» home » news » news
EN flagBG flag
Не сте влезли в системата

Sliven. News from the source. Last news

Военно окръжие – Сливен обявява 250 длъжности за приемане на срочна служба в доброволния резерв на български граждани

14 February 2024 15:54, Lyudmila Kalapchieva
Emission of: Job ads – Sliven 3 months ago, number of readings: 323

О Б Я В А

 

Военно окръжие – Сливен информира, че със заповед на министъра на отбраната

на Република България, са обявени 250 (двеста и петдесет) длъжности

за приемане на срочна служба в доброволния резерв на български граждани.

 

С П И С Ъ К

 

на вакантните длъжности за приемане на български граждани

на срочна служба в доброволния резерв (ССДР)

 

 

1. МЛАДШИ СПЕЦИАЛИСТ

Брой вакантни длъжности: 90 (деветдесет).

Място за изпълнение на службата: НВУ „Васил Левски” - гр. Велико Търново.

Изисквания за минимално образование: Основно образование.

 

2. МЛАДШИ СПЕЦИАЛИСТ ПО АРТИЛЕРИЯ И ПРОТИВОВЪЗДУШНА ОТБРАНА

Брой вакантни длъжности: 60 (шестдесет).

Място за изпълнение на службата: Факултет по „Артилерия, ПВО и КИС” - гр. Шумен.

Изисквания за минимално образование: Основно образование.

 

3. МЛАДШИ ИЗПЪЛНИТЕЛ

Брой вакантни длъжности: 100 (сто).

Място за изпълнение на службата: Единен център за военна подготовка - гр. Плевен.

Изисквания за минимално образование: Основно образование.

 

 

Кандидатите с постоянен адрес в област Сливен подават документи

във Военно окръжие – Сливен, в срок до 30 април 2024 г.

 

 

Документите на желаещите да кандидатстват за ССДР

им се предоставят от Военно окръжие – Сливен.

 

 

Срочната служба в доброволния резерв започва на 10 септември 2024 г.

и се изпълнява от резервиста за срок до 6 месеца.

 

 

 

 

Адрес и телефон за информация:

 

Военно окръжие – Сливен

гр. Сливен, бул. „Генерал Скобелев” № 4

телефон 088 454 13 55

Фейсбук профил: Военно Окръжие Сливен

Инстаграм профил: vo_sliven

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СРОЧНАТА СЛУЖБА В ДОБРОВОЛНИЯ РЕЗЕРВ

 

Длъжностите за ССДР се обявяват със заповед на министъра на отбраната.

 

Срочната служба в доброволния резерв се изпълнява от резервиста за срок до 6 месеца.

 

Срочната служба в доброволния резерв включва индивидуална и колективна подготовка.

1. Индивидуалната подготовка включва:

- Начална военна подготовка за един месец, която се изпълнява в казармен режим (24/7). След завършване на началната военна подготовка, срочнослужещите полагат военна клетва и им се присвоява военно звание редник (матрос) 1-ви клас.

- Специална военна подготовка с продължителност 2 месеца, която е на свободен режим, с осигуряване на настаняване.

2. Колективната военна подготовка включва изграждане и усъвършенстване на навици и умения за действие в състава на отделение, взвод или рота от военно формирование на тактическо ниво и е с продължителност 3 месеца, като се осигурява настаняване.

 

Кандидатите за ССДР е необходимо да отговарят на изисквания чл. 59б от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България.

 

На срочна служба в доброволния резерв се приемат пълнолетни български граждани, които отговарят на следните изисквания:

1. Да имат завършено най-малко основно образование.

2. Да са годни за служба в доброволния резерв.

3. Да са психологично пригодни за служба в доброволния резерв.

4. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията.

5. Срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер.

6. Да нямат друго гражданство.

7. Да не навършват 40 години в годината на кандидатстване.

8. Да нямат премината военна служба, срочна служба или военна подготовка.

 

Военно окръжие – Сливен:

- Приема документите на кандидатите.

- Изпраща кандидатите по график до военномедицинските органи за определяне на медицинската им годност и психологическата им пригодност за ССДР.

- Комплектуват документите на допуснатите кандидати.

- Връщат документите на недопуснатите кандидати.

 

Кандидатите подават заявление с необходимите документи във Военно окръжие – Сливен.

1. Автобиография.

2. Заверени копия от документи за придобито образование и квалификация.

3. Декларация за наличие на трудови или служебни правоотношения.

4. Декларация за наличие на обстоятелствата по чл. 59б, ал. 1, т. 6 от ЗРВСРБ.

5. Декларация, че срещу лицето няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер.

6. Свидетелство за съдимост (Издава се служебно от Военно окръжие - Сливен).

7. Съгласие за предоставяне и за обработка на лични данни.

8. Удостоверение за премината начална военна подготовка (ако има такава до края на 2019 г.).

9. Документ от областния Център за психично здраве (Психодиспансер).

10. Лична амбулаторна карта заверена с подпис и печат от личния лекар.

11. Етапна епикриза от личния лекар (с отразени минали заболявания, операции, травми, алергии, диспансеризация, фамилна анамнеза и проведени имунизации без времеви ограничения).

9. Други документи, съобразно изискванията на длъжността.

 

 

 

 

С кандидатите за ССДР се подписва ДОГОВОР за длъжността.

По време на ССДР, срочнослужещите са със статут на военнослужещ.

Договорът за ССДР може да се прекрати преди изтичането на срока, без всяка от страните да дължи предизвестие, в следните случаи:

1. По взаимно съгласие на страните, изразено писмено.

2. След приключването на първия или на втория етап по писмено предложение на всяка една от страните.

3. При неизпълнение на задължение по този закон или по договора.

4. При отнет или отказан достъп до класифицирана информация, ако заеманата длъжност изисква такъв.

5. При приемане на военна служба.

6. Ако резервистът престане да отговаря на някое от изискванията.

7. При смърт на резервиста.

 

За времето на срочната служба в доброволния резерв резервистът получава основно месечно възнаграждение в съответствие със заеманата длъжност и присвоеното военно звание.

Размерът на основното месечно възнаграждение е не по-малък от 1405 лева.

 

За времето на изпълнение на договора за срочна служба в доброволния резерв резервистът има право на неплатен служебен отпуск от работодателя/органа по назначаването, на основание чл. 158 от Кодекса на труда (за работещите по трудово правоотношение) и чл. 62, ал. 1, т. 6 от Закона за държавния служител (за работещите по ЗДС) .

По време на изпълнението на срочната служба в доброволния резерв трудовото или служебното правоотношение с резервиста не може да бъде прекратявано от страна на работодателя.

 

На резервистите се полага платен отпуск в размер на 8 работни дни.

 

След изпълнение на договора за срочна служба в доброволния резерв българските граждани могат да бъдат приети без провеждане на конкурс:

1. На военна служба, ако отговарят на изискванията за приемане по чл. 141, ал. 1, чл. 182, ал. 1 и чл. 188 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

2. На служба в доброволния резерв, ако отговарят на изискванията по чл. 24 Закона за резерва на въоръжените сили на Република България.

 

Българските граждани, преминали срочна служба в доброволния резерв, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация, в т.ч. в органите и структурите в системата за защита на националната сигурност, при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.