Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Сливен

23 февруари 2021 11:43, Людмила Калъпчиева
Излъчване: Туида Нюз преди 5 дни, брой четения: 83
Фиг. 1. Коефициенти на заетост по тримесечия в област Сливен

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА

В ОБЛАСТ СЛИВЕН ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 ГОДИНА

 

През четвъртото тримесечие на 2020 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Сливен е 70.0 хил., от които 39.1 хил. са мъже, а 30.9 хил. са жени. Коефициентът на заетост в областта през четвъртото тримесечие на 2020 г. е 47.1% (при 52.9% за страната), съответно 54.8% за мъжете и 40.0% за жените. По коефициент на заетост област Сливен е на осемнадесето място в страната.

В сравнение с третото тримесечие на 2020 г. общият брой на заетите лица в област Сливен намалява с 10.4%, а спрямо четвъртото тримесечие на 2019 г. - с 1.3%.

 

През четвъртото тримесечие на 2020 г. заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години са 68.4 хил., като 38.0 хил. от тях са мъже, а 30.3 хил. са жени. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 61.5%, съответно 67.4% за мъжете и 55.3% за жените.

В сравнение с третото тримесечие на 2020 г. общият брой на заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години в областта намалява с 10.5%, а спрямо четвъртото тримесечие на 2019 г. намалението е с 0.6%.

 

Методологични бележки

 

Наблюдението на работната сила е извадково и се провежда непрекъснато, като осигурява тримесечни и годишни данни за икономическата активност на населението на 15 и повече навършени години. То обхваща обикновените домакинства в страната.

Наблюдаван период - характеристиките на всяко анкетирано лице се отнасят за състоянието му през определена календарна седмица.

Заети са лицата на 15 и повече навършени години, които през наблюдавания период:

- извършват работа дори за един час, за което получават работна заплата или друг доход;

- не работят, но имат работа, от която временно отсъстват поради болест, годишен отпуск, отпуск при раждане на дете, родителски отпуск, стачка или друг трудов спор и други.

Коефициент на заетост - относителният дял на заетите лица от населението в същата възрастова група.

Поради направените закръгления в някои случаи общите данни могат да се различават незначително от сумата на отделните групи, включващи се в тях.

По-подробни данни от Наблюдението на работната сила могат да се намерят на интернет страницата на НСИ - www.nsi.bg, раздел „Пазар на труда”.