Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Обява - конкурс

21 май 2009 09:33,
Излъчване: Област Сливен преди 15 години, брой четения: 1272

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – СЛИВЕН, ул. “Димитър Добрович” № 3, тел. 61 66 88, на основание чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД-11-01-41/19.05.2009 г. на Областен управител, във връзка с чл. 10 и чл. 10а от Закона за държавния служител и във връзка с чл. 3, ал.1 и чл. 13, ал. 1 от НПКДС ОБЯВЯВА КОНКУРС:

 

1. За длъжността „Старши експерт” в отдел ”Държавна собственост”, дирекция „Административен контрол, регионално развитие, държавна собственост”.

2. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

- Да отговаря на изискванията по чл.7 от Закона за държавния служител;

- Да притежават висше образование с минимална образователна степен: Бакалавър.

- Минимален ранг за заемане на длъжността – IV младши;

- Минимален професионален опит – 2 години.

3. Предпочитана специалност, по която е придобито образованието /една от изброените/

- Строителен инженер;

- Геодезия;

- Право.

4. Специфични изисквания:

- Компютърна грамотност – работа с Word, Еxсel.

5. Начин на провеждане на конкурса: тест и интервю.

6. Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса:

- Заявление за участие в конкурса съгласно /Приложение № 2 към чл.17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители/;

- Декларация по чл.17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;

- Копие от документи за придобитата образователно – квалификационна степен, допълнителна квалификация;

- Копие от документи удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобит ранг.

7. Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник /нотариално заверено пълномощно-оригинал, което се прилага към документите/ в 13-дневен срок след публикуване на обявлението, в сградата на Областна администрация Сливен, гр. Сливен, ул. ”Димитър Добрович” № 3, в Деловодството, всеки работен ден от 09:00 до 17:30 часа. Краен срок за подаване на документите: до 17.30 часа на 03.06.2009 г.

8. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло на Областна администрация – Сливен на адрес: ул. ”Димитър Добрович” № 3.

9. Описание на длъжността:

Подпомага Областния управител в опазване и защита на държавната собственост на територията на областта и упражнява контрол па законосъобразността на актовете и действията на ораните на местно самоуправление и местна администрация.

10. Размер на основната заплата, определена за длъжността е 400,00 лева. /Четиристотин лв./

11. Образците на заявление за участие в конкурса, декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС и длъжностна характеристика за длъжността могат да се получат от деловодството на Областна администрация – Сливен, гр.Сливен, ул.”Димитър Добрович” № 3 или да се изтеглят от следния Интернет адрес: www.sliven.government.bg.

Допълнителна информация: тел.61-66-72

Файлове

Длъжностна характеристика [1.21MB]

Portable Document Format File

Декларация [15.2KB]

Rich Text Format

Заявление [63.5KB]

Microsoft Word Document