Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Областна стратегия и нов подход за интегриране на ромите

29 ноември 2012 14:27,
Излъчване: Област Сливен преди 11 години, брой четения: 1053
Снимка

На 29.11.2012 г. в Областна администрация Сливен се проведе заседание на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси. То имаше характер на координационно-информационна среща във връзка с областното планиране на интеграцията на ромите. Заседанието беше председателствано от областния управител Марин Кавръков. Присъстваха заместникът му Пейчо Пейчев, експерти от Областна администрация Сливен и членовете на съвета. Поканени бяха и членовете на Областния оперативен екип, който трябва да разработи Стратегия на област Сливен за интегриране на ромите (2012-2020).

В началото на заседанието беше актуализиран съставът на областния съвет поради настъпили персонални промени.

Основна тема беше областното планиране за интегриране на ромите в изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012 – 2020. Подробно бяха представени целите, задачите, механизмът и срокове на областното планиране. Беше обсъдена организацията на съвместната работа и бяха разпределени ангажиментите и отговорностите между участниците в процеса.

За разработване на Стратегия на област Сливен за интегриране на ромите (2012-2020) със своя заповед областният управител назначи оперативен екип. В състава му са включени представители на Областна администрация Сливен, кметовете на всички общини в областта, секретарите, общински координатори, ръководителите на териториалните структури на държавите институции, представители на местните общности и НПО. Този екип отговаря за цялостния процес по изготвяне на областната стратегия и координира изготвянето на общинските планове за действие към нея. До 31 януари 2013 г. следва да бъде готова Стратегията на област Сливен за интегриране на ромите (2012-2020) с Плановете за действие на четирите общини в областта като приложения към нея. Документът се съгласува от ОССЕИВ и се утвърждава от областния управител.

Стратегията обхваща 6 приоритетни области на интеграционната политика: образование; здравеопазване; жилищни условия; заетост; върховенство на закона и недискриминация; култура и медии. Областното планиране обхваща цели, задачи и мерки, отнасящи се до български граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация.

Общинските планове се базират на съответен анализ на потребностите и спецификите на местните общности. Те трябва да бъдат максимално конкретни и да бъде разписано с какви средства ще се изпълняват. Общините следва за заложат и собствен финансов ресурс за изпълнение на някои от мерките. Плановете се приемат от съответния общински съвет.