Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Над 100 деца, младежи и техните семейства получават безплатни услуги от двата центъра за подкрепа

24 ноември 2022 15:28, Връзки с обществеността (Община Сливен)
Излъчване: Община Сливен преди около 1 година, брой четения: 303
събитие - 1

Община Сливен продължава да изпълнява Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.019-0011-C02 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Сливен – етап II”, по Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно - социални услуги за деца и семейства” – Компонент 1 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г. сключен на 30.01.2020г.

Освен задължителните дейности по „Организация и управление” и „Информираност и публичност” се изпълняват и дейности за подбор на двата центъра, дейности за предоставяне на услугите в Център за обществена подкрепа с капацитет 100 места и Дневен център за подкрепа на деца и/или с тежки множествени увреждания и техните семейства с капацитет 30 места за дневна грижа и 60 места за консултативни услуги за потребители и техните семейства, закупуване на оборудване и обзавеждане и на специализирано транспортно средство.

В Център за обществена подкрепа се предлагат широк спектър от услуги и дейности за подпомагане на деца и семейства в риск с цел предотвратяване на институционализацията на децата и преодоляване на други рискови ситуации за развитието им. Екипът на ЦОП провежда и мобилна социална работа за оказване на подкрепа на деца и семейства във високо рискови общности. Услугите се предоставят на територията на община Сливен. Капацитетът на Център за обществена подкрепа е 100 потребителя.

В Дневния център се предоставят услуги, които осигуряват комплексна подкрепа за целевите групи чрез предоставяне на интегрирани социални услуги в общността. В Дневния център са разположени помещения за индивидуална работа, където се провеждат обучителни, терапевтични и рехабилитационни дейности: кабинет за психологическо консултиране/ логопедичен кабинет; зала за лечебна физкултура; психосензорна зала; зали за групови занимания; кухня с трапезарии; зали за индивидуална работа. Капацитетът на услугата е 30 потребителя и извършване на 60 консултантски услуги.

Адрес на двете услуги гр. Сливен, ул. „Баба Тонка“ № 54.

За желаещите пълнолетни лица да ползват социалната услуга в Дневен център за подкрепа на деца и/или младежи с тежки множествени увреждания и техните семейства се подава Заявление по образец в Дневния център.

Желаещите да ползват социални услуги за деца в Център за обществена подкрепа и в Дневен център за подкрепа на деца и/или младежи с тежки множествени увреждания и техните семейства се подават в отдел „Закрила на детето“ с адрес гр. Сливен, кв. „Българка“ 66.

Двете услуги разполагат със специализирано транспортно средство.

На проведена пресконференция на 23.11.2022г. в Център за обществена подкрепа бяха отчетени дейностите на проекта и представени двете услуги.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Общата стойност на проекта е 2904500.56лв. /два милиона деветстотин и четири хиляди петстотин лева и петдесет и шест стотинки/ в това число радходи по линия на ЕСФ в размер на 2468825.48 /два милиона четиристотин шестдесет и осем хиляди осемстотин двадесет и пет лева и четиридесет и осем стотинки/ и национално съфинансиране в размер на 435675.08 /четиристотин тридесет и пет хиляди шестотин седемдесет и пет лева и осем стотинки/.

Срокът на изпълнението на дейностите по BG05M9OP001-2.019-0011-C02 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Сливен – етап II” е до 30.06.2023г.

 

 

Снимки

събитие - 2събитие - 3материална база - 1материална база - 2материална база - 3123