Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Дейност на нефинансовите предприятия в област Сливен през 2019 година

14 януари 2021 12:18, Людмила Калъпчиева
Излъчване: Туида Нюз преди около 1 седмица, брой четения: 77
Структура на предприятията според финансовия резултат в област Сливен по години

1. Общ преглед

По окончателни данни на Националния статистически институт през 2019 г. общо 7 209 нефинансови предприятия, извършвали стопанска дейност на територията на област Сливен, са представили годишен отчет за дейността. Те са реализирали нетни приходи от продажби за 3 263 млн. лв., а произведената продукция достига 2 286 млн. лева. Заетите лица в нефинансовите предприятия са 36 091.

В областната икономика преобладават микропредприятията (до 9 заети) – 92.7% от общия брой. Малките предприятия (от 10 до 49 заети) са 6.3%, средните предприятия (от 50 до 249 заети) – 0.9%, а големите (над 250 заети) – 0.1%.

Нефинансовите предприятия в Сливенска област приключват 2019 г. с положителен финансов резултат от 239 млн. лева. През 2019 г. нефинансовите предприятия, реализирали печалба, са 5 417, на загуба са 998, а с нулев финансов резултат – 794.

 

2. Селско, горско и рибно стопанство

Годишен отчет за дейността си през 2019 г. са представили 574 предприятия от този сектор, или 8.0% от общия брой на нефинансовите предприятия за област Сливен. Нетните приходи от продажби в аграрния сектор през 2019 г. достигат 266 млн. лв. по текущи цени, или 8.1% от общо отчетените за областта. През 2019 г. в сектор „Селско, горско и рибно стопанство” е произведена продукция в размер на 259 млн. лв., или 11.3% от общата за областта. Броят на заетите лица в сектора е 3 838 и формира относителен дял от 10.6% от общия брой на заетите лица в нефинансовите предприятия за областта. Отчетен е положителен финансов резултат от 36 млн. лева.

3. Промишленост

През 2019 г. годишен отчет за дейността си са представили 802 промишлени предприятия, или 11.1% от общия брой на отчетените за областта. Нетните приходи от продажби в промишлеността през 2019 г. достигат 1 326 млн. лв. по текущи цени, или 40.6% от нетните приходи за областта. Произведена продукция в промишлените сектори през 2019 г. по текущи цени е в размер на 1 231 млн. лв., или 53.9% от общата за областта. В промишления сектор през 2019 г. броят на заетите лица е 13 048 и формира най-голям дял – 36.2% от общия брой на заетите в нефинансовите предприятия за областта. Промишлените предприятия приключват 2019 г. с положителен финансов резултат от 49 млн. лева.

4. Строителство

Годишен отчет за дейността си през 2019 г. са представили 259 строителни предприятия, или 3.6% от отчетените нефинансови предприятия в област Сливен. Нетните приходи от продажби в сектор „Строителство” достигат 169 млн. лв. по текущи цени. През 2019 г. в този сектор e произведена продукция на стойност 165 млн. лв., или 7.2% от общата за областта. Заетите лица са 1 962, с относителен дял от 5.4% от общия брой на заетите в нефинансовите предприятия за областта. Строителният сектор завършва 2019 г. с положителен финансов резултат от 26 млн. лева.

5. Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети

Годишен отчет за дейността си през 2019 г. са представили 2 807 търговски предприятия, или 38.9% от общия брой за областта. Нетните приходи от продажби в сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” през 2019 г. достигат 1 099 млн. лв. по текущи цени. През 2019 г. в сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” e произведена продукция в размер на 236 млн. лв., или 10.3% от тази за областта. В търговския сектор работят 8 208 лица, или 22.8% от общия брой на заетите в нефинансовите предприятия за областта. През 2019 г. търговските предприятия реализират положителен финансов резултат от 50 млн. лева.

6. Услуги

За област Сливен годишен отчет в НСИ са представили 2 767 предприятия от сектора на услугите, или 38.4% от общия брой. През 2019 г. в този сектор са реализирани нетни приходи от продажби за 403 млн. лв. по текущи цени, или 12.4% от отчетените приходи за областта. По текущи цени през 2019 г. в сектора на услугите е произведена продукция в размер на 395 млн. лв., или 17.3% от общата за областта. В сектора на услугите работят 9 035 лица, или 25.0% от общия брой на заетите в нефинансовите предприятия за областта. Секторът на услугите приключва 2019 г. с положителен финансов резултат от 78 млн. лева.

 

 

 

 

Методологични бележки

 

Обхват - всички сектори по КИД - 2008 с изключение на „Финансови и застрахователни дейности”, „Държавно управление”, „Дейности на организации с нестопанска цел” и „Дейности на домакинствата”.

Брой предприятия - всички предприятия, които са били активни през цялата или част от референтната година и са представили годишен отчет за дейността си в НСИ или НАП.

Оборот - стойността на всички приходи от продажби на собствена продукция, купени и продадени в същия вид стоки, предоставени услуги и продадени суровини и материали, включително начислените акцизи, които са фактурирани през отчетния период. Не се включват приходите от продажби на дълготрайни активи, приходите от финансирания, финансовите и извънредните приходи. В стойността на оборота не се включват и начислените данъци от вида на данъка върху добавената стойност (ДДС), които са за сметка на крайния потребител.

Произведена продукция - стойността на оборота, намалена с балансовата стойност на продадените активи, без тази на собствените дълготрайни активи. В нея се включва и изменението на запасите от продукция и незавършено производство, както и стойността на направените разходи за придобиване на активи по стопански начин.

Добавена стойност по факторни разходи - стойността на произведената продукция, намалена със стойността на акцизите и разходите за оперативната дейност, без тези за персонала и за амортизация, и увеличена с приходите от финансирания.

Финансов резултат - разликата между печалбата и загубата за дадено ниво на агрегация.

Заети лица - всички лица, работещи в дадено предприятие на пълно или непълно работно време, включително сезонните и надомните работници (преизчислени в еквивалент на пълна заетост), работещите собственици, наетите по договор за управление и контрол, наетите по извънтрудови правоотношения (граждански договори), които не работят при друг работодател и неплатените семейни работници.