Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Покана за избор на регистриран одитор за заверка на годишен финансов отчет на „СБР-Котел“ ЕООД за отчетната 2023 г.

23 ноември 2023 15:11, Людмила Калъпчиева
Излъчване: СБР - Котел преди 5 месеца, брой четения: 1997

До всички заинтересовани лица, регистрирани като одитори.

 

Покана от „СБР-Котел“ ЕООД

 

Със седалище и адрес на управление гр. Котел, ул.“Изворска“ №85

ЕИК: 119527829

ЗА: Избор на регистриран одитор за заверка на годишен финансов отчет на „СБР-Котел“ ЕООД за отчетната 2023 г.

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл.37 от Закона за счетоводството, чл.8 от Закона за независимия финансов одит, чл.146 от Търговския закон, Закона за публичнитепредприятия и правилника към него чл.8, т.8 от Учредителния акт на дружеството и чл.3, т.6 от Договора за управление

№ РД -16-341 / 29.06.2023 г. и чл.6 от Правилата за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на публичното предприятие –„Специализирана болница за рехабилитация“ ЕООД“ .

 

I. Обявява иницииране на процедура по избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит на годишен финансов отчет за 2023 г. и изготвянето на финансов отчет за дейността на лечебното заведение.

II. Конкурсът се възлага по реда и условията, предвидени и Правилника за прилагане на закона на публичните предприятия и съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит / ЗНФО /, закона за счетоводството /ЗС/ .Вътрешните правила за избора на регистриран одитор и настоящата конкурсна документация при спазване на изискванията за публичност и прпозрачност, за свободна и честна конкуренция и за осигуряване на равни вэъзможност за умчастие на всички кандидати.

III. Минималните изисквания към кандидатите:

1. Да са регистрирани одитори / физически лица / или одиторски дружества, вписани в регистъра по чл.20 от ЗНФО.

2. Да притежават минимален одиторски стаж от пет години. Ако кандидатът е специализирано одиторско дружество, да представи доказателства по т.1 и т.2 за регистрирания одитор, който пряко ще извърша услугата

3. Да не са извършвали задължителен финансов одит на „СБР-Котел“ ЕООД в продължение на повече от 4 поредни години, считано от датата на влизане в сила на ППЗПП.

IV. Необходими документи за участие в конкурса:

• Заверено копие от валиден документ, удостоверяващ вписването на кандидата в Регистъра на регистрираните одитори като специализирано одиторско предприятие от ЗНФО.

• Декларация от регистриран одитор, за участието му за времето аа целия период на изпълнение на одита - в свободен текст.

• Декларация за конфендициалност - в свободен текст

• Ценова офарта с включеноДДС.

• Други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността/ по преценка на кандидатите /.

V . Начин на провеждане на конкурса.

• Вид на процедурата – подбор по документи.

• Критерий за оценка на предложенията

• Най- ниска предложена цена.

• Конкурсната документация се подава в деловодството на гр. Котел, ул. „Изворска“ № 85, всеки работен ден от 08.30 ч – до 15.30 ч. в срок от 24.11.2023 г. -14.12.2023 г., като се входира лично или чрез упълномощено лице.

Другите методи за подаване на документи са чрез Български пощи или доставчик на спедиторски услуги, на посочения адрес или на e mail: dsbr_kotel@abv.bg, подписано с електронен подпис.

• Предложенията за участие в конкурса се адресират до управителя на „СБР-Котел“ ЕООД и се представят в запечатан, непрозрачен плис с надпис: „Оферта за участие в процедура за избор на регистриран одит за извършватне на финансов одит и заверка на ГФО на „СБР - Котел“ ЕООД гр. Котел дза 2023 г.

• След изтичане на срока за получаване на оферта комисия, която е определена със заповед на Управителя на ЛЗ, ще извърши проверка на постъпилите предложения, както и класиране на участниците.

• Срок на валидност на офертата 30 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти, опеделен в настоящата покана.

• Срок за изпълнение на Одита до 30.06.2023г.

 

За допълнителна информация - e mail: dsbr_kotel@abv.bg; 08888710276; 0877300765

 

23.11.2023 г.

С уважение:

Д-р Григор Малев