Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Проведено съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие (РСР) и Регионалния координационен комитет (РКК) на Югоизточен район (ЮИР)

28 май 2013 14:22,
Излъчване: Област Сливен преди 7 години, брой четения: 604
РСР на ЮИР

Днес 28.05.2013 г. от 11.00 ч. в залата на Областна администрация Сливен се проведе съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Югоизточен район под председателството на г-н Марин Кавръков – областен управител на област Сливен.

Участие взеха представители на министерства, представители на Управляващите органи на Оперативните програми областни управители, кметове на общини в Югоизточен район, представители от организациите на работодателите и социалните партньори, както и представители на академичните среди – университети и колежи на територията на района.

Акценти на заседанието бяха: Представяне, обсъждане и одобряване на Годишния доклад за наблюдение изпълнението на Регионалния план за развитие на Югоизточен район за 2012г.; Представяне на информация за хода на операциите по Оперативните програми в Югоизточен район към месец май 2013г.; Представяне и одобряване на Проекта на Регионалния план за развитие на Югоизточен район за периода 2014-2020 г., в съответствие със Становището на МОСВ по Екологичната оценка на документа; Представяне, обсъждане и съгласуване на Проектите на Областните стратегии за развитие за периода 2014-2020 г. на областите Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол ; Представяне на Резултати от анализа на градското развитие в България - етап от подготовката на Оперативна програма „Региони в растеж “ 2014-2020 г.; Представяне на втори финален проект на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Регионалният съвет за развитие обсъди и одобри Годишния доклад, с който се отчете напредъка по изпълнение на четирите приоритета на района: инфраструктура, туризъм, икономическа и жизнена среда. Документът отразява промените в социално-икономическите условия и политиките за развитие на национално, регионално и местно ниво, както и постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на Регионалния план за развитие. По реализацията на приоритетите инфраструктура и подобряване на жизнената среда е отбелязан значим напредък. Югоизточен район прави обещаваща заявка за просперитет, следвайки изпълнението на заложените цели и приоритети в регионалния план за развитие, което най-вече се случва с помощта на Оперативните програми, съфинансирани от фондове на ЕС като основен източник за развитие на района. Общият брой сключени договори по оперативните програми в ЮИР с натрупване към 31.12. 2012г. е 679 бр. на стойност 2 540 659 932 лева. Най-голям брой проекти има област Бургас – 241 бр., следван от област Стара Загора - 207 бр., област Ямбол -112 бр. и област Сливен – 101 бр.

Представителите на Управляващите органи на оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС, представиха обобщена информация за напредъка в усвояването на СКФ в ЮИР - сключени договори, усвоени финансови средства и резултати от приключени проекти. С най–висок относителен дял (39%) от средствата за реализацията на Регионалния план за развитие на Югоизточен район за периода 2007 – 2013 г. се отличава ОП „Транспорт“ с 1 003 239 703 лв. Останалата сума в размер на 1 537 420 229 лв. се разпределя за останалите шест програми - ОПРР, ОПК, ОПАК, ОПЧР, ОПОС и ОПТП. Реализираните проекти на територията на Югоизточен район се изразяват в модернизирана местна и регионалната инфраструктура, обслужваща бизнеса и населението, подобрена икономическа и жизнена среда. Въздействието и ефектът от успешното реализиране на проектите по оперативните програми на територията на Югоизточен район е база за постигане на устойчиво и балансирано регионално развитие.

Регионалният съвет за развитие обсъди и одобри проекта на Регионалния план за развитие на Югоизточен район 2014-2020г., в съответствие със Становището на МОСВ по Екологичната оценка на документа.

В заседанието членовете на съвета обсъдиха и съгласуваха проектите на Областните стратегии за развитие за новия програмен период 2014-2020 г. на областите Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол.

Снимки

РСР на ЮИРРСР на ЮИРРСР на ЮИРРСР на ЮИРРСР на ЮИРРСР на ЮИРРСР на ЮИРРСР на ЮИРРСР на ЮИР