Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Проведе се заседание на Областния координационен център по Механизма за обхват на децата и учениците в образователната система

23 август 2023 17:39, Мариана Иванова (Областна администрация Сливен)
Излъчване: Област Сливен преди 3 месеца, брой четения: 162
обща1

В заседателната зала на Областна администрация Сливен, под председателството на областния управител на област Сливен Марин Христов, се проведе заседание на Областния координационен център по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст /Механизъм за обхват/. Областната структура за координация е създадена съгласно Постановление № 100 на Министерски съвет от 08.06.2018 г., което разпорежда функционалните задължения на различните органи и институции при обхващането и задържането на децата в образователната система.

В работата на Областния координационен център взеха участие началникът на Регионалното управление на образованието Кристиана Добрева – Станкова, представители на Областна дирекция на МВР Сливен, Регионална дирекция за социално подпомагане, Регионалната здравна инспекция, заместник-кметът на община Котел Шериф Куванджъ и експерти от общините Сливен, Нова Загора и Твърдица, образователни медиатори от Асоциация на образователните медиатори „Възход“.

Целта на срещата беше да бъдат обсъдени осъществените и предстоящи дейности, постигнати резултати, както и проблемите, свързани с обхващане и предотвратяване на отпадането от образователната система на децата и учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст.

При откриване на срещата областният управител Марин Христов изтъкна важността от изпълнението на дейностите по Механизма за обхват. „Координираните действия на институции са много важни. Темата е с изключителна значимост, защото образованието е един от най важните приоритети, то е в основата на развитието на всяко общество, в развитието на всеки един индивид и реализацията му в живота. Човек без образование е като дърво със слаби корени.“ подчерта областният управител.

По време на заседанието г-н Христов представи информация от проведено на 8 август заседание на Националното координационно звено по Механизма за обхват, свързана с: дял на децата и учениците, върнати и задържани в образователната система; рисковите възрастови групи и общини; причините за отпадане от образователната система; възможна промяна на графика на дейностите по обхват на децата и прецизиране на заложените срокове; ролята на образователните медиатори.

Началникът Регионално управление на образованието – Сливен Кристиана Станкова информира, че през учебната 2022/2023 година броят на отпадналите деца и ученици от образователната система на територията на област Сливен е 440, децата и учениците върнати в училище и детска градина са 286, а повторно отпаднали са 96 деца и ученици. Броят на децата и учениците за обхват е 5489. От тях 4451 са посетени на адрес от екипите за обхват, като за 2768 деца и учениц е установено, че са извън страната, а за 1683 деца и ученици екипите са предложили мерки за изпълнение. Тя уточни, че с нейна заповед са определени 56 екипа за обхват от областта и до края на месец септември 2023 г. предстои екипите да посетят останалите 1038 деца и ученици, които са със статус „за обхват“. Г-жа Станкова запозна с изпълнените през учебната година дейности от Регионално управление на образованието, свързани с превенция на отпадането, обхващането и включването на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.

В хода на заседанието бяха споделени проблеми и въпроси, свързани с трудната събираемост и неефективност на санкциите при отсъствие на децата и учениците без уважителни причини, ранните бракове и ражданията на деца от непълнолетни и малолетни майки (свързано и с ранното отпадането на момичетата от ромски произход от образователната система), трудния обхват и контрол върху мигриращите към и от чужбина подлежащи на обучение деца и непълнолетни, демотивацията и отказ от образование, родителската незаинтересованост, ролята и подкрепата на религиозните институции, координацията между институциите.

Отчетено беше, че системната работа с родителите е най-важна за да се промени тревожната ситуация, както и, че за съжаление, голяма част от децата от уязвими и рискови групи са поверени на грижите на роднини, баби и дядовци, тъй като родителите им работят в чужбина.

В заключение областният управител обясни, че срещите по темата за обхващане и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици ще продължат и отчете необходимостта всички заинтересовани страни, държавни и образователни институции, общини, образователни медиатори, религиозни институции, да работят координирано и в добро взаимодействие за решаване на проблемите в тази насока.