Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Обява - конкурс

21 май 2009 09:37,
Излъчване: Област Сливен преди 15 години, брой четения: 1342

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – СЛИВЕН, ул. “Димитър Добрович” № 3, тел. 61 66 72, на основание чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД-11-01-40/19.05.2009 г. на Областен управител, във връзка с чл. 10 и чл. 10а от Закона за държавния служител и във връзка с чл. 3, ал.1 и чл. 13, ал. 1 от НПКДС

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

 

1. За длъжността „Младши експерт” в дирекция „Административен контрол, регионално развитие, държавна собственост” определена със Заповед № РД-11-01-004 от 12.01.2009г. на областния управител на област Сливен, на основание чл.9а от Закона за държавния служител – за заемане само от хора с трайни увреждания, с оглед на което в конкурса могат да участват само хора с трайни увреждания.

2. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

- Да отговаря на изискванията по чл.7 от Закона за държавния служител;

- Да притежават висше образование с минимална образователна степен – Професионален бакалавър;

- Минимален ранг за заемане на длъжността – V младши;

- Минимален професионален опит – не се изисква;

3. Предпочитана специалност, по която е придобито образованието /една от изброените/:

- Икономика;

- Публична администрация;

- Информационни технологии;

- Строителен инженер;

- Социални дейности.

4. Специфични изисквания:

- Компютърна грамотност – работа с Word, Еxсel.

5. Начин на провеждане на конкурса: тест и интервю.

6. Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса:

- Заявление за участие в конкурса съгласно /Приложение № 2 към чл.17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители/;

- Декларация по чл.17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;

- Копие от документи за придобита образователно – квалификационна степен, допълнителна квалификация;

- Копие от актуално решение на ТЕЛК/НЕЛК, с което се установява намалената степен на работоспособност или намалена възможност за социална адаптация 50 и над 50 на сто.

7. Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник /нотариално заверено пълномощно-оригинал, което се прилага към документите/ в 13-дневен срок след публикуване на обявлението, в сградата на Областна администрация Сливен, гр. Сливен, ул. ”Димитър Добрович” № 3, в Деловодството, всеки работен ден от 09:00 до 17:30 часа. Краен срок за подаване на документите: до 17.30 часа на 03.06.2009 г.

8. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло на Областна администрация – Сливен на адрес: ул. ”Димитър Добрович” № 3.

9. Описание на длъжността:

Подпомага осъществяването на контрол по изпълнение задълженията, които произтичат от законите и от актовете на Президента на Р България и на Министерски съвет в областта на териториалното устройство, гражданското състояние, здравеопазването, социалните дейности и тези касаещи органите на местното самоуправление; организира изпълнението на делегирани функции от съответните централни органи на изпълнителната власт, отнасящи се до органите на местното самоуправление.

10. Размер на основната заплата, определена за длъжността е 380,00 лева. /Триста и осемдесет лв./

11. Образците на заявление за участие в конкурса, декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС и длъжностна характеристика за длъжността могат да се получат от деловодството на Областна администрация – Сливен, гр.Сливен, ул.”Димитър Добрович” № 3 или да се изтеглят от следния Интернет адрес: www.sliven.government.bg.

Допълнителна информация: тел.61-66-72

Файлове

Длъжностна характеристика [973KB]

Portable Document Format File

Декларация [15.2KB]

Rich Text Format

Заявление [63.5KB]

Microsoft Word Document