Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Стратегията на област Сливен за интегриране на ромите (2012-2020) беше единодушно приета от ОССЕИВ

20 февруари 2013 18:52,
Излъчване: Област Сливен преди 8 години, брой четения: 1213
Заседание

На 20.02.2013 г. на свое заседание Областният съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси единодушно прие Стратегията на област Сливен за интегриране на ромите (2012-2020).

Заседанието беше председателствано от г-н Марин Кавръков – областен управител. Присъстваха заместникът му г-н Пейчо Пейчев, служители от Областна администрация Сливен и членовете на съвета. В заседанието участваха и членове на екипа за разработване на стратегическия документ.

В рамките на 3 месеца Областна администрация Сливен в тясно сътрудничество с общините на територията на област Сливен, териториални звена на централната изпълнителна власт и НПО-сектора разработи Стратегия на област Сливен за интегриране на ромите (2012-2020). Документът е изготвен в изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите и задава насоките в политиката за социална интеграция на ромите на областно ниво. Съдържа две основни части:

- аналитична част, която прави задълбочен анализ на настоящата ситуация;

- стратегическа част, която въз основа на анализа извежда целите и мерките за тяхното постигане.

Шест са приоритетните области за интервенция: образование; здравеопазване; жилищни условия; заетост и социално включване; върховенство на закона и недискриминация; култура и медии.

Приложения към стратегията са разработените и приети от съответните общински съвети на територията на областта общински планове за действие.

В дневния ред на заседанието беше приет годишен доклад за дейността на ОССЕИВ за 2012 г., както и индикативна годишна програма за дейността на съвета за 2013 г.

В края на заседанието г-жа Антония Сивева – главен експерт в дирекция „АКРРДС“ и секретар на ОССЕИВ, представи накратко Програмата за подкрепа на НПО в България и първия отворен конкурс по нея.

Стратегията на област Сливен за интегриране на ромите (2012-2020) ще бъде публикувана на интернет-страницата на Областна администрация Сливен в раздел „Стратегии и планове“.

Снимки

ЗаседаниеЗаседаниеЗаседание