» home » news » news
EN flagBG flag
Не сте влезли в системата

Sliven. News from the source. Last news

Проституция в ЕС: Евродепутатите настояват за повече защита и намаляване на търсенето

14 September 2023 15:25, Lyudmila Kalapchieva
Emission of: Tuida News 1 year ago, number of readings: 520
Европейският парламент

Различните разпоредби в ЕС водят до организирана престъпност

Проституцията е маргинализирана и криминализирана, което пречи на достъп до основни услуги на проституиращите лица

Намаляването на търсенето би предотвратило и намалило трафика на хора

Комисията следва да разработи общи насоки на ЕС, гарантиращи основните права на проституиращите лица

Парламентът призова за мерки на ЕС за справяне с проституцията и политики, които премахват бедността.

 

Докладът относно проституцията в ЕС, нейните трансгранични последици и въздействие върху равенството между половете и правата на жените беше приет от членовете на ЕП с 234 гласа „за“, 175 „против“ и 122 „въздържал се“.

 

Той подчертава, че асиметрията между националните законодателства относно проституцията в рамките на ЕС, предвид трансграничния ѝ характер, води до повече жертви на трафик с цел сексуална експлоатация и създава благородна оперативна среда за организираната престъпност. Държавите членки следва да направят оценка на съществуващото законодателство, за да се избегнат пропуски, които позволяват на престъпниците да действат безнаказано, а Комисията следва да разработи общи насоки на ЕС, гарантиращи основните права на проституиращите лица.

 

Мерки за намаляване на търсенето и онлайн рекламата

 

Проституцията и трафикът с цел сексуална експлоатация съществуват, защото има търсене, отбелязват евродепутатите. Ето защо намаляването на търсенето е от ключово значение за предотвратяването и намаляването на трафика на хора и трябва да бъде направено по начин, който не вреди на проституиращите лица, казват те. Те призовават държавите членки да предприемат спешни мерки за справяне с онлайн рекламата, която пряко или косвено насърчава проституцията или се стреми да привлече купувачи.

 

Евродепутатите също така настояват за подкрепа и сътрудничество с полицията и други правоприлагащи органи, социални и медицински служби и НПО-та за справяне с трафика и сексуалната експлоатация и за защита на проституиращите жени.

 

Предоставяне на достъп на проституиращите лица до основни услуги и защита на техните права

 

Влошаващото се социално и икономическо положение вследствие на пандемията от COVID-19, и настоящата енергийна криза и кризата с разходите за живот увеличиха всички форми на злоупотреба и насилие срещу жени, казват членовете на ЕП, включително сексуалната експлоатация, като много жени в уязвимо положение се озовават в ситуация на бедност и социално изключване. Евродепутатите настояват за ефективни политики за премахване на бедността. Те искат да подобрят социалната закрила, справяне с неуспеха в училище, насърчаване на образованието (включително сексуалното образование)и да се създадат приобщаващи политики, в подкрепа на овластяването на жените и икономическата им независимост, заедно с мерки, които осъждат лицата, които ги експлоатират.

 

Хората в проституцията са изправени пред постоянната заплаха от полицейско и съдебно преследване и са маргинализирани и стигматизирани, отбелязва докладът, което често възпрепятства способността им да търсят справедливост. Евродепутатите призовават за пълен достъп до висококачествени здравни и социални услуги, както и до съдебната система и пътищата на напускане на проституцията.

 

Цитат

 

Докладчикът Мария Нойхл (С&Д, Германия) заяви: „Днес Парламентът дава глас на хората, и особено на жените, които традиционно са пренебрегвани, маргинализирани и стигматизирани в нашите общества. Ние стоим до тези, които отдавна предупреждават за реалността на проституцията. Този доклад очертава причините, поради които по-голямата част от хората се намират в проституцията, и очертава пътя напред: създаване на изходни програми и алтернативи, изкореняване на бедността и социалното изключване, премахване на стереотипите и неравенствата, и намаляване на търсенето чрез справяне с търсенето“.