Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Набиране на проектни предложения по Национална програма за изпълнение на младежки дейности

01 юни 2022 15:45,
Излъчване: Област Сливен преди 2 години, брой четения: 343
мин спорт

МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

на основание чл. 2 във връзка с чл. 8, ал. 2 от Наредба № 5 от 11.08.2016 г. за условията и реда за финансово подпомагане на проекти по национални програми за младежта

 

ОБЯВЯВА

стартиране на процедура за набиране на проектни предложения през 2022 година

по

Национална програма за изпълнение на младежки дейности

по чл. 10а от Закона за хазарта за 2022 година, със следните тематични области:

 

• Тематична област 1 „Превенция на различни форми на зависимости“

o Проекти с регионален обхват;

o Проекти с областен обхват;

o Проекти с местен обхват.

• Тематична област 2 „Превенция на агресията сред младите хора“

o Проекти с регионален обхват;

o Проекти с областен обхват;

o Проекти с местен обхват.

• Тематична област 3 „Насърчаване на здравословен начин на живот за физическо, психично и емоционално здраве“

o Проекти с регионален обхват;

o Проекти с областен обхват;

o Проекти с местен обхват.

• Тематична област 4 „Превенция на кибертормоз и злоупотребите онлайн, дезинформацията и разпространение на фалшиви новини“

o Проекти с регионален обхват;

o Проекти с областен обхват;

o Проекти с местен обхват.

• Тематична област 5 „Насърчаване на доброволчеството, включително в ситуация на кризи“

o Проекти с регионален обхват;

o Проекти с областен обхват;

o Проекти с местен обхват.

I. В настоящата процедура могат да кандидатстват организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, за осъществяване на дейност в обществена полза, чиято дейност е изцяло с нестопански характер или със стопански и нестопански характер, ясно разграничени с възможност за проследяване на приходите и разходите и активите и пасивите, свързани с тяхното изпълнение.

Проектните предложения се изготвят съгласно изискванията на Програмата, Указания за кандидатстване по Програмата за 2022 година и приложенията към тях, както и съобразно Наредба № 5 от 11.08.2016 г. за условията и реда за финансово подпомагане на проекти по национални програми за младежта (Наредбата).

 

II. Размер на финансиране за конкретен проект

 

1. Всяко от проектните предложения с регионален обхват по Програмата, независимото от тематичната област, по която се кандидатства, е с допустимо искано финансиране от Министерството на младежта и спорта в размер до 500 000 (пет стотин хиляди) лева.

 

2. Всяко от проектните предложения с областен обхват по Програмата, независимото от тематичната област, по която се кандидатства, е с допустимо искано финансиране от Министерството на младежта и спорта в размер до 150 000 (сто и петдесет хиляди) лева.

 

3. Всяко от проектните предложения с местен обхват по Програмата, независимото от тематичната област, по която се кандидатства, е с допустимо искано финансиране от Министерството на младежта и спорта в размер до 50 000 (петдесет хиляди) лева.

 

ІII. Разпределение на бюджетни средства по тематични области и брой финансирани проекти

 

1. Определен общ прогнозен бюджет на финансиране по тематична област 1 – до 1 000 000 (един милион) лева.

o Проекти с регионален обхват – 1 брой;

o Проекти с областен обхват – 2 броя;

o Проекти с местен обхват – 4 броя.

2. Определен общ прогнозен бюджет на финансиране по тематична област 2 – до 1 000 000 (един милион) лева.

o Проекти с регионален обхват – 1 брой;

o Проекти с областен обхват – 2 броя;

o Проекти с местен обхват – 4 броя.

3. Определен общ прогнозен бюджет на финансиране по тематична област 3 – до 1 000 000 (един милион) лева.

o Проекти с регионален обхват – 1 брой;

o Проекти с областен обхват – 2 броя;

o Проекти с местен обхват – 4 броя.

4. Определен общ прогнозен бюджет на финансиране по тематична област 4 – до 1 000 000 (един милион) лева.

o Проекти с регионален обхват – 1 брой;

o Проекти с областен обхват – 2 броя;

o Проекти с местен обхват – 4 броя.

5. Определен общ прогнозен бюджет на финансиране по тематична област 5 – до 1 000 000 (един милион) лева.

o Проекти с регионален обхват – 1 брой;

o Проекти с областен обхват – 2 броя;

o Проекти с местен обхват – 4 броя.

IV. Времеви обхват на изпълнение на проектните дейности по всяка от тематичните области

 

Периодът за изпълнение на проектните дейности е от 15.07. до 31.10.2022 година.

 

V. Проектните предложения се подават в срок до 13.06.2022 година в деловодството на Министерство на младежта и спорта, по куриер или по пощата на адрес: град София 1142, бул. Васил Левски № 75.

 

Подадените по куриер или по пощата проекти трябва да бъдат доставени в министерството не по-късно от 14.06.2022 година, като датата на която са изпратени следва да е в срока на кандидатстване. В тази връзка, за преценка на това дали съответно проектно предложение, изпратено по куриер/поща е подадено в срок, ще е водеща датата на получаване в Министерството на младежта и спорта, а не датата, на която е изпратено.

 

VI. Формулярът за кандидатстване и приложенията към него, както и подробна информация относно процедурата може да бъде получена на интернет страницата на Министерство на младежта и спорта http://mpes.government.bg/, интернет страницата на Национална информационна система за младежта http://nism.bg или чрез електронна поща npimd@mpes.government.bg.