Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Стефан Радев, кмет на Сливен: Общините са едни от най-сложните обществени системи

25 януари 2024 12:05, Връзки с обществеността (Община Сливен)
Излъчване: Община Сливен преди 4 месеца, брой четения: 217
Stefan Radev

Демографската криза все повече се очертава като сериозна заплаха за развитието на страната и първите симптоми се усещат все по-осезаемо в общините, подчерта кметът на Сливен Стефан Радев. Той е един от лекторите в рамките на Встъпителната среща на местната власт за общините от Югоизточния район за планиране.

Стандартът на живот е решаващ в избора на място за създаване на семейство и за личностна реализация, обърна внимание кметът на Сливен. Това повишава значително ролята на общините, тъй като те са основен фактор за подобряване стандарта на живот по места.

Демографията се превръща в ключов фактор и по отношение на развитието на икономиката и осигуряването на работна ръка, изтъкна Стефан Радев. В Сливен, например, вече се индикира трудова миграция от Непал, Индия и други държави. Това не са единични явления, а очертават развиваща се тенденция, смята Радев. Ниските нива на възнагражденията са силно демотивиращ фактор, подчерта още той и обърна внимание на измеренията на кризата на човешкия капитал.

„Общинската администрация е един от застрашените сектори. Накърненото усещане за справедливост е също един от демотивиращите фактори“, подчерта Стефан Радев. Общините са едни от най-сложните структури от гледна точка на разнородността на техните функции и дейност. Кметът на Сливен очерта сложните интерференции от политиките в различните сектори, които нарушават баланса в работата на общините. Средствата за работна заплата за общинската администрация се получават като субсидия от държавния бюджет, но няма община, която да не допълва този ресурс. Тук именно започват и поредицата от проблеми, сподели с колегите си кметът на Сливен. Диспропорцията в обема на нарастване на минималната работна заплата и бавният темп и ограниченият марж в ръста на възнагражденията в администрацията води до силно сближаване на заплатите на изпълнителските кадри с голям стаж и експерти с високи отговорности. Това е силно демотивираш фактор за работа в общинската администрация. Освен ограничения ресурс, сериозен проблем са и остарялата нормативна база, която поставя общините като работодатели в силно ограничени рамки по отношение на стимулиране на екипите.

Разликата в статута и възнагражденията в местните администрации между държавни служители и заети по трудов договор са друго обстоятелство, което затруднява предприемането на управленски решения за развитие на капацитета в общините. Натискът на външните системи и разнородните подходи към формиране на стандартите за делегираните от държавата дейности и договаряне на възнагражденията нагнетяват сериозни обществени напрежения, обърна внимание кметът на Сливен.

Образованието е една от системите, които осигуряват високи възнаграждения и солидни бюджети. Те обаче не са балансирани с ресурсите, с които могат да разполагат останалите обществени системи. На практика възнагражденията в различните сектори вървят по различни писти не само като обем, но и като механизми за определяне.

Пред друг казус поставя общините системата на здравеопазването в частта, свързана с отговорностите на общините – детските ясли и здравните кабинети. Работодател на заетите в тях се явява кметът на общината, в същото време колективният трудов договор се сключва от министъра на здравеопазването. На практика министърът поема ангажимент, който не може да изпълни, няма нито намерение нито възможност за това, и го прехвърля на кмета на общината. „Ако КТД се подписва от министър, това трябва да е министърът на финансите“, отбеляза Стефан Радев пред кметовете и председатели на общински съвети от общините в Югоизточна България. „Всяка система се финансира по различен начин, по усмотрението на някого, който отговаря за нея, а в общината всички тези различни подходи се събират и трябва да бъдат съчетани, за да функционират съвместно“, изтъкна той.

Според Стефан Радев, три са важните условия, които могат да дадат повече свобода и предвидимост на общините.

На първо място, това е обвързването на субсидиите към общините с процент от приходите в държавния бюджет.

Второ важно условие е преодоляването на закостенялостта в разпределението и отчитането на предоставените средства. Повече гъвкавост би дала възможност за балансирано насочване на наличните ресурси към реалните приоритети, според спецификата на всяка община.

Трето, но не и по важност, условие за финансова устойчивост на общините е реалното право да възпират прехвърлянето на задължения и отговорности, които не са подплатени с управленски лостове и финансови средства за реализирането им.

Кметът на Сливен говори по време на форума за ангажиментите на общините в процеса на присъединяване към еврозоната и за смисъла на глобалните политически процеси: присъединяването на страната ни към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, към споразумението за Шенгенското пространство и единната европейска валута. По думите на Стефан Радев, това са важни процеси, които трасират последния етап към пълноценното интегриране на България в ЕС.

Източник: Национално сдружение на общините в Република България /НСОРБ/