» home » news » news
EN flagBG flag
Не сте влезли в системата

Sliven. News from the source. Last news

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Сливен

23 February 2021 11:43, Lyudmila Kalapchieva
Emission of: Tuida News 2 days ago, number of readings: 78
Фиг. 1. Коефициенти на заетост по тримесечия в област Сливен

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА

В ОБЛАСТ СЛИВЕН ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 ГОДИНА

 

През четвъртото тримесечие на 2020 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Сливен е 70.0 хил., от които 39.1 хил. са мъже, а 30.9 хил. са жени. Коефициентът на заетост в областта през четвъртото тримесечие на 2020 г. е 47.1% (при 52.9% за страната), съответно 54.8% за мъжете и 40.0% за жените. По коефициент на заетост област Сливен е на осемнадесето място в страната.

В сравнение с третото тримесечие на 2020 г. общият брой на заетите лица в област Сливен намалява с 10.4%, а спрямо четвъртото тримесечие на 2019 г. - с 1.3%.

 

През четвъртото тримесечие на 2020 г. заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години са 68.4 хил., като 38.0 хил. от тях са мъже, а 30.3 хил. са жени. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 61.5%, съответно 67.4% за мъжете и 55.3% за жените.

В сравнение с третото тримесечие на 2020 г. общият брой на заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години в областта намалява с 10.5%, а спрямо четвъртото тримесечие на 2019 г. намалението е с 0.6%.

 

Методологични бележки

 

Наблюдението на работната сила е извадково и се провежда непрекъснато, като осигурява тримесечни и годишни данни за икономическата активност на населението на 15 и повече навършени години. То обхваща обикновените домакинства в страната.

Наблюдаван период - характеристиките на всяко анкетирано лице се отнасят за състоянието му през определена календарна седмица.

Заети са лицата на 15 и повече навършени години, които през наблюдавания период:

- извършват работа дори за един час, за което получават работна заплата или друг доход;

- не работят, но имат работа, от която временно отсъстват поради болест, годишен отпуск, отпуск при раждане на дете, родителски отпуск, стачка или друг трудов спор и други.

Коефициент на заетост - относителният дял на заетите лица от населението в същата възрастова група.

Поради направените закръгления в някои случаи общите данни могат да се различават незначително от сумата на отделните групи, включващи се в тях.

По-подробни данни от Наблюдението на работната сила могат да се намерят на интернет страницата на НСИ - www.nsi.bg, раздел „Пазар на труда”.