Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Пресконференция на областният управител г-н Марин Кавърков

20 януари 2010 17:00, Цветана Ненова (Област Сливен)
Излъчване: Област Сливен преди 11 години, брой четения: 849
г-н Марин Кавръков

На 20 януари 2010г. /сряда/ от 11.00 часа в заседателната зала на Областна администрация - Сливен се проведе първата за тази година пресконференция на областния управител г-н Марин Кавръков.

На пресконференцията областният управител представи стратегически цели на областна администрация – Сливен за периода 2010- 2013 год. и Оперативния план за настоящата 2010 година.

Стратегически план има за задача да набележи основните цели и приоритети в дейността на Областна администрация – Сливен и обхваща периода 2010 – 2013 година.

В периода 2010 – 2013 г. Областна администрация – Сливен си поставя следните стратегически цели:

1. Утвърждаване на Областна администрация като интелектуален и управленски център, генериращ нови идеи и действия за изпълнение на „Програмата на правителството на европейското развитие на България 2009 – 2013”, основан на системен анализ, динамично планиране и решителни управленски действия за промяна и възраждане на областта, използвайки най-добрите европейски и световни практики;

2. Подпомагане на икономическия растеж и ускоряване процесите на преструктуриране в индустрията, селското стопанство и услугите за повече и по-добри работни места, благоприятна и здравословна среда на живот за жителите на Област Сливен;

3. Съдействие и насърчаване на окончателното ликвидиране на организираните престъпни групи в Област Сливен и недопускане създаването на нови. Осигуряване на условия за сигурен и спокоен живот на гражданите и гостите на областта. Предпазване от бедствия и аварии и подготовка за посрещане на такива;

4. Областна администрация по-близо до хората - повишаване удовлетвореността на гражданите от предлаганите административни услуги.

Общо 14 са Оперативните цели и задачи за 2010 год. на областна администрация – Сливен.

1. Изготвяне на актуализиран документ за изпълнение на „Областната стратегия за развитие на Област Сливен 2005 – 2013” за остатъка от периода.

2. Насърчаване и ускоряване процеса на преструктуриране в промишлеността.

3. Стимулиране развитието на конкурентоспособно селско стопанство в Област Сливен.

4. Разработване и изпълнение на планови документи и проекти за развитие на качествен и устойчив туризъм в Област Сливен.

5. Сътрудничество с АПИ за развитие на пътната инфраструктура на територията на областта.

6. Организиране и ръководство дейността на Асоциацията по ВиК в областта.

7. Съдействие за разкриване на нови и запазване на съществуващи специалности в професионалните гимназии в областта с оглед потребностите на пазара на труда.

8. Подкрепа за запазване на държавните и общински лечебните заведения в областта със статут, съответстващ на здравно-демографските реалности и изискванията за предоставяне на качествени медицински услуги.

9. Съдействие на Художествена галерия „Димитър Добрович” за придобиване статут на регионална художествена галерия.

10. Повишаване ефективността от управлението на собствеността в селищно образувание „Сливенски минерални бани”.

11. Подкрепа усилията на Община Сливен за промяна собствеността на Природен парк „Сините камъни” и предоставянето му за управление на общината.

12. Осъществяване на административен контрол.

13. Добро административно обслужване и превенция на корупционните практики.

14. Осъществяване на мерки за енергийна ефективност при експлоатация на сградата на Областна администрация Сливен.

Всички заложени дейностите за изпълнение са съобразени с ресурсите, с които разполага Областна администрация Сливен като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити. Във връзка с това те са насочени към утвърждаване ролята на областна администрация като координатор, организатор и катализатор на дейностите целящи развитието на областта.

Оперативният план на Областна администрация – Сливен за 2010 година има отворен характер, което предполага непрекъснатото му допълване и усъвършенстване.

Дискутирана бе и темата за зимното снегопочистване на област Сливен.

Снимки

пресконференция