Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Препоръки за пожарна безопасност по времена селскостопанската кампания

03 юни 2024 10:53, Людмила Калъпчиева
Излъчване: Туида Нюз преди около 1 месец, брой четения: 350
ОД МВР - Сливен

Задължения на собствениците на земи и селскостопанска техника, земеделски кооперации и кметства при подготовката за прибиране на зърнената реколта и опазването й от пожари

 

Подценяването на изискванията за пожарна безопасност създава условия за възникване на пожари с големи щети. В жътвената кампания не трябва да участва земеделска техника, без тя да е преминала годишен технически преглед, когато такъв се изисква съгласно Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, или периодичен технически преглед съгласно Закона за движение по пътищата, и е осигурена с изискващите се пожаротехнически средства и искрогасители.

Опазването на зърнените храни и фуражите от пожари е важна и отговорна задача в дейността на земеделските стопани, органите за пожарна безопасност и цялата общественост.

Опасността от пожари в житните масиви започва още от встъпването им във восъчна зрялост.

Кметът на общината обявява със заповед настъпването на „Восъчна зрялост” и определя мерки за осигуряване на пожарната безопасност.

Общините и кметствата организират и провеждат мероприятия за опазването на селскостопанското имущество от пожари по смисъла на чл.8, ал.1 от Закона за опазване на селскостопанското имущество.

Противопожарните мерки при провеждането на жътвената кампания и съхраняването на грубия фураж са регламентирани в НАРЕДБА № 8121з-968 ОТ 10 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ПРАВИЛАТА И НОРМИТЕ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ (ПНПБИДЗЗ) (изм. ДВ. бр.17 от 23 Февруари 2018г.).

Всички държавни органи и неправителствени организации, собственици и ползватели на земеделски земи са длъжни да оказват съдействие на органите за пожарна безопасност и защита на населението /ПБЗН/ при осъществяване на контрола по опазване на житните култури, зърното и фуражите от пожари.

Изискванията на наредбата са задължителни за всички юридически и физически лица, собственици и ползватели на земеделски земи, както и лица, които преминават и/или осъществяват дейности в близост до тях.

Задължения на юридическите и физическите лица, осъществяващи дейности в земеделските земи:

- уведомяват писмено съответната РСПБЗН преди започване на жътвата в площи над 100 дка;

- парцелират и осигуряват пожарозащитни ивици в земеделските земи, засети с житни култури, съгласно изискванията;

- организират или определят лице за провеждането на инструктажи за пожаробезопасна работа на лицата, изпълняващи задълженията като физическа охрана и наблюдение на посевите, и участниците в жътвената кампания, за което се изготвя и подписва протокол;

- осигуряват земеделската техника и площадки за зареждане с леснозапалими течности (ЛЗТ) и горими течности (ГТ) с пожаротехнически средства;

- носят отговорност за поддържане в изправно състояние и извършване на техническо обслужване, презареждане и хидростатично изпитване на устойчивост на налягане на пожарогасителите;

- поставят на видни места покрай площите с житни култури знаци за забрана на пушенето и паленето на открит огън в съответствие с Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа (ДВ, бр. 3 от 2009 г.).

От настъпването на восъчна зрялост на житните култури до окончателното прибиране на сламата в полето, пушенето и паленето на огън се извършва на безопасни места, отстоящи на разстояние от посевите най-малко на 50 метра.

Не се допуска паркирането на превозни средства и нощуването им покрай пътища, които минават в близост до житни масиви.

По време на жътва в житните блокове задължително се осигурява трактор с водач, с прикачен плуг с минимална широчина на захвата 1 м, а над 2000 дка и пригодено за пожарогасене съоръжение. При започване на жътвата житните култури се парцелират на площи за еднодневна работа с противопожарни ивици, широки не по-малко от 6 м, изпълнени чрез ожънване, отстраняване на сламата и изораване. Противопожарните ивици покрай автомобилни пътища от републиканската и общинската пътна мрежа, горските насаждения, сметищата, пчелините, гробищата, железопътните линии, оградите на газо-разпределителните и катодните станции, крановите възли и очистните съоръжения на магистралните газопроводи, петролопроводи и други пожароопасни места и обекти също трябва да бъдат с широчина най-малко 6 м. Земеделската и друга техника се съоръжава с необходимите противопожарни уреди и съоръжения и стандартни искрогасители. Акумулаторните батерии да са защитени от удар, вибрации и от попадане на метални предмети върху полюсите. Електрическите вериги от оборудването да са защитени с предпазители, оразмерени за съответните номинални токове. Тръбопроводите от горивната и хидравличната системи трябва да са защитени от механични и топлинни въздействия и да няма течове. Нагорещените части на двигателите на земеделската техника да не задържат горими частици от смазки, прах, масло и други.

При възникнала авария или техническа неизправност и невъзможност от преместване на земеделската техника от мястото на аварията, дейности да се извършват на самото място след предварително изораване на ивица с минимална широчина 6 метра около авариралата земеделска машина.

Ежедневно след приключване на работа пожароопасните възли и механизми в земеделската техника / двигатели, акумулатори, турбокомпресори, колектори и газоотводни тръби, гориво и масло проводи и ел.оборудване/ се почистват от наслоен прах, горими растителни отпадъци и масло.

Изгарянето на стърнища и слама, суха трева по слогове, крайпътни ивици и други площи е абсолютно забранено.

Участниците в жътвената кампания са длъжни да предприемат мерки за съобщаване на органите на ПБЗН, при забелязан пожар в житни масиви и участват в гасителните действия.

 

 

РАЙОННА СЛУЖБА “ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО” - СЛИВЕН