Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Нова промишлена стратегия: предизвикателствата пред ЕС

15 юли 2022 18:48, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 2 месеца, брой четения: 253
Депутатите смятат, че Европа трябва да развива високотехнологични и чисти производства

Депутатите искат европейската индустрия да бъде конкурентоспособна, устойчива и да допринася за прехода към по-екологосъобразна и цифрова икономика.

Европейските предприятия бяха силно засегнати от пандемията от COVID-19 и трябваше да намерят начини да работят в нови условия. В дългосрочен план те трябва да се адаптират към изискванията за производство, което не емитира парникови газове, и цифровизация.

Европейската комисия предложи през май 2021 г. изменения в промишлената стратегия на ЕС, които отчитат променените обстоятелства.

Актуализираната стратегия се основава на уроците от пандемията и подчертава нуждата от решения за стратегическите зависимости на ЕС на технологично и промишлено ниво. Текстът посочва, че единният пазар на ЕС трябва да стане по-устойчив на кризи и да няма пречки за свободното движение на стоки, услуги, хора и капитали.

През юли 2022 г. парламентарната комисия по промишленост гласува доклад в отговор на изменената стратегия. Депутатите се обявяват за изграждането и поддържането на конкурентоспособна промишленост, ориентирана към бъдещето. Парламентът ще гласува по доклада на пленарната сесия през септември.

 

Промишлеността в ЕС в числа

Промишлеността отговаря за около 20% от създаваната икономическа стойност в ЕС и за около 80% от износа на стоки. Множество чуждестранни инвеститори също така влагат капитали в европейската промишленост.

Близо 85% от създаваната стойност и над 90% от заетостта в сектора се дължи на преработващата промишленост.

 

Подкрепа за малкия бизнес

През 2019 г. в ЕС са функционирали 23,2 милиона нефинансови предприятия, които са давали работа на 131,5 милиона души. Около 99,8% от тези предприятия са малък и среден бизнес. Те създават повече от половината от брутния вътрешен продукт в ЕС.

Депутатите смятат, че промишлената стратегия на ЕС трябва да отчита ключовата роля на малките и средните предприятия като източник на иновации. Много от тези предприятия натрупаха дългове по време на пандемията и имат ограничен капацитет за инвестиции, което намалява възможностите за икономически растеж.

Именно затова депутатите искат да се подобри достъпът на малкия бизнес до финансиране и да се намалят административните пречки пред неговото развитие.

 

Засилване на устойчивостта

Европейският съюз разполага с водещи изследователски институти, високотехнологични компании и добре образована работна сила. Тези преимущества трябва да бъдат поддържани. Депутатите искат:

преходът към екологосъобразна и цифрова икономика да бъде свързан със запазването на работни места, конкурентоспособност и капацитет за производство на екологично чисти продукти;

да се подготвят годишни доклади за наблюдение на конкурентоспособността и устойчивостта на европейската промишленост и на напредъка по зеления преход и цифровизацията;

да се подготвят инструменти за защита на пазара на ЕС от предприятия, получаващи чуждестранни субсидии и други форми на нечестна конкуренция, и да се защитят ключови сектори и технологии

да се осигури амбициозно ниво на инвестиции в научно-изследователска дейност;

да се постигне намаляване на зависимостта на ЕС от външни доставки на критично важни суровини.

 

Създаване на условия за екологосъобразна промишленост

За да се развива екологично чиста и конкурентна промишленост, е необходимо да се осигури достатъчно енергия от възобновяеми източници. Затова депутатите смятат, че е нужна координация на изграждането на нужната енергийна инфраструктура.

ЕС също така трябва да подпомага изграждането на промишлени партньорства за разработване на иновативни технологии за енергиен преход, както и да подкрепя реализирането на важни проекти от общоевропейски интерес.