Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Областният управител на област Сливен Христина Чолакова информира с писма общинските администрации за възможността да кандидатстват за

16 юли 2008 16:19, Марияна Жекова (Област Сливен)
Излъчване: Област Сливен преди 12 години, брой четения: 583

За тази възможност се съобщава в писмо на МРРБ до областните управители.

Програмата беше приета от Министерския съвет през март 2006 г. във връзка с реализация на инициативата „Десетилетие на ромското включване 2005-2015г." и на Рамковата програма за равноправно интегриране на ромите в българското общество, и в съответствие с Националната жилищна стратегия на Република България. Ежегодно за нейното реализиране се приема план за действие. Заложените в програмата инвестиционни мерки са: И1-Урегулиране на територии на съществуващи квартали с преобладаващо ромско население и И4-Урегулиране на нови територии - общинска собственост, за ниско жилищно строителство (за социални жилища). В Плана за действие за 2007-2008 г. за изпълнение на тези мерки е предвидено да се възложи изработването на подробни устройствени планове (ПУП).

Предложенията, отправени до МРРБ, трябва да отговарят на следните изисквания:

1. Общините могат да кандидатстват за възлагане на ПУП за част от населено място или район (в градовете с районно деление), където:

- преобладаващата част от ромското население живее в компактни маси;

- населението от ромски произход е над 10% от общото население на населеното място или района (по данни на НСИ).

2. Общинският съвет трябва да е приел решение за възлагане на подробния устройствен план за определената територия, както и заданието за неговото изработване, което да е изработено и съгласувано по реда на чл. 125 от Закона за устройство на територията.

3. За територията трябва да има кадастрална и специализирана карта или актуализиран кадастрален план. За урегулиране на нови територии за включване в строителни граници, ПУП може да се изработи и въз основа на данните от картата на възстановената собственост, при наличие и на приета специализирана карта.