Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Пресконференция на областният управител г-н Марин Кавърков

20 януари 2010 17:00,
Излъчване: Област Сливен преди 14 години, брой четения: 1303
г-н Марин Кавръков

На 20 януари 2010г. /сряда/ от 11.00 часа в заседателната зала на Областна администрация - Сливен се проведе първата за тази година пресконференция на областния управител г-н Марин Кавръков.

На пресконференцията областният управител представи стратегически цели на областна администрация – Сливен за периода 2010- 2013 год. и Оперативния план за настоящата 2010 година.

Стратегически план има за задача да набележи основните цели и приоритети в дейността на Областна администрация – Сливен и обхваща периода 2010 – 2013 година.

В периода 2010 – 2013 г. Областна администрация – Сливен си поставя следните стратегически цели:

1. Утвърждаване на Областна администрация като интелектуален и управленски център, генериращ нови идеи и действия за изпълнение на „Програмата на правителството на европейското развитие на България 2009 – 2013”, основан на системен анализ, динамично планиране и решителни управленски действия за промяна и възраждане на областта, използвайки най-добрите европейски и световни практики;

2. Подпомагане на икономическия растеж и ускоряване процесите на преструктуриране в индустрията, селското стопанство и услугите за повече и по-добри работни места, благоприятна и здравословна среда на живот за жителите на Област Сливен;

3. Съдействие и насърчаване на окончателното ликвидиране на организираните престъпни групи в Област Сливен и недопускане създаването на нови. Осигуряване на условия за сигурен и спокоен живот на гражданите и гостите на областта. Предпазване от бедствия и аварии и подготовка за посрещане на такива;

4. Областна администрация по-близо до хората - повишаване удовлетвореността на гражданите от предлаганите административни услуги.

Общо 14 са Оперативните цели и задачи за 2010 год. на областна администрация – Сливен.

1. Изготвяне на актуализиран документ за изпълнение на „Областната стратегия за развитие на Област Сливен 2005 – 2013” за остатъка от периода.

2. Насърчаване и ускоряване процеса на преструктуриране в промишлеността.

3. Стимулиране развитието на конкурентоспособно селско стопанство в Област Сливен.

4. Разработване и изпълнение на планови документи и проекти за развитие на качествен и устойчив туризъм в Област Сливен.

5. Сътрудничество с АПИ за развитие на пътната инфраструктура на територията на областта.

6. Организиране и ръководство дейността на Асоциацията по ВиК в областта.

7. Съдействие за разкриване на нови и запазване на съществуващи специалности в професионалните гимназии в областта с оглед потребностите на пазара на труда.

8. Подкрепа за запазване на държавните и общински лечебните заведения в областта със статут, съответстващ на здравно-демографските реалности и изискванията за предоставяне на качествени медицински услуги.

9. Съдействие на Художествена галерия „Димитър Добрович” за придобиване статут на регионална художествена галерия.

10. Повишаване ефективността от управлението на собствеността в селищно образувание „Сливенски минерални бани”.

11. Подкрепа усилията на Община Сливен за промяна собствеността на Природен парк „Сините камъни” и предоставянето му за управление на общината.

12. Осъществяване на административен контрол.

13. Добро административно обслужване и превенция на корупционните практики.

14. Осъществяване на мерки за енергийна ефективност при експлоатация на сградата на Областна администрация Сливен.

Всички заложени дейностите за изпълнение са съобразени с ресурсите, с които разполага Областна администрация Сливен като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити. Във връзка с това те са насочени към утвърждаване ролята на областна администрация като координатор, организатор и катализатор на дейностите целящи развитието на областта.

Оперативният план на Областна администрация – Сливен за 2010 година има отворен характер, което предполага непрекъснатото му допълване и усъвършенстване.

Дискутирана бе и темата за зимното снегопочистване на област Сливен.

Снимки

пресконференция