Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Заседание на Постоянната комисия по заетост за съгласуване на държавния план-прием за учебната 2010/2011 г.

26 януари 2010 14:01,
Излъчване: Област Сливен преди 14 години, брой четения: 1353
заседание

На 26.01.2010 г. в заседателната зала на областна администрация се проведе заседание на Постоянната комисия по заетост за съгласуване на държавния план-прием за учебната 2010/2011 г. по професии и специалност в професионални гимназии, професионални училища и в паралелки за придобиване на професионална квалификация в общообразователни и специални училища на територията на област Сливен.

Председател на Постоянната комисия по заетост е областният управител г-н Марин Кавръков. На заседанието присъстваха заместник областният управител г-н Пейчо Пейчев, който е и заместник председател на комисията, началникът на Регионалния инспекторат по образованието г-н Иван Славов, представители на регионалните структури на работодателите, които не са включени в състава на комисията и членовете на Постоянната комисия по заетост.

Заседанието се провежда в съответствие с изискванията на Правилника за прилагане на Закона за народната просвета и Закона за професионалното образование и обучение, съгласно които началникът на Регионалния инспекторат по образованието в срок до 01.02.2010 г. следва да предложи на министъра на образованието, младежта и науката да утвърди държавния план-прием по професии и специалности за учебната 2010/2011 г., като предложението следва да се съгласува с Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие на област Сливен и регионалните структури на работодателите.

На заседанието г-жа Славка Тошева – старши експерт по професионално образование в Регионален инспекторат по образованието – Сливен и член на Постоянната комисия по заетост, представи информация за мрежата от институции, осъществяващи професионално образование и обучение в област Сливен и изпълнението на държавния план прием за учебната 2009/2010 г.

Предложенията за държавен план-прием по професии и специалности за следващата учебна година са направени съобразно утвърдения от министъра на образованието списък на професиите за професионално образование и обучение и в съответствие с търсенето на кадри на пазара на труда.

Като изхождат от приоритетите в Областната стратегия и програмите за развитие на общините, отчитат наличието на информация за проявяващи се тенденции в търсенето на пазара на труда на територията на областта и осъзнавайки необходимостта от гъвкава политика при определяне на държавния план-прием по професии и специалности, 4 професионални гимназии са направили предложения за осъществяване на обучение за първи път през учебната 2010/2011 г. по нови за съответната гимназия професии или специалности, както следва:

- Професионална гимназия „Акад. Н. Неделчев” – Сливен, за професия: Организатор на туристическа агентска дейност, специалност Организация на туризма и свободното време(нова професия);

- Професионална гимназия по икономика „Проф. д-р Д. Табаков” – Сливен, за професия: Сътрудник в маркетингови дейности, специалност Маркетингови проучвания (нова професия);

- Професионална гимназия по механотехника – Сливен, за :

• професия: Организатор по експлоатация на автомобилния транспорт, специалност Експлоатация на автомобилния транспорт(нова професия);

• професия Техник на енергийни съоръжения и инсталации, специалност Възобновяеми енергийни източници(нова специалност);

- Професионална гимназия по електротротехника и електроника „Мария С. Кюри”– Сливен, за :

• професия: Електротехник, специалност Електрообзавеждане на транспортна техника (нова специалност) ;

• професия: Електротехник, специалност Електроенергетика (нова специалност).

Постоянната комисия по заетост съгласува предложенията за държавния план- прием.

За следващата учебна 2010/2011 година не се предлага прием по едни и същи професии и специалности в две или повече училища в една и съща община.

Снимки

заседаниезаседаниезаседание