Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Кметовете на общини и кметства на територията на област Сливен се задължават да проведат инструктивни съвещания...

14 май 2009 09:23,
Излъчване: Област Сливен преди 15 години, брой четения: 1342

Кметовете на общини и кметства на територията на област Сливен се задължават да проведат инструктивни съвещания с длъжностните лица, ангажирани с организацията по прибирането и съхранението на реколтата, както и да изготвят планове за организацията на пожарната безопасност по време на кампанията за прибирането и съхранението на зърнената реколта и пожароопасните райони. Това се казва в Заповед от 13 май 2009 година на Областния управител на Сливен. Задължение на кметовете е още да организират и осъществят почистване и изнасяне на сухата тревна растителност в сервитутните ивици покрай пътищата от общинската пътна мрежа, както и да осигурят подстъпи и пътища за противопожарни нужди до естествените и изкуствените водоизточници. В заповедта си г-жа Христина Чолакова забранява паленето на стърнища и други растителни отпадъци в земеделски земи от членовете на земеделски кооперации, арендатори, собственици и ползватели на земеделски земи и други лица на територията на област Сливен. В документа Областният управител на Сливен задължава Областно пътно управление-Сливен да организира почистване и изнасяне на сухата тревна растителност в сервитутните ивици покрай пътищата от републиканската пътна мрежа. Според Заповедта на Областния управител ръководствата на Регионалните дирекции по горите, Държавните горски стопанства и Държавните ловни стопанства в областта се задължават да осигурят постоянно наблюдение на горския фонд за своевременно откриване на възникнали пожари и проиграят начина за оповестяване и събиране на сили и средства за гасене. Забранява се опожаряването на гори, храсти и треви в горите, както и в земите от горския фонд и на 500 м. от неговите граници, както и паленето на огън в горите и земите от горския фонд да се извършва само на места, определени за това в лесоустройствените проекти или планове за управление на природните паркове.

Според заповедта, всички, разпоредени в нея мероприятия, следва да бъдат изпълнени до 12 юни 2009 година.