» home » news » news
EN flagBG flag
Не сте влезли в системата

Sliven. News from the source. Last news

Стефан Радев, кмет на Сливен: Общините са едни от най-сложните обществени системи

25 January 2024 12:05, Vrazki s obshtestvenostta
Emission of: Municipality Sliven 4 months ago, number of readings: 216
Stefan Radev

Демографската криза все повече се очертава като сериозна заплаха за развитието на страната и първите симптоми се усещат все по-осезаемо в общините, подчерта кметът на Сливен Стефан Радев. Той е един от лекторите в рамките на Встъпителната среща на местната власт за общините от Югоизточния район за планиране.

Стандартът на живот е решаващ в избора на място за създаване на семейство и за личностна реализация, обърна внимание кметът на Сливен. Това повишава значително ролята на общините, тъй като те са основен фактор за подобряване стандарта на живот по места.

Демографията се превръща в ключов фактор и по отношение на развитието на икономиката и осигуряването на работна ръка, изтъкна Стефан Радев. В Сливен, например, вече се индикира трудова миграция от Непал, Индия и други държави. Това не са единични явления, а очертават развиваща се тенденция, смята Радев. Ниските нива на възнагражденията са силно демотивиращ фактор, подчерта още той и обърна внимание на измеренията на кризата на човешкия капитал.

„Общинската администрация е един от застрашените сектори. Накърненото усещане за справедливост е също един от демотивиращите фактори“, подчерта Стефан Радев. Общините са едни от най-сложните структури от гледна точка на разнородността на техните функции и дейност. Кметът на Сливен очерта сложните интерференции от политиките в различните сектори, които нарушават баланса в работата на общините. Средствата за работна заплата за общинската администрация се получават като субсидия от държавния бюджет, но няма община, която да не допълва този ресурс. Тук именно започват и поредицата от проблеми, сподели с колегите си кметът на Сливен. Диспропорцията в обема на нарастване на минималната работна заплата и бавният темп и ограниченият марж в ръста на възнагражденията в администрацията води до силно сближаване на заплатите на изпълнителските кадри с голям стаж и експерти с високи отговорности. Това е силно демотивираш фактор за работа в общинската администрация. Освен ограничения ресурс, сериозен проблем са и остарялата нормативна база, която поставя общините като работодатели в силно ограничени рамки по отношение на стимулиране на екипите.

Разликата в статута и възнагражденията в местните администрации между държавни служители и заети по трудов договор са друго обстоятелство, което затруднява предприемането на управленски решения за развитие на капацитета в общините. Натискът на външните системи и разнородните подходи към формиране на стандартите за делегираните от държавата дейности и договаряне на възнагражденията нагнетяват сериозни обществени напрежения, обърна внимание кметът на Сливен.

Образованието е една от системите, които осигуряват високи възнаграждения и солидни бюджети. Те обаче не са балансирани с ресурсите, с които могат да разполагат останалите обществени системи. На практика възнагражденията в различните сектори вървят по различни писти не само като обем, но и като механизми за определяне.

Пред друг казус поставя общините системата на здравеопазването в частта, свързана с отговорностите на общините – детските ясли и здравните кабинети. Работодател на заетите в тях се явява кметът на общината, в същото време колективният трудов договор се сключва от министъра на здравеопазването. На практика министърът поема ангажимент, който не може да изпълни, няма нито намерение нито възможност за това, и го прехвърля на кмета на общината. „Ако КТД се подписва от министър, това трябва да е министърът на финансите“, отбеляза Стефан Радев пред кметовете и председатели на общински съвети от общините в Югоизточна България. „Всяка система се финансира по различен начин, по усмотрението на някого, който отговаря за нея, а в общината всички тези различни подходи се събират и трябва да бъдат съчетани, за да функционират съвместно“, изтъкна той.

Според Стефан Радев, три са важните условия, които могат да дадат повече свобода и предвидимост на общините.

На първо място, това е обвързването на субсидиите към общините с процент от приходите в държавния бюджет.

Второ важно условие е преодоляването на закостенялостта в разпределението и отчитането на предоставените средства. Повече гъвкавост би дала възможност за балансирано насочване на наличните ресурси към реалните приоритети, според спецификата на всяка община.

Трето, но не и по важност, условие за финансова устойчивост на общините е реалното право да възпират прехвърлянето на задължения и отговорности, които не са подплатени с управленски лостове и финансови средства за реализирането им.

Кметът на Сливен говори по време на форума за ангажиментите на общините в процеса на присъединяване към еврозоната и за смисъла на глобалните политически процеси: присъединяването на страната ни към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, към споразумението за Шенгенското пространство и единната европейска валута. По думите на Стефан Радев, това са важни процеси, които трасират последния етап към пълноценното интегриране на България в ЕС.

Източник: Национално сдружение на общините в Република България /НСОРБ/