Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Болшинството от жителите на квартали с концентрация на бедност в община Сливен имат желание да узаконят жилищата си

11 юни 2021 11:40, Людмила Калъпчиева
Излъчване: Туида Нюз преди около 1 седмица, брой четения: 112
Кръгла маса с представители на Община Сливен

В аналитичен доклад, Хабитат България представи резултатите от социологическото проучване „Жилищни потребности и нагласи на семействата в квартали с концентрация на бедност в Община Сливен“ на кръгла маса с представители на Община Сливен и други заинтересовани страни на 11.06.2021 г.

Хабитат България изпълнява проект „Изследване и аргументи за нови жилищни политики в полза на цялото общество“, чиято цел е да допринесе за разработване на адекватни общински и национални жилищни политики, свързани с подобряване жилищните условия на уязвими групи от населението. Проектът е финансиран от Фонд Активни граждани България по ФМ на ЕИП 2014 - 2021 г.

В рамките на проекта се проведе задълбочено социологическо изследване на жилищните нужди в ромски общности в Сливен (кв. Надежда и с. Тополчане) и проучване на действащите общински жилищни политики. Под ръководството на доц. Алексей Пампоров от Институт по философия и социология на Българска академия на науките (БАН), резултатите от социологическо изследване бяха обобщени в аналитичен доклад. Данните от доклада бяха представени по време на организирана кръгла маса, в която взеха участие представители на Община Сливен, граждански организации и граждани. Предизвиканата дискусия цели да ангажира активното участие на публичните власти, както и други заинтересовани страни при формулирането на отговарящи на реалните нужди общински жилищни политики, програми и наредби.

Основните акценти от доклада са посочени по-долу в този документ. След провеждането на срещите и консултациите с общинските власти, гражданите и други заинтересовани страни, пълният доклад ще бъде финализиран и предоставен за публичен достъп на уебсайта на Хабитат България www.hfh.bg

Хабитат България работи успешно в община Сливен в рамките на инициатива за подобряване на жилищните условия, чрез предоставяне на микрофинансиране за жилищни подобрения на семейства с ниски доходи. За период от 4 години организацията е предоставила подкрепа за подобряване на жилищните условия на над 560 семейства от кв. „Надежда“ на обща стойност над 111 000 лева.

 

За Хабитат България:

От стартирането на своята дейност през 2001 г., Хабитат България популяризира идеята за адекватните жилищни условия като основно човешко право и работи за активизиране на съзнанието на обществото в посока премахване на жилищната бедност. Организацията подпомага разрешаването на жилищните проблеми на лица и семейства, които не притежават собствен дом и нямат достатъчно средства за закупуването, построяването или наемането на такъв, както и на лица, живеещи в неадекватни жилища, които нямат възможност да ги ремонтират и подобрят. Следвайки идеите и принципите на партньорство, обществено сътрудничество, доброволчество, загриженост и уважение към нуждите на другите, до момента Хабитат България е построила 12 нови жилища с помощта на над 400 доброволци от цял свят и е подкрепила повече от 6 000 партньорски семейства в 24 населени места в страната да подобрят условията си на живот. Научете повече на: https://hfh.bg/

Хабитат България работи активно и като застъпник за подобряване на жилищните условия в страната. През 2013, 2016, 2019 и 2021 г., организацията провежда четири Национални жилищни форума. Инициатор е на създаването и координира дейността на Коалиция за подобряване жилищните условия в България „Достоен дом“. От своето основаване през януари 2014 г. досега коалицията е направила редица предложения за подобряване на законодателната рамка, методически указания и програмни документи в областта на жилищната проблематика. Научете повече на: https://hfh.bg/bg/coalition-decent-home/

В рамките на най-големия глобален проект за достъп до жилище и жилищни права – Build Solid Ground, Хабитат България проведе международна конференция „Устойчиви градове – нови възможности и предизвикателства пред общините“. За период от три години (2018 г. - 2020 г.) бяха организирани информационни срещи в трийсет български общини и четири университета, посветени на предизвикателствата и възможностите на урбанизацията. В подкрепа на събитията в тези градове се проведоха и доброволчески инициативи за подобряване на градската среда, в които се включиха над 2000 участника. Научете повече на: https://buildsolidground.bg/

 

„Жилищни потребности и нагласи на семействата в квартали с концентрация на бедност в гр. Сливен и с. Тополчане“

Докладът представя резултатите от социологическо изследване, проведено в зони на коцентрация на бедност в четири населени места: гр. Сливен, гр. Търговище, с. Тополчане, община Сливен и с. Голямо Ново, община Търговище, в периода 20 юли – 20 октомври 2020 г. Проведени са анкети в 800 домакинства, както следва: 310 в кв.“Надежда“, гр. Сливен, 140 в с. Тополчане, община Сливен, 150 в кв. „Малчо Малчев“, гр. Търговище и 200 в с. Голямо Ново, община Търговище.

Докладът е изготвен от доц. Алексей Пампоров, социолог в Институт по философия и социология на Българска Академия на Науките (БАН) и обхваща три основни тематични полета: Условия на живот (жилища, инфраструктура, отопление); Собственост на жилищата и нагласи към узаконяването им (документи за собственост, нагласи към узаконяване, идеалната нова къща, достъп до общинско жилище); Доходи на домакинствата и нагласи към целево микрокредитиране (доходи на домакинствата и нагласи към използване на микрокредити).

По отношение на инфраструктурната обезпеченост на жилищата в кв.“Надежда“ в гр. Сливен само 26,8% имат тоалетна вътре в жилището и само 33,2% имат баня. В с. Тополчане тоалетна вътре в жилището имат само 19,3%, а баня - 35%.

В двете изследвани локации около 75% от анкетираните са свързани с общинската електропроводна мрежа, а останалите или нямат достъп до електроенергия ( 0,7% в кв. Надежда и 2,1% в с. Тополчане), или вземат от съседи на базата на лични договорки ( 24,7% в Сливен и 22,1% в с. Тополчане).

За разлика от достъпа до електроенергия, достъпът до течаща питейна вода е значително по-затруднен. На практика в кв. „Надежда“ едва две трети от домакинствата са свързани с общинската мрежа. Въпреки това най-проблемна изглежда ситуацията в с. Тополчане, където приблизително 17% от домакинствата нямат достъп до пиейна вода и няма от къде да вземат в близост.

Според изследването, достъп до канализация имат около 70% от домакинствата в двете населени места в Сливенско, останалите имат или септична яма или нямат канализация.

Достъпът до сметосъбиране също разкрива значим инфраструктурен проблем в условията на живот в тези квартали. Над две трети от домакинствата в Сливен изхвърлят боклука си в торби пред вратата на жилището, които биват събирани няколко пъти седмично. Предвид гъстотата на заселване на квартала обаче това е рискова предпоставка за възникване на нежелани епидемични обстоятелства,

свързани с болести породени от лошата санитарна среда. Кв. „Надежда“ обаче не е най-проблемното място в това отошение. В село Тополчане под 1/4 от домакинствата имат достъп до контейнери за сметосъбиране, а при почти половината домакинства никой не събира изхвърлените боклуци.

Отоплението през зимата може да се превърне в значим фактор за задълбочаване на бедността или за циклично попадане в капана на бедност, поради натрупани дългове, от една страна. От друга страна е пряко свързано с качеството на въздуха, който домакинствата са принудени да дишат през зимния отоплителен сезон. Основният източник на отопление са т.нар. печки на твърдо гориво (дърва и въглища). В кв. Надежда, гр. Сливен е регистриран и относително висок дял на домакинствата, които се отопляват с електрически ток, посредством радиатори, калорифери или климатици – 18,6%.

За да оптимизират своите разходи, домакинствата използват различни подходи за отопление на жилищата си през зимата. Данните показват, че между различните квартали не се наблюдават твърде големи разлики. В кв. Надежда има лека тенденция да се отопляват всички стаи, както и спалните да се затоплят само преди лягане в малко по-висока степен, докато в с. Тополчане е малко по-висок делът на домакинствата, които се събират да живеят само в една стая от жилището.

Относно наличните документи за собственост в кв. „Надежда“, какъвто и да е документ за собственост имат едва 12,8% от анкетираните. Почти три четвърти от домакинствата нямат никакъв документ. Съвкупността от домакинства в Тополчане е разделена на две приблизително еднакви части – 56,9% имат някакъв документ за собственост, докато останалите 43,1% нямат документи или не знаят дали има такива.

Във всички изследвани квартали се наблюдава изключително високо ниво на желание жилището да бъде узаконено – съответно 100% в Тополчане и 60% в кв. „Надежда“. В Тополчане почти ултимативното условие обаче е да няма големи разходи свързани с тази процедура. Вероятната причина за това е, че все пак домакинствата в тези места притежават нотариален акт или друг документ за собственост и узаконяването фактически ще засегне някои пристройки или преустройства на жилището. Съгласието в Сливен също е много високо, като приблизително 40% са декларирали, че биха узаконили жилището си, дори и да има съществени разходи, свързани с това.

Близо 70% от анкетираните биха закупили земя или имот на друго място извън квартала. Основният фактор, поради който имат колебание за преместване извън квартала е дали биха имали достатъчно средства за такава инвестиция (68,5% в кв.“Надежда“), но има и други значителни причини за отказ. В Тополчане водещият фактор за нежелание е обстоятелството, че в квартала живеят роднините и приятелите (67,8%), а 28,5% харесват местоположението и условията си на живот.

Впечатление прави и високият процент респонденти, които биха похарчили пари за сериозен основен ремонт на настоящето си жилище и за неговото узаконяване. В кв. „Надежда“ в Сливен над 3/4 от домакинствата биха се опитали да съберат пари за узаконяване на постройката си. В Тополчане респондентите са по-склонни да инвестират средства в смяна на дограмата и ремонт на покрива.

Проучването доказа, че изследваните общности са действително с концентрация на бедност. В Тополчане, където е и най-висок рискът от бедност, 87,5% от домакинствата живеят с доходи под националната линия на бедност за съответната година, а специфичната линия на бедност е 147 лв. В кв. Надежда, град Сливен, доходите са по-високи и там под националната линия на бедност живеят 57% от жителите на квартала.

Снимки

Кръгла маса с представители на Община СливенКръгла маса с представители на Община Сливен