Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Насоки за работа в условията на Covid 19

16 септември 2020 10:17, ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))
Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) преди около 1 месец, брой четения: 161

НАСОКИ

за работа на ОУ „Елисавета Багряна“, град Сливен в условията на Covid 19

през учебната 2020/2021 година

 

Мерки относно организацията на учебния процес в класните стаи:

• Отказ от кабинетна система и определяне на класна стая за всяка паралелка.

• Отделяне на класовете от начален и прогимназиален етап в отделни корпуси.

• Ограничаване използването на кабинети ИКТ, изобразително изкуство, музика и физкултурен салон и провеждане на максимален брой часове по съответните предмети на открито при подходящи метеорологични условия.

• Използване на един учебен чин или учебна маса за учениците от начален етап, разполагане на местата за сядане на учениците шахматно, където е приложимо за учениците от прогимназиален етап.

• Осигуряване на физическо разстояние между масата/катедрата/бюрото на учителя и първия ред маси/чинове на учениците, в т.ч. и чрез освобождаване на първия ред маси/чинове, с цел спазване на дистанция от поне 1,5 метра по време на обучение, където е приложимо, особено при класовете в прогимназиален етап.

• Увелчаване на групите за ЦДО в първи клас – четири класа с четири групи ЦДО.

• Разпределение на часовете на учителите по отделните предмети по възможност в рамките на един випуск.

Мерки в коридорите и по стълбищата:

• Организация за еднопосочно придвижване в коридорите и по стълбите чрез обозначаване на движението с указателни стрелки и табели.

• Създаване на правила за регулиране на влизането и излизането в сградата на училището, без струпване на входа и при спазване на дистанция.

Мерки през междучасията:

• Създаване на правила с цел учениците да не се струпват (да се определи максимален брой ученици, които могат да влизат, в зависимост от капацитета).

• Изработване на график за дежурство на учителите пред санитарните помещения за контролиране ползването им.

Мерки относно входовете:

• Класовете от начален етап са в отделен корпус и ще влизат поетапно от отделен вход. По график ще влизат и учениците от прогимназиален етап.

• Влизане на паралелките в училището в началото на смяната придружени от учител и в края на смяната - изпратени от учител.

• Училищният двор ще бъде разпределен на зони.

• Осигурено лице, което да следи за осигуряване на пропускателния режим на входа, както и медицинско лице.

 

Мерки относно стола и бюфетите в училището:

• Хранене по график.

• Обособени зони за хранене за отделните паралелки.

• Правила да не се допускат опашки от близкостоящи ученици.

• Недопускане на споделяне на храни и напитки.

• Организация за хранене под формата на кетъринг в класните стаи с индивидуални прибори.

• Хранене в училищния двор, беседки и др.

• Закуските по Държавен фонд „Земеделие“ ще се приемат един път седмично при спазване на правила за безопасност.

Мерки относно ползване на училищния двор :

• Максимално ограничаване на влизането на външни лица в сградата на училището чрез маркиране на зони за достъп на родители в двора и в близост до входа.

• Допускане на придружители на деца със СОП в училището при спазване на изискванията за физическа дистанция и дезинфекция.

• Разделяне на двора на зони за отделни паралелки.

• Провеждане на повече занятия навън.

• Недопускане на външни лица в двора и през почивните дни.

Мерки при наличие на един или повече симптоми на Covid 19:

• Ученикът се отделя незабавно в стая на първия етаж, предназначена за такъв случай, докато не бъде взет от родителите/настойниците.

Мерки относно комуникацията между учителите в ОУ „ Елисавета Багряна” и между учителите и родителите:

• Ограничаване на близката комуникация между учители и на престоя им в учителската стая.

• По-голяма част от комуникацията да се осъществява в електронна среда (по телефон, електронна поща, платформи и др.), а при необходимост от пряка комуникация да се спазват изискванията на физическа дистанция и носене на защитни маски или шлем.

• Комуникацията с родителите да се осъществява предимно с електронни средства, а индивидуалните срещи и консултации да се провеждат по предварителна уговорка и при спазване изискванията на МЗ.

• Провеждане на родителски срещи, събрания на Обществения съвет, общи събрания и педагогически съвети в електронна среда, а при нужда от пряка комуникация събиранията да са в по-голямо помещение, което гарантира спазване правилата на МЗ.

Мерки относно ползването на физкултурен салон:

• Използването на физкултурния салон ще се осъществява само в месеците, когато не е възможно провеждане на часовете на открито и възможност за провеждане на часа и в други подходящи помещения в училището. При невъзможност, поради спецификата на сезона, във физкултурния салон се провеждат часовете само на един клас.

Мерки за подпомагане на комуникацията между РЗИ и ОУ „Елисавета Багряна“:

• Ефективна комуникация между съответната РЗИ и училището.

• Предварително уточняване между училището и съответната РЗИ при съмнение или случай на COVID-19 в училището на имената, телефоните за връзка и електронните адреси на лицата за контакт в двете институции.

• Съвместно обсъждане и предоставяне от РЗИ за улеснение на училището на типови бланки, които да подпомогнат бързата и точна информация, която се изисква училището да подаде към РЗИ при съмнение или случай на COVID-19.

• Съвместно обсъждане и предоставяне от РЗИ за улеснение на училището на бланка с отметки за поредността от задължителни стъпки, които предприема училището при съмнение или случай на COVID-19, както и за отговорните лица.

Мерки за осъществяване на извънкласни и извънучилищни занимания по интереси:

• Максимално ограничаване на наемането на външни лектори за дейностите, които може да се осигурят от учители в училището.

• Ограничаване на отдаването на училищната и/или спортната база под наем.

Мерки за подпомагане на преминаване от присъствено обучение към обучение в електронна среда от разстояние:

• Създаване на Viber групи за бърза комуникация (учители – ръководство, учители – родители, учители – ученици).

• Изработване на алгоритъм за преминаване в дистанцшонна форма на обучение.

• Определяне на различна продължителност на електронните уроци в зависимост от възрастта и уменията за саморегулация на учениците.

• Ще бъде осъществено публикуване на училищния сайт и запознаване на учениците с брошурата с препоръки за безопасна работа в интернет https://sacp.government.bg/sites/default/files/SafeNet_DAZD2020.pdf, както и с Правилата за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа и с Препоръките относно безопасно провеждане на дистанционно обучение в онлайн среда.

• Разработване или споделяне чрез сайта на училището на ръководства за учители, ученици, родители за ОЕСР и на ресурси: Ръководства с инструкции за ползване на платформата за обучение.

- Ръководства за учители - линкове към електронните ресурси, записи на видеоуроци на учители, качени на сайта на училището, и т.н.

- Ръководства за ученици - електронни ресурси, добри училищни практики за екипна работа и групови проекти на техни съученици, активно включване в процеса на обучение.

- Ръководства за родители - електронни ресурси за проследяване на график, уроци с теми от учебното съдържание, обратна връзка /форум или друго.

- Ръководства за дигитализация на учебното съдържание – посочени електрони ресурси, линкове към Националната електронна библиотека с ресурси и други електронни платформи, които предоставят безплатно учебно съдържание в интерактивен и иновативен модел.