Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

РСР одобри проект на Регионалния план за развитие на Югоизточен район

27 ноември 2012 17:40,
Излъчване: Област Сливен преди 11 години, брой четения: 1272
Ямбол

На 27.11.2012 г. в Областна администрация Ямбол се проведе съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Югоизточен район /ЮИР/ под председателството на Димитър Иванов – областен управител на област Ямбол.Участие взеха представители на министерства, представители на Управляващите органи на Оперативните програми, областните управители на Сливен Марин Кавръков и на Стара Загора Недялко Недялков, заместник-областният управител на Бургас Севдалина Турманова, кметове на общини в Югоизточен район, представители от организациите на работодателите и работниците, както и представители на академичните среди – университети и колежи на територията на района.

Основен фокус в заседанието бе Представяне и обсъждане на проект на Регионалния план за развитие на Югоизточен район за периода 2014-2020г.

Другите акценти на заседанието бяха: Представяне на информация за хода на операциите по Оперативните програми към месец ноември 2012г.; Представяне на Стратегия за иновации и добро управление на местно ниво - приложение в България (2007-2012г.); Представяне на информация относно дейността на работната група за разработване на Договора за партньорство и тематичните работни групи за всяка от програмите за програмен период 2014-2020 г.

Регионалният съвет за развитие обсъди и одобри проекта на Регионалния план за развитие на Югоизточен район за периода 2014-2020 г.

Регионалният план за развитие на Югоизточен район за периода 2014-2020 г. е разработен в съответствие с изискванията на националното законодателство за регионално развитие. Ролята на Регионалния план е да определи средносрочните цели и приоритети за устойчиво интегрирано регионално и местно развитие на територията на Югоизточен район. Документът е насочен към преодоляване на вътрешнорегионалните различия в степента на социално-икономическото развитие в района, както и на междурегионалните различия с останалите райони в Европейския съюз в контекста на общоевропейската политика за сближаване и постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.

Регионалният план за развитие на Югоизточен район е важен стратегически документ с интегрален характер, който изпълнява функциите на стратегическа рамка за низходящите нива в йерархията на регионалното планиране – Областни стратегии за развитие и Общински планове за развитие.

Представителите на Управляващите органи на оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС, представиха обобщена информация за напредъка в усвояването на СКФ в ЮИР - сключени договори, усвоени финансови средства и резултати от приключени проекти. Общият брой договори по оперативните програми за ЮИР е 631бр., от които най-голям брой проекти има област Бургас - 223бр., следван от област Стара Загора -192бр., Ямбол -101 бр. и област Сливен - 97бр.

От общата стойност на сключените договори в страната (2 573 879 795лв.) към 01.11.2012г., Югоизточен район бележи дял от 47% (1 199 121 359лв.) като област Бургас е с най-висок дял - 26% (671 262 047лв.) , следван от областите Стара Загора с 13% (337 494 463лв.), област Ямбол с 9% (224 826 970 лв.) и област Сливен с 5 % (141 174 956 лв.). Въздействието и ефектът от успешното реализиране на проектите по оперативните програми на територията на Югоизточен район е база за постигане на устойчиво интегрирано регионално и местно развитие.

Участниците в заседанието бяха запознати с една от последните инициативи на Съвета на Европа: Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво, която е възможност българските общини да кандидатстват за присъждането на Приза Етикет за иновации и добро управление на местно ниво.

Членовете на Регионалният съвет, Представители в тематичните работни групи на Оперативните програми (2014-2020г.) представиха информация относно дейността на работна група за разработване на Договора за партньорство и тематичните работни групи за всяка от програмите.

В края на заседанието г-н Марин Кавръков получи плакета на Регионалния съвет за развитие на Югоизточен район, който се предава на ротационен принцип. Плакетът представлява умален макет на региона и включва областите Бургас, Стара Загора, Сливен и Ямбол. Изработен е по идея на областния управител на Сливен, който ще бъде домакин на следващите две заседания на съвета в началото на 2013 година.

Снимки

ЯмболЯмбол