Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

СЪОБЩЕНИЕ ОТ "ТОПЛОФИКАЦИЯ - СЛИВЕН" ЕАД

23 август 2021 15:44, Хюсеин Хюсеинов (Топлофикация Сливен ЕАД)
Излъчване: Топлофикация-Сливен преди около 1 месец, брой четения: 299
Suobshtenie_23.08.2021

 

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,

 

Във връзка с отправени препоръки от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) за подобряване информираността на клиентите на топлинна енергия, скъсяване сроковете за разглеждане и разрешаване на възникнали проблеми, важни въпроси касаещи етажна собственост и всеки клиент, „Топлофикация-Сливен” ЕАД Ви информира за начина и реда за подаване на жалби, както и предприети действия и мерки.

1. Съгласно чл. 55 от Общите условия (ОУ) за продажба на топлинна енергия от „Топлофикация Сливен“ ЕАД, всеки клиент има право да подава жалби и сигнали към дружеството. Жалби свързани с дяловото разпределение се подават във фирмата осъществяваща услугата дялово разпределение за етажната собственост. Ако не Ви удовлетворява отговора на жалбата, то тогава имате право, чрез „Топлофикация-Сливен“ ЕАД, при спазване на член 55 от ОУ и чл.143 ал.3 от Наредба №3 за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ) да я отправите към КЕВР и/или Министерство на енергетиката (МЕ).

2. КЕВР има правомощия да извършва контрол за спазване на условията по издадените лицензии и цени по които топлопреносното предприятие продава топлинна енергия на клиенти. Министерството на енергетиката извършва контрол по прилагане на реда и техническите условия за топлоснабдяване, прекратяване на топлоподаването и прилагане на дяловото разпределение на топлинна енергия. (Съответствие с чл.75 от Закона за енергетиката).

3. Жалбите до КЕВР и МЕ следва да са написани от жалбоподателя и подписани от него, с посочен адрес на жалбоподателя, в какво се състои жалбата, всички доказателства по нея, включително и отговора от „Топлофикация-Сливен” ЕАД.

4. Жалби и запитвания свързани с търговски отстъпки, промоционални условия, предоставяне на услуги извън обсега на лицензионните дейности, са единствено от компетенциите на самото дружество и клиентите не следва да се обръщат към КЕВР и/или МЕ.

5. От изключителна важност във връзка с използваните индивидуални средства за дялово разпределение е изпълнението на чл.140, ал.7 и ал.8 от ЗЕ при подмяна и монтиране на нови уреди водомери за топла вода, топломери или разпределители същите следва да са с дистанционен отчет. С цел достъпност и възможност за бъдеща преносимост на уредите същите е желателно да бъдат с отворен протокол за дистанционно отчитане. Всички средства за дялово разпределение да са одобрени за ползване в Европейския съюз. Монтираните разпределители в една СЕС следва да са от един и същ модел, доставени от един и същ търговец или одобрени за използване в сградата от него, като „Топлофикация Сливен” ЕАД препоръчва всички монтирани уреди да са с отворен протокол.

6. Напомняме Ви, че съгласно § 75 от ЗЕ, до 1 януари 2027 г. наличните към тази дата монтирани средства по чл. 140, ал. 1 от Закона за енергетиката, които не са с възможност за дистанционно отчитане, се преустройват така, че да осигуряват възможност за дистанционно отчитане, или се заменят със средства с дистанционно отчитане.

7. Ако желаете да получавате своите месечни сметки и информация към тях на електронна поща, можете да го заявите на сайта на дружеството при извършване на самоотчета от Вас.

За Ваше улеснение, на сайта на дружеството е създаден нов раздел „търговска политика” с актуални предложения, индивидуални договори, действащи промоции и отстъпки и др.

Дружеството ползва всички съвременни форми за информиране на своите клиенти, вкл. и социалната мрежа Фейсбук.