Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

42 точки са заложени в предварителния дневен ред за предстоящата в четвъртък, 25 февруари редовна сесия на местния парламент

23 февруари 2021 18:19, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 2 дни, брой четения: 124
Общински съвет Сливен

42 точки са заложени в предварителния дневен ред за предстоящата в четвъртък, 25 февруари редовна сесия на местния парламент.

Като по-важен момент, председателят на Общински съвет-Сливен Димитър Митев открои Проекта за общинския бюджет за 2021 г.

„Бюджетът е реален, изпълним и единственият възможен вариант, предвид отчетения спад в приходите на Общината за миналата година заради пандемията от коронавирус“, допълни той. 133 млн. лв. предвижда Проектът за общинския бюджет за настоящата година, който беше дебатиран в рамките на онлайн публично обсъждане в края на месец декември 2020 г.

Сред акцентите за предстоящата сесия Митев посочи и промените в текстовете на две от общинските наредби. Едната е за реда за упражняване правата на собственик на община Сливен в търговските дружества с общинско участие в капитала и общинските предприятия, другата е – Наредба за обществения ред на територията на община Сливен. По отношение на изменението на първата, той посочи, че то се налага заради приетия през 2019 г. Закон за публичните предприятия и Правилник за неговото прилагане, който беше приет миналата година. Те предвиждат промяна в процедурата и критериите за избор на управители на общинските предприятия.

По отношение на промяната в текстовете на втората наредба, Митев изтъкна множеството сигнали от граждани за нерегламентирано управление на велосипеди и други двуколесни пътни превозни средства по пешеходната зона в централната градска част. С изменение на наредбата, ще бъдат забранени управлението на велосипеди и други ППС, включително електрически в пешеходните зони на града. Регламентира се и задължителното придружаване на деца до 12 години от пълнолетно лице.

В тази връзка той добави, че сред точките в предварителния дневен ред е и приемането на нова Наредба за притежаване, отглеждане, контрол и регистрация на животни на територията на община Сливен. Като мотив за това председателят на местния парламент посочи промените в Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Общинските съветници ще гласуват и създаването на съвет по въпросите на социалните услуги, както и обществен съвет за оказване на съдействие и помощ при извършване на дейностите по социално подпомагане и упражняване на обществен контрол за тези дейности.

В рамките на заседанието ще бъдат разгледани още Актуализиране състава на Общински съвет по наркотични вещества към Община Сливен, отчетите за дейностите - съответно, на общинския съвет и неговите постоянни комисии за второто полугодие на 2020 г., а също и и на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни-Сливен за миналата година.

На сесията в четвъртък предстоят да бъдат гласувани Програма за развитие на туризма на Община Сливен за 2021 г. и утвърждаване на Културния календар на Общината за тази година.

Сред точките в дневния ред попадат и определяне на представител на Община Сливен в заседание на общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от „ВиК-Сливен“ ООД. Ще бъдат упълномощени и представители на Община Сливен, от които единият да вземе участие в Общото събрание на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ АД-Сливен, а другият в Общото събрание на „Пазар за плодове, зеленчуци и цветя“ АД-Сливен.

И на тази сесия са предвидени обичайните разпоредителни сделки с общинска жилищна собственост и нежилищни обекти, одобряване и съгласуване на подробни устройствени планове и отпускане на финансови помощи.

Заседанието ще се проведе в зала „Май“ от 9:00 ч. при стриктно спазване на противоепидемичните мерки.