» home » news » news
EN flagBG flag
Не сте влезли в системата

Sliven. News from the source. Last news

Стартира прием на кандидати за лични асистенти

31 July 2019 11:59, Vrazki s obshtestvenostta
Emission of: Municipality Sliven 1 year ago, number of readings: 92
---

Община Сливен изпълнява дейности по предоставяне на социалната услуга „личен асистент”, финансирани по ПМС № 344/21.12.2018г. и подписано Споразумение с Агенция за социално подпомагане.

От 1 август 2019г. стартира прием на кандидати за лични асистенти.

Краен срок на подаване на документи - 16.08.2019г.

За лични асистенти могат да кандидатстват лица в трудоспособна възраст, отговарящи на следните изисквания:

Безработни лица;

Лица в трудоспособна възраст, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

Всеки кандидат за личен асистент следва да представи следния комплект от документи в срок - 01.08.2019г. до 16.08.2019г.:

Заявление за кандидатстване за личен асистент /по образец/;

Декларация за съгласие за предоставяне на лични данни /по образец/;

Автобиография;

Документи за придобита образователна степен и съотносима за длъжността „Личен асистент” квалификация;

Копие от удостоверение за преминато обучение за предоставяне на социални услуги по други програми или по друг ред.

Подборът на кандидатите за лични асистенти ще бъде извършен на два етапа:

По документи и събеседване с одобрените на първия етап кандидати.

Класирането на кандидатите за лични асистенти се извършва от комисия, назначена със заповед на Кмета на

община Сливен след провеждане на събеседване. Ще бъде изготвен списък с оценените кандидати, който ще бъде изнесен на информационното табло в Центъра за административно обслужване на Община Сливен.

Документите за кандидатстване от кандидатите за лични асистент се приемат в Центъра за административно обслужване на граждани в Община Сливен.

31.07.2019 г.

Снимка: Internet

Files

--- [168KB]

Microsoft Word Document

--- [164KB]

Microsoft Word Document