Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

СЪОБЩЕНИЕ

21 февруари 2024 08:51, Ефросина Кисьова (ПГПЗЕ "Захарий Стоянов")
Излъчване: ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" преди 3 месеца, брой четения: 366

От 19.02.2024 г /понеделник/ до 01.03.2024 г. /петък/ учениците от 8, 9, 10, 11 и 12 клас могат да подават документи за отпускане на стипендия за втори учебен срок на учебната 2023/2024 г, както следва:

 

I. За постигнати образователни резултати / чл. 4, ал. 1, т. 1 от ПМС № 328/21.12.2017г., и Постановление № 20 от 1 февруари 2019г. за изменение и допълнение на Постановление № 328 / 21.12.2017 г - най - малко отличен 5.50 от успеха за първи срок на учебната 2023/2024 година.

1. Заявление – декларация от ученика /образец 1/ - посочва се точния успех от първия срок на учебната 2023/2024 г.

II. За подпомагане на достъпа до образование /по доход/ чл. 4, ал. 1, т. 2 от ПМС № 328/21.12.2017 г., и Постановление № 20 от 1 февруари 2019г. за изменение и допълнение на Постановление № 328 / 21.12.2017 г – успех не по нисък от много добър 4.50 за първи срок на учебната 2023/2024 г.

1. Заявление – декларация от ученика /образец 2/ с подпис на класния ръководител и родител/попечител.

2. Документи, удостоверяващи доходите на семейството за предходните 6 месеца /м. август 2023 – м. януари 2024 г. /вкл./;

- служебни бележки за дохода на родителите за периода //м. август 2023 – м. януари 2024 г. /вкл./;

- служебни бележки за учащи братя и сестри;

- за безработните родители – служебни бележки от Бюро по труда или нотариално заверена декларация, че са безработни през предходните 6 месеца /м. август 2023 – м. януари 2024 г. /вкл./;

- за родителите пенсионери – служебни бележки от РУСО – Сливен; //м. август 2023 – м. януари 2024 г. /вкл./

- удостоверение от Дирекция „Социално подпомагане за изплатени помощи по реда на Закона за семейни помощи за деца, ЗСП, КСО /м. август 2023 – м. януари 2024 г. /вкл./;

 

Забележка: Максимален месечен доход на член от семейство – 805.50 лв.

 

 

III. За ученици без родители или с един родител/ чл. 4, ал. 1, т. 4 и ал. 2:

1. Заявление – декларация /образец 4/

2. Ксерокопие от смъртен акт /ако досега не е предоставян/

 

IV. За подпомагане на ученици с трайни увреждания /чл. 4, ал. 1, т. 3:

1. Заявление – декларация /образец 3/

2. Документ от органите на медицинската експертиза за установена степен на намалена работоспособност или определена степен и вид на увреждане 50% и над 50%.

 

ЗАБЕЛЕЖКА:

1. Всички заявления – декларации се подават на класния ръководител.

2. Класният ръководител предава документите на председателя на Комисията за стипендии в срок до 06.03.2024 г. /както и списък на кандидатите за стипендия/.

3. Заявление – декларация се предоставя от класния ръководител.

4. Стипендията се отнема в случай на наложено наказание от ПС до заличаване на наказанието.

5. Стипендиите по ал. 1, т. 1 и 2 се изплащат месечно за периода на учебните месеци.

6. Стипендиите по ал.1, т. 3 и 4 се отпускат от началото на месеца, следващ месеца, през който е възникнало основанието за получаването им и се изплащат и за периода на неучебните месеци.