Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Общинският съвет открива процедура за избор на съдебни заседатели към Окръжния и Районния съд в Сливен

25 май 2023 10:47, Връзки с обществеността (Община Сливен)
Излъчване: Община Сливен преди 6 месеца, брой четения: 234
Podbor na sudebny zasedately

Общински съвет-Сливен открива процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели към съдебния район на Окръжен съд – Сливен мандат 2024-2027 г. и към съдебния район на Районен съд-Сливен за мандат 2023 – 2027 г. Тя е на основание чл.68, ал.1 и ал.3 от Закона за съдебната власт, чл. 21, ал.1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в изпълнение на решение № 1512 от редовното заседание на местния парламент на 18 май 2023 г.

За Окръжен съд - Сливен - 40 /четиридесет/ съдебни заседатели. Броят на съдебните заседатели е определен от Общото събрание на съдиите от Апелативен съд – Бургас, проведено на 13.02.2023 г.

За Районен съд - Сливен - 44 /четиридесет и четири/ съдебни заседатели. Броят на съдебните заседатели е определен от Общото събрание на съдиите от Окръжен съд – Сливен, проведено на 27.04.2023 г.

За съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който отговаря на следните условия:

- Възраст от 21 до 68 години;

- Има настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на

Окръжен съд – Сливен/Районен съд-Сливен;

- Има завършено най-малко средно образование;

- Не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

- Не страда от психически заболявания;

- Не е съдебен заседател в друг съд;

- Не е общински съветник от съдебния район, за който е избран;

- Не участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

- Не работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на

вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност,

намиращи се в съдебния район, за който е избран.

Необходими документи за кандидатстване

● Заявление за кандидатстване /по образец, утвърден от Общински съвет-Сливен

/Приложение № 1/;

● Подробна автобиография, подписана от кандидата;

- Нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

- Медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

- Данни за контакт на две лица, към които Общински съвет Сливен да се обръща

за препоръки;

- Мотивационно писмо;

- Писмено съгласие /по образец, утвърден от Общински съвет-Сливен

/Приложение № 3/;

- Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ/по образец,

утвърден от Общински съвет-Сливен /Приложение № 2/;

- Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на

документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към

Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия,

ако са родени преди 16 юли 1973 г. по ред и условия, посочени в сайта на

Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на

български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на

Българската народна армия, като допълнителна информация могат да получат на

адрес:

гр.София 1000

ул. „Врабча“ 1, ет.2, ст.2

тел. 02 800 4506

Кандидатите, които вече притежават документ за извършена проверка по реда на

ЗДРДОПБГДСРСБНА, представят същия. Не е необходимо издаване на нов.

В срок до 17 часа на 7 юли 2023 г., включително, кандидатите за съдебни

заседатели към съдебния район на Окръжен съд – Сливен/Районен съд-Сливен, подават необходимите документи в деловодството на Общински съвет-Сливен, стая 104, I етаж, в сградата на Община Сливен, бул. „Цар Освободител” № 1.

Начин и ред за провеждане на процедурата

С Решение № 1512 от 18 май 2023 г., Общински съвет-Сливен избра Временна

комисия, която да извърши проверка на документите и да проведе изслушване на

кандидатите за съдебни заседатели към съдебния район на Окръжен съд –

Сливен/Районен съд-Сливен.

Списъкът на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма, препоръки и документи за извършена проверка по реда на ЗДРДОПБГДСРСБНА, се публикуват на интернет страницата на Общински съвет - Сливен най-малко 14 дни преди датата на изслушването им. Най-малко 10 на сто от лицата, които се включват в списъка, трябва да са с квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности.

Временната комисия изслушва всеки от допуснатите кандидати в публично

заседание, като всеки член на Общински съвет -Сливен може да задава въпроси.

Не по-късно от три работни дни преди изслушването, юридически лица с

нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на Общински съвет – Сливен становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.

След проведеното от Временната комисия изслушване, се съставя доклад за

протичането му, който се предоставя на Общински съвет Сливен в 7-дневен срок преди гласуването и се публикува на интернет страницата на Общински съвет-Сливен заедно с протокола от изслушването.

Общински съвет Сливен, в публично заседание с мнозинство, повече от

половината от присъстващите членове, определя кандидатите за съдебни заседатели.

ДИМИТЪР МИТЕВ

Председател на Общински съвет – Сливен

Приложенията могат да бъдат разгледани на посочения линк: https://obs.sliven.bg/sadebni-zasedateli