» home » news » news
EN flagBG flag
Не сте влезли в системата

Sliven. News from the source. Last news

Проведено съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие (РСР) и Регионалния координационен комитет (РКК) на Югоизточен район (ЮИР)

08 October 2014 13:49, Oblastna administraciya Sliven
Emission of: District Sliven 6 years ago, number of readings: 459
Среща на РСР и РКК

На 8 октомври от 10.00 ч. в залата на Областна администрация Ямбол се проведе заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Югоизточен район под председателството на инж. Николай Пенев - областен управител на област Ямбол. Участие взеха заместник-министърът на труда и социалната политика Румяна Георгиева, областни управители и кметове на общини в Югоизточен район, експерти от различни министерства, представители на Управляващите органи на Оперативните програми и Областния информационен център-Ямбол, на синдикални и браншови организации и на академичните среди.

На заседанието бе представена информация от Управляващите органи на Оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС, относно напредъка в усвояването на СКФ в Югоизточен район към месец октомври 2014г. Общият брой сключени договори по Оперативните програми в ЮИР е 1 052 бр. на стойност - 2 734 596 117 лв. Най-голям брой проекти са сключени в област Бургас - 372 бр, следвана от област Стара Загора - 332 бр., област Ямбол - 177 бр. и област Сливен - 150 бр. С най-много проекти е ОП „Човешки ресурси” - 481 броя, а с най-висок относителен дял от реализираните средства е ОП „Транспорт” с 36 % (982 084 650 лева), ОП „Околна среда” - 32 % (880 122 255 лева) и ОП „Регионално развитие” - 17 % (452 560 033 лева).

Управителят на Областния информационен център - Ямбол представи Споразумението за партньорство на Република България 2014 - 2020г. Това е националният стратегически документ, очертаващ рамката за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове в България през периодa 2014г. -2020г. Споразумението за партньорство определя четири стратегически приоритета, чрез които в страната да се изпълняват Кохезионната политика на ЕС, Общата селскостопанска политика и Общата политика в областта на рибарството:

• Образование, заетост, социално включване и здравеопазване за приобщаващ растеж;

• Научни изследвания, иновации и инвестиции за интелигентен растеж;

• Свързаност и зелена икономика за устойчив растеж;

• Добро управление и достъп до качествени обществени услуги.

На срещата бяха обсъдени предстоящите дейности по изготвянето на Последващата оценка на Регионалния план за развитие на Югоизточен район за периода 2007-2013 г. Оценката за изпълнението на Регионалния план за развитие има за цел да представи точна информация на заинтересованите страни (министерства и ведомства, регионални и областни съвети за развитие, регионални и местни власти, икономически и социални партньори, неправителствени организации, граждански сдружения и др.) за общото въздействие и степента на постигане целите и приоритетите за развитието на Югоизточен район, за ефективността и ефикасността на използваните ресурси. Резултатите от Последващата оценка ще осигурят формулиране на изводи и препоръки относно необходимостта от актуализация на приетата стратегическа рамка за регионално развитие и провеждане на политиката за регионално и местно развитие от гледна точка на натрупания опит, актуалните проблеми, потенциала, възможностите и рисковете за периода до 2020г.

Членовете на съвета обсъдиха и приеха Годишната индикативна програма за дейността на Регионалния съвет за развитие на Югоизточен район през 2015 г.

Участниците в заседанието бяха запознати с Оперативната програма по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица за периода 2014 - 2020 г. Програмата е на обща стойност 241 177 455 лева, в т.ч. 85% европейско финансиране - 205 000 837 лв. и 15 % национално финансиране - 36 176 618 лв. и предвижда предоставяне на хранителни продукти на лица с висок риск от бедност. По този начин ще бъдат постигнати конкретни резултати по отношение на мерките, предвидени в Националната стратегия за намаляване на бедността и ще бъде даден принос към изпълнение на препоръките към страната по отношение на бедността и социалното включване.