитален маркетинг, оптимизиране на процеси и/или осигуряване на кибер и информационна сигурност)

 

Снимки

Ваучерна схема 2