Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Основни резултати от наблюдението на работната сила в Област Сливен през третото тримесечие на 2021 година

25 ноември 2021 13:13, Людмила Калъпчиева
Излъчване: Туида Нюз преди 3 дни, брой четения: 68
НСИ

През третото тримесечие на 2021 г. общият брой на заетите лица в област Сливен е 71.8 хил., от които 40.9 хил. са мъже, а 30.8 хил. са жени.

Коефициентът на заетост в областта през третото тримесечие на 2021 г. е 48.7% (при 53.4% за страната). Той е съответно 57.8% за мъжете и 40.2% за жените. По коефициент на заетост област Сливен е на осемнадесето място в страната.

През третото тримесечие на 2021 г. заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години са 70.4 хил., като 40.4 хил. от тях са мъже, а 30.0 хил. са жени.

Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 63.7% (при 69.5% за страната), съответно 72.0% за мъжете и 55.2% за жените.

 

Методологични бележки

 

Наблюдението на работната сила е извадково и се провежда непрекъснато, като осигурява тримесечни и годишни данни за икономическата активност на населението на 15 и повече навършени години. То обхваща обикновените домакинства в страната.

Наблюдаван период - характеристиките на всяко анкетирано лице се отнасят за състоянието му през определена календарна седмица.

Заети са лицата на възраст 15 - 89 навършени години, които през наблюдавания период:

- извършват работа дори за един час, за което получават работна заплата или друг доход;

- не работят, но имат работа, от която временно отсъстват поради болест, годишен отпуск, отпуск при раждане и отглеждане на малко дете и други.

Коефициент на заетост - относителният дял на заетите лица от населението на 15 и повече навършени години или в съответната възрастова група.

 

Поради направените закръгления в някои случаи общите данни могат да се различават незначително от сумата на отделните групи, включващи се в тях.

По-подробни данни от Наблюдението на работната сила могат да се намерят на интернет страницата на НСИ – www.nsi.bg, раздел „Пазар на труда”.

В съответствие с промени в законодателството на Европейския съюз по отношение на статистиката за лицата и домакинствата, основана на индивидуални данни, събрани чрез извадки, от първото тримесечие на 2021 г. са направени промени в методологията на наблюдението на работната сила. Поради това данните от наблюдението на работната сила за 2021 г. не са напълно съпоставими с тези за предишни периоди.