Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Язовирите „Асеновец“ и „Жребчево“ са в технически изправно състояние

28 април 2014 14:20, Областна администрация Сливен
Излъчване: Област Сливен преди 6 години, брой четения: 507
Снимка

В изпълнение на Заповед № Р-36 от 28.02.2014 г. на министър-председателя на Република България, областният управител назначи специализирана междуведомствена комисия, която извърши проверка на техническото и експлоатационно състояние на потенциално опасните водни обекти – язовири, кариери (водоеми и езера) за добив на инертни материали и др. на територията на област Сливен. В работата на комисията взеха участие представители на Басейнова дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район - Пловдив, Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район - Варна, Областна управление „Пожарна безопасност и защита на населението“ - Сливен, Регионална инспекция по околната среда и водите - Стара Загора и Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас, областна администрация, общинските администрации, „Напоителни системи“ ЕАД, клон „Средна Тунджа“ и предприятие „Язовири и каскади“ към НЕК ЕАД.

Комисията приключи работата си, като бяха съставени 28 бр. констативни протоколи със съответните предписания. Най-важните изводи от направената проверка сочат, че комплексните и значими язовири по смисъла на Закона за водите (такива на територията на областта са яз. „Асеновец“ и яз. „Жребчево“), са в технически изправно състояние и могат да се експлоатират без ограничения.

Проблемите са при язовирите общинска собственост. Някои от тях са в тревожно състояние, като например:

• язовирите в землището на с. Злати войвода (с напълно компрометирани преливници и неработещи основни изпускатели);

• язовир „Горно Александрово“ в землището на с. Г. Александрово – язовирът е с прорязана и полуразрушена стена. В последните години се наблюдава завиряване, което поради неизправността на съоръженията създава предпоставка от заливане на пътен възел „Петолъчката“;

• язовир „Калън дере“ на територията на полигон „Ново село“, собственост на община Котел, е с неизправен изпускател.

Направени са предписания за привеждане в технически изправно състояние за тези язовири. Направени са и предписания от различно естество по отношение на останалите проверени язовири - като например да се отстранят мрежите в преливниците, да се почистят сухите и мокри откоси на язовирните стени от дървесна и храстова растителност и др.

По отношение на проводимостта на реките и деретата след язовирните стени, общата констатация е, че са проводими. В районите на разрешените действащи находища за добив и преработка на подземни богатства (кариери) в близост до водни обекти не са констатирани засегнати участъци от предпазни диги и други инфраструктурни обекти.