Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ОБЯВА

04 юни 2009 14:38,
Излъчване: Област Сливен преди 11 години, брой четения: 529

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА

 

На основание чл. 42 ал. 3, във връзка с чл. 59, ал. 2 от Правилник за прилагане на Закона за държавната собственост и Решениe на МС №331/11.05.2009 г., в изпълнение на Решение на Министъра на отбраната № 264 от 26.05.2009 г.

 

О Б Я В Я В А

 

 

Търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна държавна собственост, в управление на Министерство на отбраната, находящ се в обл. Сливен, гр. Сливен, ул. „Бургаско шосе"№ 18, представляващ застроен поземлен имот с идентификатор № 67338.606.17 с площ 142 909 кв.м. и 8 броя сгради с обща застроена площ 2420 кв.м. по кадастралната карта на гр. Сливен, одобрена със заповед № РД-18-31/19.04.2006 г. на изпълнителния директор на агенция по кадастъра, актуван с АДС №3925 от 19.06.2007 г.

 

Търгът ще се проведе на 02.07.2009 г. от 16:00 ч. в сградата на „Информационен център на Министерство на отбраната” на адрес гр. София ул.”Г. С. Раковски” №106, при:

- начална тръжна цена в размер на 4 007 788.00 /четири милиона седем хиляди седемстотин осемдесет и осем/ лева

- депозит за участие в търга в размер на 801 557 /осемстотин и една хиляди петстотин петдесет и седем/ лева, вносим по банковата сметка на Министерство на отбраната, Дирекция „Финансово стопански дейности".

- начин на плащане на цената - по банковата сметка на Министерство на отбраната, Дирекция „Финансово стопански дейности".

Тръжни документации се закупуват срещу сума в размер на 1 200 /хиляда и двеста/ лв. с ДДС всеки работен ден от 08.06.2009г. до 26.06.2009г. включително от 9.00 ч.-12.00 ч. и от 13.00 ч.-16.00 ч. в сградата на Министерство на отбраната, гр. София, ул. „Дякон Игнатий" № 3, през „Приемна".

Огледът на имота се извършва след закупуване на тръжните книжа, с предварителна заявка /по образец, приложен в тръжната документация/ от 08.06.2009г. до 26.06.2009г.

Заявленията за участие в търга се подават в указаните срокове, съгласно тръжната документация.

 

За допълнителна информация: тел.: 02-92-20-784; 02-92-21-671; 02-92-21-672, и www.mod.bg

 

Файлове

обява - детайли [2.05MB]

Portable Document Format File